Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
wrz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 8/2021

31 sierpnia 2021 r. ukazał się numer 8/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/8
Czytaj dalej
2
wrz

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (sierpień 2021)

Poluzowanie rządowych obostrzeń przyczyniło się generalnie do wzrostu optymizmu w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.Wyniki sierpniowej ankiety wskazują na zróżnicowane zmiany w skali spadku zamówień składanych przez klientów w poszczególnych obszarach gospodarki.
Czytaj dalej
3
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - I kwartał 2021 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
9
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2021 r.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6%
Czytaj dalej
10
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2021 roku - dane wstępne

W I półroczu 2021 r. zgłoszono 27200 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 13,1% więcej niż w I półroczu 2020 r.
Czytaj dalej
10
wrz

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2021 r.

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania. Z badania tego wynika, że w końcu drugiego kwartału 2021 r. liczba zajętych miejsc pracy była niemal taka sama jak w końcu drugiego kwartału 2020 r.
Czytaj dalej
10
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2021

Według stanu na koniec sierpnia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 779,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
wrz

Budownictwo w I półroczu 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
10
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za II kwartał 2021 roku

W 2 kwartale 2021 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,8%. W porównaniu do 2 kwartału 2020 r. wzrosły o 2,0%.
Czytaj dalej
10
wrz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2020 roku

W 2020 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 7241,4 tys. ton, wzrost w stosunku do 2019 roku o 1,9%; mleko – 14399,9 mln litrów, tj. o 2,2% więcej niż w 2019 r.; jaja kurze – 11739,9 mln sztuk, tj. spadek o 2,6% w porównaniu do poprzedniego roku.
Czytaj dalej
14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2021 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15,0 mln mieszkań (wzrost o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln m2, w których znajdowało się 57,4 mln izb.
Czytaj dalej
15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 726,9 mld PLN w eksporcie oraz 712,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 19,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 26,0%, a import o 27,8%.
Czytaj dalej
15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,5% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,1%).
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w czerwcu 2021 r. liczyło 6 400,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych za wyjątkiem pogłowia krów.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2021 r. liczyło 11 033,3 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek o 3,5%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej.
Czytaj dalej
15
wrz

Usługi biznesowe w 2019 roku

W 2019 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła prawie 425,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej
15
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w stosunku do lipca 2021 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
16
wrz

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
16
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2020 roku

W Polsce w 2020 r. zużycie gazu z sieci przypadające na 1 mieszkańca w miastach wzrosło o 54,3 kWh (o 3,5%) i wyniosło 1 611 kWh.
Czytaj dalej
16
wrz

Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020

W trakcie Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 polscy zawodnicy zdobyli 14 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych oraz 5 brązowych. Polska zajęła 17 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Czytaj dalej
17
wrz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 6352,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,5% r/r i wyniosło 5843,75 zł (brutto).
Czytaj dalej
17
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 5843,75 zł.
Czytaj dalej
17
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 r. wyniosło 5839,28 zł.
Czytaj dalej
17
wrz

Statistics in Transition new series nr 3/2021

6 września 2021 r. ukazał się numer 3/2021 "Statistics in Transition new series". Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/25.
Czytaj dalej
20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w sierpniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,2%).
Czytaj dalej
20
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 r. wzrosły w stosunku do lipca 2021 r. o 0,6%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 9,5%.
Czytaj dalej
20
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 2,5%.
Czytaj dalej
20
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku

Według wstępnych danych, w sierpniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 4,4%, a w porównaniu z lipcem 2021 r. - o 0,7%.
Czytaj dalej
21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2021 roku

W okresie I-VIII 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2021 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,4% (wobec wzrostu o 0,5% w sierpniu 2020 r.). W porównaniu z lipcem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,0%. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,3% (wobec spadku o 3,5% w 2020 r.).
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu 2021 roku była wyższa o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 12,0%) oraz o 3,2% w stosunku do lipca bieżącego roku (przed rokiem spadek o 3,4%).
Czytaj dalej
22
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2021 roku

We wrześniu 2021 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wy-niósł - 13,0a i był o 1,6 p. proc. wyższy w stosunku do po-przedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2021 roku

We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu br. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – poprawę lub brak zmian.
Czytaj dalej
22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.
Czytaj dalej
23
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2021 roku

23
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2021 roku

23
wrz

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w sierpniu 2021 r.

23
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2021 r.

23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2021 roku

23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2021

24
wrz

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Inkluzywny wzrost gospodarczy

24
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.

24
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (wrzesień 2021)

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku

28
wrz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w III kwartale 2021 r.

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2020 roku

28
wrz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 roku

29
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2020 roku

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2021 roku

30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 rok

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2021 roku

30
wrz

Telekomunikacja w 2020 roku

30
wrz

Kultura w 2020 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2020 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku

30
wrz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2021

Publikacje urzędów statystycznych

3
wrz
3
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej
3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
6
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2021 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
6
wrz

Poznań - biuletyn statystyczny (II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
9
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
9
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 294,3 tys. osób i spadło w skali roku o 2,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5099,49 zł i ukształtowało się na poziomie o 7,7% niższym niż w kraju. W porównaniu z 2019 r. zwiększyło się ono o 6,9% (w kraju – o 6,6%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 8,0% i 5,9%).
Czytaj dalej
17
wrz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
20
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Województwo lubuskie w liczbach 2021
Czytaj dalej
20
wrz

Europejski Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
21
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje o zawartych transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ich strukturze oraz cenach transakcyjnych.
Czytaj dalej
23
wrz

Pracujący i wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

24
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Kultura w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (VIII 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 ( II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Wrocław w liczbach 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter