Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.09.2017

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w I półroczu 2017 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,3% i wyniosła 1 745,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,9% do 1 029,3 mld zł, a depozytów o 4,7% do kwoty 1 008,8 mld zł.

 

Wyszczególnienie

I-VI 2016

I-VI 2017

w mln zł

I-VI 2016
=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

30 998

30 437

98,2

z tytułu odsetek

18 487

20 538

111,1

z tytułu opłat i prowizji

6 274

6 838

109,0

Koszty działania banków, z tego:

15 718

16 662

106,0

koszty pracownicze

7 887

8 193

103,9

koszty ogólnego zarządu

7 831

8 469

108,1

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

3 420

3 241

94,8

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

3 352

3 218

96,0

Wynik z działalności operacyjnej

10 712

9 304

86,9

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

2 431

2 360

97,1

Wynik netto roku bieżącego

8 277

6 876

83,1

 

Wynik działalności bankowej w I półroczu 2017 r. obniżył się o 1,8% do 30,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 11,1% do poziomu 20,5 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 9,0% do 6,8 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 15,4% osiągając wartość 1,6 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 6,9% i wyniosły 1,1 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 6,0% do 16,7 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 49,2% tych kosztów, tj. 8,2 mld zł (wzrost o 3,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 8,1% do 8,5 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych2 oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego3.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 3,2 mld zł (o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 0,2% i wyniosła 1,5 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 44,5% do poziomu 0,3 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 23,0% do 0,9 mld zł.

W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 1,4 mld zł (o 13,1%) i osiągnął wartość 9,3 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,4 mld zł (o 2,9% mniej) (...).

 


Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za I-VI 2017 r. przekazanych do GUS 11.08.2017 r. Porównawcze dane za I-VI 2016 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 11.08.2017 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter