Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. 1

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.04.2015

W 2014 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2 mld zł, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła o 8,9% i wyniosła 1529,6 mld zł. Wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w skali roku o 10,1%, do 849,3 mld zł, a kredytów o 6,8%, do 892,2 mld zł.

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków ogółem:

Wyszczególnienie

2013

2014

w mln zł

2013=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

55 430

57 629

104,0

z tytułu odsetek

34 667

37 117

107,1

z tytułu opłat i prowizji

13 423

13 516

100,7

Koszty działania banków, z tego:

27 499

27 134

98,7

koszty pracownicze

15 307

15 049

98,3

koszty ogólnego zarządu

12 191

12 085

99,1

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

7 792

8 224

105,5

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

7 698

8 032

104,3

Wynik z działalności operacyjnej

18 507

20 303

109,7

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

3 572

4 019

112,5

Wynik netto roku bieżącego

15 143

16 217

107,1

 

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 4,0% do 57,6 mld zł, głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który wzrósł o 7,1% do poziomu 37,1 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 13,5 mld zł (wzrost o 0,7%). Przychody banków z tytułu dywidend w 2014 r. wyniosły 1,2 mld zł i były wyższe o 54,2%.

Koszty działania banków obniżyły się o 1,3% do 27,1 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 55,5%, tj. 15,0 mld zł (spadek o 1,7%), a koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 0,9% i wyniosły 12,1 mld zł.

Do góry

Newsletter