Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń wrzesień 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.12.2015

W okresie I-IX 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, o 12,0% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 1605,8 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,3%, do 953,0 mld zł, a depozytów o 10,5%, do 889,6 mld zł.

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków:

Wyszczególnienie

I-IX 2014

I-IX 2015

w mln zł

I-IX
2014=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

44 070

41 452

94,1

z tytułu odsetek

28 346

26 018

91,8

z tytułu opłat i prowizji

10 284

10 047

97,7

Koszty działania banków, z tego:

20 506

20 867

101,8

koszty pracownicze

11 377

11 320

99,5

koszty ogólnego zarządu

9 129

9 547

104,6

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych niewycenianych według
wartości godziwej poprzez rachunek zysków
i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

5 867

5 213

88,9

kredytów i pożyczek wycenianych według
zamortyzowanego kosztu (łącznie
z leasingiem finansowym)

5 811

5 171

89,0

Wynik z działalności operacyjnej

16 163

14 011

86,7

Podatek dochodowy dotyczący działalności
kontynuowanej

3 118

2 688

86,2

Wynik netto roku bieżącego

12 961

11 404

88,0

 

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,9% do 41,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 8,2% do poziomu 26,0 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 10,0 mld zł (spadek o 2,3%). Ponadto, w okresie I-IX 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 18,9% i wyniosły 0,9 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 1,8% do 20,9 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 54,2%, tj. 11,3 mld zł (spadek o 0,5%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 4,6%, do 9,5 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,2 mld zł (o 11,1% mniej niż rok wcześniej), z czego 99,2% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 3,8% i wyniosła 2,1 mld zł. Rezerwy wzrosły o 1,5%, do 0,4 mld zł.

Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,2 mld zł (o 13,3%) i osiągnął wartość 14,0 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,7 mld zł (o 13,8% mniej niż rok wcześniej).


[1] Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za okres I-IX 2015 r., przekazanych do GUS według stanu bazy danych na 12.11.2015 r. Porównawcze dane za okres I-IX 2014 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP w dniu 12.11.2015 r. Ponadto, liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter