Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. Informacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

Handel zagraniczny w 2017 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów
Czytaj dalej
31
pazdz

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018 r.

W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% - w lipcu i 62,5% - w sierpniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2017 r. aneks tabelaryczny

Prezentacja informacji o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju całej sfery usług. Opis zmian zachodzących w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
pazdz

Obwód grodzieński i województwo podlaskie w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2017 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Produkcja budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót. Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, forma budownictwa). Pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mieszkania, których budowę rozpoczęto. Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb), wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. Zaległości w opłatach za mieszkania, działania eksmisyjne.

Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018
Czytaj dalej
31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. wzrosła liczba mieszkań w porównaniu ze stanem w końcu 2016 r. Średnia wielkość mieszkania wynosiła ponad 72 m2, a przeciętna liczba izb w mieszkaniu — 3,63. W 2017 r. w zasobach gminnych województwa mazowieckiego było prawie 16 tys. lokali socjalnych. W porównaniu z 2016 r. zmniejszyła się liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego (14,8% udziału w kraju). Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 294 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
pazdz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedury państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) związanej z prowadzeniem bazy danych zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych w Polsce. W zakres publikacji wchodzi Mapa w skali 1:800 000 oraz wykaz ustalonych zasobów
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter