Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.12.2016

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 11,4 mld zł, tj. o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,7% i wyniosła 1 665,5 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,0%, do 1 000,2 mld zł, a depozytów o 9,1%, do 970,5 mld zł.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków:

Wyszczególnienie

I-IX 2015

I-IX 2016

w mln zł

I-IX 2015=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

41 473

45 395

109,5

z tytułu odsetek

26 036

28 309

108,7

z tytułu opłat i prowizji

10 051

9 487

94,4

Koszty działania banków, z tego:

20 868

23 755

113,8

koszty pracownicze

11 321

11 891

105,0

koszty ogólnego zarządu

9 547

11 863

124,3

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

5 226

5 286

101,1

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

5 185

5 177

99,8

Wynik z działalności operacyjnej

13 988

14 761

105,5

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

2 681

3 385

126,3

Wynik netto roku bieżącego

11 386

11 417

100,3


1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za okres I-IX 2016 r. przekazanych do GUS 14.11.2016 r. Porównawcze dane za 2015 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 17.11.2016 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter