Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.12.2017

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,3% do 1 042,7 mld zł, a depozytów o 5,0% do kwoty 1 019,0 mld zł.


Wyszczególnienie

I-IX 2016

I-IX 2017

w mln zł

I-IX 2016
=100

Wynik działalności bankowej, w tym:

45 395

45 905

101,1

z tytułu odsetek

28 310

31 403

110,9

z tytułu opłat i prowizji

9 487

10 326

108,8

Koszty działania banków, z tego:

23 755

24 563

103,4

koszty pracownicze

11 891

12 351

103,9

koszty ogólnego zarządu

11 864

12 213

102,9

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat/wynik z tytułu rezerw celowych, w tym:

5 275

5 456

103,4

kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)

5 166

5 426

105,0

Wynik z działalności operacyjnej

14 755

14 191

96,2

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

3 443

3 576

103,9

Wynik netto roku bieżącego

11 354

10 551

92,9

 

Do góry

Newsletter