Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.10.2018

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 2 917,6 mld zł (o 4,5% więcej niż na koniec roku 2016), w tym 60,2% stanowiły aktywa trwałe, a 39,7% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 7,2% od osiągniętych w 2016 r., a koszty ogółem o 6,7%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 148,9 mld zł (wzrost o 17,2% w porównaniu z 2016 r.).

 

Tablica 1. Podstawowe dane o badanych podmiotach

Wyszczególnienie

2016

2017

2016=100

w miliardach złotych

Aktywa (Pasywa)

2 792,3

2 917,6

104,5

Przychody ogółem

3 180,6

3 409,0

107,2

Koszty ogółem

3 030,2

3 232,5

106,7

Wynik finansowy brutto

150,5

176,5

117,3

Wynik finansowy netto

127,0

148,9

117,2

 

Aktywa trwałe netto osiągneły wartość 1 757,4 mld zł (o 3,2% więcej niż na koniec roku 2016).

W strukturze aktywów trwałych netto obniżył się udział rzeczowych aktywów trwałych (z 64,7% do 63,6%) oraz należności długoterminowych (z 1,8% do 1,5%). Wzrósł udział inwestycji długoterminowych (z 24,7% do 25,4%), udział wartości niematerialnych i prawnych (z 6,3% do 6,9%) oraz udział długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,5% do 2,6%).

Aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 1 157,3 mld zł tj. o 6,5% wyższym niż na koniec roku 2016. W strukturze tych aktywów 43,2% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominowały należności z tytułu dostaw i usług), 26,4% – inwestycje krótkoterminowe (największy wzrost miały krótkoterminowe aktywa finansowe), 27,6% – zapasy i 2,8% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter