Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.04.2016

W 2015 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 13,1 mld zł, o 17,5% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 1594,9 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,2%, do 956,5 mld zł, a depozytów o 9,9%, do 933,4 mld zł.

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków:

Wyszczególnienie

2014

2015

w mln zł

2014=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

57 614

55 763

96,8

z tytułu odsetek

37 094

35 204

94,9

z tytułu opłat i prowizji

13 774

13 305

96,6

Koszty działania banków, z tego:

27 105

30 199

111,4

koszty pracownicze

15 008

15 153

101,0

koszty ogólnego zarządu

12 097

15 045

124,4

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków
i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

8 331

7 015

84,2

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu
(łącznie z leasingiem finansowym)

8 098

6 937

85,7

Wynik z działalności operacyjnej

20 012

16 079

80,3

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

3 960

3 040

76,8

Wynik netto roku bieżącego

15 864

13 095

82,5

 

Wynik działalności bankowej w 2015 r. zmniejszył się o 3,2% do 55,8 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 5,1% do poziomu 35,2 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 13,3 mld zł (spadek o 3,4%). Zwiększyły się wyniki z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto (rewaluacja), które łącznie wzrosły o 5,6% do 5,9 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 16,6% i wyniosły 1,4 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 11,4% do 30,2 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 50,2%, tj. 15,2 mld zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 24,4%, do 15,0 mld zł, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


[1] Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za 2015 r., przekazanych do GUS 15.02.2016 r. Porównawcze dane za 2014 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 18.02.2016 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter