Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.06.2016

W I kwartale 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,9% i wyniosła 1627,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,7%, do 969,2 mld zł, a depozytów o 9,3%, do 932,9 mld zł.

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków:

Wyszczególnienie

I-III 2015

I-III 2016

w mln zł

I-III 2015=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

14 469

14 166

97,9

z tytułu odsetek

8 662

9 164

105,8

z tytułu opłat i prowizji

3 285

3 125

95,1

Koszty działania banków, z tego:

7 010

7 723

110,2

koszty pracownicze

3 755

3 918

104,3

koszty ogólnego zarządu

3 255

3 805

116,9

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

1 736

1 553

89,5

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

1 728

1 480

85,6

Wynik z działalności operacyjnej

5 150

4 426

85,9

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

1 002

968

96,6


[1] Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za I kw. 2016 r., przekazanych do GUS 16.05.2016 r. Porównawcze dane za 2015 r. podano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 30.05.2016 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.

Do góry

Newsletter