Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.04.2017

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2016 r. wyniósł 13,9 mld zł, tj. o 8,5% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 7,0% i wyniosła 1 706,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,3%, do 1 007,4 mld zł, a depozytów o 9,4%, do 1021,1 mld zł.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków:

Wyszczególnienie

 2015

 2016

w mln zł

2015=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

55 770

59 175

106,1

     z tytułu odsetek

35 219

37 939

107,7

     z tytułu opłat i prowizji

13 290

12 587

94,7

Koszty działania banków, z tego:

30 520

31 442

103,0

koszty pracownicze

15 147

15 581

102,9

koszty ogólnego zarządu

15 373

15 861

103,2

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty  wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

7 110

7 334

103,2

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

6 995

7 208

103,0

Wynik z działalności operacyjnej

15 706

18 403

117,2

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

2 970

4 347

146,4

Wynik netto roku bieżącego

12 786

13 876

108,5


1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za 2016 r. przekazanych do GUS 13.02.2017 r. Porównawcze dane za 2015 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 14.03.2017 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter