Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

24
kwi

500 lat reformacji w Polsce

Niniejsza publikacja stanowi zbiór monograficznych artykułów poświęconych protestantyzmowi i działalności Kościołów ewangelickich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, odzwierciedlających opinie poszczególnych autorów.
Czytaj dalej
3
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2017 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku stanowił 1,5% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 50,6% PKB.
Czytaj dalej
4
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,3% (wskaźnik cen 101,3).
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2017 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, tj. o 1,7% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,1% i wyniosła 1 777,0 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,2% do 1 040,3 mld zł, a depozytów o 4,0% do kwoty 1 062,5 mld zł.
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2017 roku

W 2017 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych skorzystało 32,0 mln turystów, którym udzielono 83,9 mln noclegów. W porównaniu do 2016 r. było to więcej odpowiednio o 6,2% i 5,7%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r. wyniósł 39,3%, a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 48,9%
Czytaj dalej
9
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
Czytaj dalej
9
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
11
kwi

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.
Czytaj dalej
13
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lutym br. wyniosły w cenach bieżących 140,3 mld zł w eksporcie oraz 143,9 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
13
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1% (w tym towarów oraz usług o 0,1%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym usług – o 2,0% i towarów – o 1,1%).
Czytaj dalej
13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r. w stosunku do lutego 2018 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r. wyniósł 103,0 (wzrost cen o 3,0%).
Czytaj dalej
13
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2017

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
16
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2017 roku

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było 1453,2 tys. podmiotów gospo-darki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygra-nicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4309,8 tys.). W porównaniu z 2016 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 18,5 tys., tj. o 1,3% (w kraju o 1,7%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 82,8 tys. – tj. o 6,0% (w kraju o 8,4%).
Czytaj dalej
16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2014–2017
Czytaj dalej
16
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017 wyniosła 118,9.
Czytaj dalej
18
kwi

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

W marcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6205,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7% r/r i wyniosło 4886,56 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku

W okresie trzech miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wyniosło 4886,56 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r. wyniosło 4886,19 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2018 r. wyniosło 4700,11 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4699,96 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 7,8.
Czytaj dalej
19
kwi

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2018 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,8% w porównaniu z marcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,2%. W okresie styczeń - marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 26,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,9%.
Czytaj dalej
19
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 roku

Według wstępnych danych w marcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% wyższe w porównaniu z lutym 2018 r. Wyższe były także ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%.
Czytaj dalej
20
kwi

Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Główny Urząd Statystyczny prezentuje po raz pierwszy szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Szacunki będą prezentowane regularnie co trzy lata w dwa lata po okresie sprawozdawczym.
Czytaj dalej
20
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2018 r. wynosi 108,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w marcu 2018 r. wyniósł 100,4 (co oznacza wzrost o 0,4%).
Czytaj dalej
20
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku ukształtował się na poziomie 32 953 mln zł, co stanowi 1,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 003 399 mln zł, tj. 50,6% PKB.
Czytaj dalej
23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2016-2017

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z 2015 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 2,9%. Wzrost realny PKB w 2017 r. nie zmienił się i wyniósł 4,6%.
Czytaj dalej
23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2018 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,8% (wobec wzrostu o 7,9% w marcu ub. roku). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było wyższe niż w styczniu i lutym br., kiedy odnotowano wzrost o 7,7%. W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 17,9%.
Czytaj dalej
23
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
24
kwi

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2017 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w 2017 r.; dane o ruchu naturalnym i migracjach ludności.
Czytaj dalej
24
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
25
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
25
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2018 r.
Czytaj dalej
25
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
27
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2018 (683)

27
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 roku

27
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2017 roku

27
kwi

Warunki pracy

27
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2017 roku

30
kwi

Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku

30
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

30
kwi

Pracujący na własny rachunek w 2017 roku

30
kwi

Nauka i technika w 2016 roku

30
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

30
kwi

Miasta w liczbach 2016

Publikacje urzędów statystycznych

5
kwi

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Czytaj dalej
9
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
kwi

Ogólnopolski dzień walki z bezrobociem

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
13
kwi

Województwo podlaskie w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
19
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych było 12131 bezrobotnych radomian. Osoby te stanowiły 7,9% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2577 osób, tj. o 17,5%.
Czytaj dalej
19
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2017 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 4506 osób bezrobotnych, które stanowiły 2,9% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 808 osób, tj. o 15,2%.
Czytaj dalej
19
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 1983 bezrobotnych siedlczan. Osoby te stanowiły 1,3% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 476 osób, tj. o 19,4%.
Czytaj dalej
27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubelskim 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
kwi

Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010 - 2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
kwi

Edukacja i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2014/15 - 2016/17

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Rynek pracy w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2017 r

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
20
kwi

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty
Czytaj dalej
20
kwi

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
23
kwi

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - marzec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
27
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
kwi

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii Agencja Rynku Energii S.A.

30
kwi

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
kwi

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament R

30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

30
kwi

Tablice wynikowe zawierające dane z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz w zakresie nadzoru służbowego ww. postępowaniach

Prokuratura Krajowa

Do góry

Newsletter