Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Czytaj dalej
1
pazdz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się nie-korzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2018 r. Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r.
Czytaj dalej
3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej
3
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 %.
Czytaj dalej
4
pazdz

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego

Ukazujący się po raz pierwszy „Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego” przygotowany został z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego. W tym wyjątkowym opracowaniu wykorzystane zostało szerokie spektrum graficznych metod prezentacji danych umożliwiających zobrazowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz zróżnicowanie zjawisk w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku, w porównaniu do I półrocza 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 6,3% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,7%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 6,7% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 8,5%.
Czytaj dalej
8
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014-2017

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze żeglugi śródlądowej, przewozach ładunków pasażerów śródlądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych w przedsiębiorstwach, pracujących oraz o wypadkach w żegludze śródlądowej.
Czytaj dalej
9
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2018

Charakterystyka wielkości i struktury przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym podmiotów z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym.
Czytaj dalej
10
pazdz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2018

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
11
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 607,7 mld zł w eksporcie oraz 615,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 8,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 5,4%, a import o 7,7%.
Czytaj dalej
12
pazdz

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2018 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2018 r.
Czytaj dalej
12
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2017 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 46,0 mln zł wobec ujemnego salda 103,1 mln zł w roku poprzednim. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiła poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej, a pogorszenie przepływów z działalności inwestycyjnej.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (w tym towary – o 0,5%, przy spadku cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% (w tym towarów – o 2,0% i usług – o 1,5%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2018 r. w stosunku do I–III kwartału 2017 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5 %).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do sierpnia 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej przyznanych na podstawie decyzji. Dane z zakresu świadczeń na rzecz rodziny.
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
16
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7% r/r i wyniosło 4771,86 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 roku

Badaniem objęte zostały 34 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2017 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 5 921 mln zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. wyniosło 4771,86 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 r. wyniosło 4771,71 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2018 r. wyniosło 4822,83 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4821,80 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna - konferencja Rządowej Rady Ludnościowej

17 października 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbędzie się ogólnopolska konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową.
Czytaj dalej
17
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, ukształtował się na poziomie 6,1*.
Czytaj dalej
17
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,4%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano również wzrost o 6,0%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 19,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,9%.
Czytaj dalej
17
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budowla-no-montażowej były wyższe w porównaniu z sierpniem 2018 r. o 0,4%.
Czytaj dalej
17
pazdz

Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej

Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpił spadek zasięgu wszystkich trzech branych pod uwagę form ubóstwa. Wyraźnie spadł zasięg ubóstwa warunków życia oraz ubóstwa braku równowagi budżetowej gospodarstwa domowego. W niewielkim stopniu zmalał zasięg relatywnego ubóstwa dochodowego. Zmniejszył się także odsetek gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem wielowymiarowym, mówiącym o jednoczesnym występowaniu trzech wymienionych wyżej form ubóstwa, z 3,4% do 2,1%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żyw-ca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, we wrześniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 1,4%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 0,2%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 334,2 mld zł (wzrost o 8,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W I półroczu 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,5 mld zł (o 3,3 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 290,9 mld zł (o 6,1%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,2 mld zł i pozostały na tym samym poziomie jak przed rokiem. Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec I półrocza 2018 r. 0,5 mld zł i był wyższy o 62,1% niż przed rokiem.
Czytaj dalej
19
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6% (wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,9%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1m3
Czytaj dalej
22
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku ukształtował się na poziomie 27 970 mln zł, co stanowi 1,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 005 688 mln zł, tj. 50,6% PKB.
Czytaj dalej
22
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł 77,5%, tj. o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego – 74,8%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł 95,0%, natomiast posiadających internet mobilny – 67,6%.
Czytaj dalej
22
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
23
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju - I–III kwartał 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
23
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2018 r.
Czytaj dalej
23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
23
pazdz

Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

Opinie na temat zasięgu ubóstwa w Polsce są bardzo zróżnicowane. Najczęściej zasięg ubóstwa szacowano na poziomie od 26% do 30% oraz od 16% do 20%. Zdecydowana większość społeczeństwa sądzi, że w Polsce mamy do czynienia ze zbyt dużymi nierównościami dochodowymi. Istnieje również powszechne przekonanie, że do obowiązków państwa powinno należeć zmniejszanie dysproporcji w tym zakresie i że to państwo powinno zapewnić każdemu podstawowe minimum dochodów oraz wspierać ludzi żyjących w ubóstwie. Do najbardziej preferowanych form pomocy kierowanej do osób ubogich należą w kolejności: pomoc w znalezieniu pracy, pielęgnacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zwiększenie dostępności do bezpłatnych usług medycznych, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego osobom starszym oraz zasiłki pieniężne.
Czytaj dalej
23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
24
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 (październik 2018)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
pazdz

Praca nierejestrowana w 2017 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku liczba osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz) wyniosła 880 tys.
Czytaj dalej
26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2017 r.

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 2 917,6 mld zł (o 4,5% więcej niż na koniec roku 2016), w tym 60,2% stanowiły aktywa trwałe, a 39,7% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 7,2% od osiągniętych w 2016 r., a koszty ogółem o 6,7%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 148,9 mld zł (wzrost o 17,2% w porównaniu z 2016 r.).
Czytaj dalej
26
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
29
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017

W latach 2015-2017 aktywność innowacyjną wykazało 20,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 11,9% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2017 r. wyniosły 28023,5 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 13142,2 mln zł – w przedsiębiorstwach usługowych.
Czytaj dalej
29
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2018 (689)

W numerze m. in.: Bohdana KOROP, Andrzej MISZCZUK — Czynniki peryferyzacji i aktywizacji regionów transgranicznych z udziałem Ukrainy — próba ujęcia typologicznego; Agnieszka MAJKA, Dorota JANKOWSKA — Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw...
Czytaj dalej
30
pazdz

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok

Szacuje się, że wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2016 r. wyniosły 121,1 mld zł i były wyższe niż w 2015 r. o około 6,6 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,52% PKB (6,36% w 2015 r.). Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku

W 2017 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 860 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,1% w porównaniu z rokiem 2016 i wyniosły 3 344 079 mln zł. Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2017 r. wyniosła 5 771 669 osób, co oznacza spadek o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. Informacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

Handel zagraniczny w 2017 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów
Czytaj dalej
31
pazdz

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018 r.

W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% - w lipcu i 62,5% - w sierpniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2017 r. aneks tabelaryczny

Prezentacja informacji o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju całej sfery usług. Opis zmian zachodzących w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
pazdz

Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja pt. „Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych” powstała z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej
5
pazdz

Miasta w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie „Miasta w województwie opolskim w 2017 r.” zawiera informacje dotyczące terytorialnego zróżnicowania sieci miast i sytuacji demograficznej w województwie opolskim.
Czytaj dalej
8
pazdz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą województwa opolskiego oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane o dochodach i wydatkach według działów obejmują wszystkie paragrafy dochodowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

Czytaj dalej
9
pazdz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. wojewoda wielkopolski wydał 21,0 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 8,9% wszystkich zezwoleń wydanych w kraju (8,0% w 2016 r.). Liczba wydanych zezwoleń była 2-krotnie wyższa niż przed rokiem i 6-krotnie wyższa niż w 2015 r. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydawanych jest w województwie mazowieckim (75,3 tys.), a następnie śląskim (23,2 tys.) i małopolskim (22,2 tys.). Województwo wielkopolskie w tej kategorii zajmuje 4. miejsce w kraju. Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematycznie maleje (z 49,4% w 2015 r. do 31,9% w 2017 r.).
Czytaj dalej
9
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
pazdz

Województwo podlaskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawiera informacje z zakresu stanu i ochrony środowiska oraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2017 r. Wybrane dane prezentowane są dla podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
15
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r., zaprezentowane według działów i rodzajów, a także w odniesieniu do poprzedniego roku. Dane dotyczą budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin (z wyłączeniem gmin mających również status miast na prawach powiatu), powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej
17
pazdz

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. w województwie wielkopolskim zdecydowana większość przedsiębiorstw miała dostęp do Internetu szerokopasmowego. Najczęściej były użytkowane połączenia internetowe o prędkości z zakresu od 10 do 30 Mbit/s. Jednocześnie odnotowano wzrost odsetka przedsiębiorstw korzystających z szybszych łączy.
Czytaj dalej
19
pazdz

Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje na temat gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim. Odnaleźć w nim można m.in. dane statystyczne dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia niektórych artykułów żywnościowych. Informacje dla województwa przedstawiane są w porównaniu z rokiem poprzednim i w stosunku do Polski.
Czytaj dalej
19
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 3110 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,5% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,87 wobec 2,92 przed rokiem i 2,66 w kraju).
Czytaj dalej
23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

W publikacji zawarto podstawowe dane statystyczne charakteryzujące powiaty i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie: demografii, rynku pracy, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, turystyki oraz budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej.
Czytaj dalej
23
pazdz

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera informacje dotyczące warunków życia ludności w województwie opolskim, tj. bezpieczeństwa publicznego, gospodarstw domowych, dochodów ludności, infrastruktury komunalnej i mieszkań, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, turystyki i sportu. Informacje dostępne są w przekroju terytorialnym, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do innych województw.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2018 r.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2018 r.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
26
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2017 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne opinie dotyczące koniunktury formułują jedynie przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najostrożniejsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy budowlane.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz
31
pazdz

Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2017 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Produkcja budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót. Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, forma budownictwa). Pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mieszkania, których budowę rozpoczęto. Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb), wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. Zaległości w opłatach za mieszkania, działania eksmisyjne.

Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018
Czytaj dalej
31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. wzrosła liczba mieszkań w porównaniu ze stanem w końcu 2016 r. Średnia wielkość mieszkania wynosiła ponad 72 m2, a przeciętna liczba izb w mieszkaniu — 3,63. W 2017 r. w zasobach gminnych województwa mazowieckiego było prawie 16 tys. lokali socjalnych. W porównaniu z 2016 r. zmniejszyła się liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego (14,8% udziału w kraju). Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 294 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.
16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
19
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
19
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty.
Czytaj dalej
19
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
26
pazdz

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

Biuletyn zawiera opis sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w danym roku oraz tabele przedstawiające te dane. Zbiór tabel i ich układ jest każdego roku taki sam, dotyczy zapadalności na gruźlicę w grupach płci, wieku, zależnie od stanu bakteriologicznego, z podziałem na województwa. Dane przedstawione w biuletynie pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę. Biuletyn zawiera także tabele z danymi o umieralności na gruźlicę i na wybrane choroby układu oddechowego oraz dane o szczepieniach BCG. Dane te pochodzą z zasobów GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów oraz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny (szczepienia BCG).
Czytaj dalej
29
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
31
pazdz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedury państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) związanej z prowadzeniem bazy danych zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych w Polsce. W zakres publikacji wchodzi Mapa w skali 1:800 000 oraz wykaz ustalonych zasobów
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter