Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, tj. o 1,7% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,1% i wyniosła 1 777,0 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,2% do 1 040,3 mld zł, a depozytów o 4,0% do kwoty 1 062,5 mld zł.


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017

w mln zł

2016=100

Wynik działalności bankowej,
w tym:

59 141

61 628

104,2

z tytułu odsetek

37 906

42 503

112,1

z tytułu opłat i prowizji

12 585

13 738

109,2

Koszty działania banków, z tego:

31 555

32 881

104,2

koszty pracownicze

15 682

16 570

105,7

koszty ogólnego zarządu

15 873

16 311

102,8

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

7 658

8 253

107,8

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

7 491

8 194

109,4

Wynik z działalności operacyjnej

18 065

18 390

101,8

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

4 182

4 758

113,8

Wynik netto roku bieżącego

13 883

13 642

98,3