Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.09.2015

W I półroczu 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku  o 5,6% i wyniosła 1573,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,9%, do 939,0 mld zł, a depozytów o 10,7%, do 868,1 mld zł.

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków:

Wyszczególnienie

I-VI 2014

I-VI 2015

w mln zł

I-VI 2014=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

29 330

27 864

95,0

z tytułu odsetek

18 675

17 028

91,2

z tytułu opłat i prowizji

6 941

6 665

96,0

Koszty działania banków, z tego:

13 712

13 893

101,3

koszty pracownicze

7 547

7 476

99,1

koszty ogólnego zarządu

6 165

6 417

104,1

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

3 898

3 227

82,8

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

3 839

3 216

83,8

Wynik z działalności operacyjnej

10 754

9 753

90,7

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

2 055

1 804

87,8

Wynik netto roku bieżącego

8 662

7 956

91,8

 

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,0% do 27,9 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 8,8% do poziomu 17,0 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 6,7 mld zł (spadek o 4,0%). Ponadto, w I półroczu 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 0,9% i wyniosły 0,9 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 1,3% do 13,9 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 53,8%, tj. 7,5 mld zł (spadek o 0,9%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 4,1%, do 6,4 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 3,2 mld zł (o 17,2% mniej niż rok wcześniej), z czego 99,7% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2,8% i wyniosła 1,4 mld zł. Rezerwy wzrosły o 19,0% do 0,4 mld zł.

Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 1,0 mld zł (o 9,3%) i osiągnął wartość 9,8 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 1,8 mld zł (o 12,2% mniej niż rok wcześniej).


1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za I-VI 2015 r., przekazanych do GUS według stanu bazy danych na 12.08.2015 r. Porównawcze dane za I-VI 2014 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP w dniu 18.08.2015 r. Ponadto, liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter