Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,9% (wskaźnik cen 101,9).
Czytaj dalej
2
lip

Atlas statystyczny województwa lubelskiego

Opracowanie zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w czasie zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin, powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
5
lip

Poland Quarterly Statistics No. 1/2018

Publikacja przedstawia kwartalne informacje o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju. Obejmuje dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
6
lip

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2018 r.

Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 – 2018 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej
6
lip

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2017 roku

W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,7 tys. przychodni oraz 5,1 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W 2017 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 320,2 mln porad – 285,7 mln lekarskich i 34,5 mln stomatologicznych.
Czytaj dalej
6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PSO123 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2,393%.
Czytaj dalej
6
lip

Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku

Produkcja, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
9
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
10
lip

Atlas statystyczny Polski

Z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego przekazujemy Państwu publikację „Atlas statystyczny Polski”. Jest to opracowanie obrazujące w sposób kartograficzny rozwój kraju, w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi i lokalnymi, a także sytuacją w Unii Europejskiej i na świecie. Ujęta w opracowaniu tematyka społeczna, gospodarcza, środowiskowa oraz wymiar terytorialny stanowią wsparcie informacyjne dla analiz przestrzennych dokonywanych w celu monitorowania realizacji założeń polityki publicznej. Zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, w powiązaniu z tematyką jakości życia społeczeństwa, obrazują wymiar społeczny prowadzonej polityki spójności. Aspekt gospodarczy obejmuje tworzenie potencjału finansowego i gospodarczego oraz ich wpływ na konkurencyjny i zrównoważony rozwój, także w kontekście środowiskowym. Uzupełnieniem map statystycznych są mapy administracyjne i polityczne Polski i Europy, a także mapy prezentujące stosowane przez statystykę publiczną podziały statystyczne i funkcjonalne.
Czytaj dalej
10
lip

Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności

Podstawowe dane dotyczące ludności Polski w 2017 r.
Czytaj dalej
11
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
lip

100 lat Polski w liczbach. 1918-2018

Publikacja przedstawia wybrane zjawiska i procesy charakterystyczne dla dziejów kraju w ostatnich stu latach. Pokazuje zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze obserwowane w Polsce, a także przybliża historię i rozwój statystyki. Interpretację danych liczbowych ułatwiają uzupełniające informacje historyczne, w tym kalendarium najważniejszych wydarzeń.
Czytaj dalej
12
lip

Statystycy polscy. Biogramy

Setna rocznica utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego to okazja do prezentacji życiorysów statystyków, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój statystyki polskiej i międzynarodowej. Z tą myślą zaplanowano drugie wydanie publikacji Statystycy polscy. W opracowaniu przedstawiono biografie i osiągnięcia ponad stu osób, które przyczyniły się do rozwoju teorii i metodologii badań statystycznych. Lektura biogramów przybliża ewolucję myśli statystycznej oraz wyjaśnia jej powiązania z innymi dyscyplinami nauki. Publikacja kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych historią polskiej statystyki oraz rozwojem statystyki, jako nauki opisującej otaczający nas świat i występujące w nim zjawiska.
Czytaj dalej
12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - maju br. wyniosły w cenach bieżących 372,2 mld zł w eksporcie oraz 373,7 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
12
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2017 r. wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 9,2% i wyniosła 1 115 410 342 tys. zł.
Czytaj dalej
13
lip

Główny Urząd Statystyczny. 100 lat na fotografiach. 1918-2018

Publikacja prezentująca dzieje GUS w niestandardowy sposób, tj. poprzez wykorzystanie archiwalnych fotografii. Historia została opowiedziana według haseł odpowiadających literom alfabetu. Krótkim informacjom tekstowym towarzyszy bogata dokumentacja zdjęciowa, która pozwala na przybliżenie atmosfery różnych okresów z ostatnich stu lat.
Czytaj dalej
13
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (w tym usługi – o 0,5%, przy spadku cen towarów – o 0,1%). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,2% i usług – o 1,4%).
Czytaj dalej
13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do maja 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).
Czytaj dalej
13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
13
lip

Apteki i punkty apteczne w 2017 roku

W końcu 2017 r. sprzedaż detaliczną produktów leczniczych prowadziło 13,4 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,3 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 60,4 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
13
lip

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej
13
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2017 roku

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2017 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
16
lip

Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w 2017 r.

Rządowym programem „Rodzina 500+” realizowanym w 2017 roku objęto 3 845 tys. dzieci do 18 lat. Świadczenie wychowawcze otrzymywało około 3 797 tys. dzieci, a dodatek 500+ w pieczy zastępczej ponad 47 tys. dzieci. W 2017 r. do rodzin trafiło prawie 23 452,8 mln zł, w tym 23 171,3 mln zł w ramach świadczenia wychowawczego oraz 281,6 mln zł w ramach dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty.
Czytaj dalej
16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018

Obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Czytaj dalej
17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku

W czerwcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6222,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% r/r i wyniosło 4848,16 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. wyniosło 4848,16 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 r. wyniosło 4845,78 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2018 r. wyniosło 4812,84 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
lip

Koniunktura konsumencka. Lipiec 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,2.
Czytaj dalej
18
lip

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 24,7%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,8%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 23,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 7,6%.
Czytaj dalej
18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% wyższe w porówna-niu z majem 2018 r., szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. wzrosły o 0,4% w porów-naniu z miesiącem poprzednim.
Czytaj dalej
18
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2018 roku.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r. wyniósł 94,7 (spadek cen o 5,3%).
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 roku

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. wyniosła 67,01 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
18
lip

A picture of Poland. Statistics for SDGs

W 2015 r. Polska została jednym z 193 sygnatariuszy Rezolucji ONZ w sprawie Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W lipcu 2018 r. po raz pierwszy prezentuje swoje postępy we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) podczas krajowych przeglądów na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ. Z tej okazji GUS, jako koordynator procesu monitorowania SDGs w Polsce, przygotował publikację A picture of Poland. Statistics for SDGs, która ma na celu przybliżyć czytelnikom z innych państw obraz naszego kraju oraz rolę, jaką ma do spełnienia Polska w osiąganiu celów Agendy 2030. Informacje zawarte w publikacji zostały zainspirowane priorytetami rozwojowymi dla kraju, wskazanymi w dokumencie Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018, przygotowanym na tegoroczny przegląd przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Publikacja, jako wydawnictwo skierowane głównie do odbiorców zagranicznych, dostępne jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej.
Czytaj dalej
19
lip

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.

Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym.
Czytaj dalej
20
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach – lipiec 2018 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2018 r. wynosi 109,6 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzo-wego, drobiu i mleka krowiego, w czerwcu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,0%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,9%.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 r.

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w czerwcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu o 5,8% w czerwcu ub. roku). W porównaniu z majem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5%.
Czytaj dalej
20
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
23
lip

Atlas statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych ujętych w sześciu działach tematycznych opisujących: położenie i podział administracyjny województwa, kapitał ludzki, jakość życia, gospodarkę oraz środowisko.
Czytaj dalej
23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
lip

Polska w Unii Europejskiej 2018

Folder, prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
24
lip

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
24
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2018 r.
Czytaj dalej
24
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
24
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - lipiec 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
lip

Obrót nieruchomościami w 2017 roku

W 2017 roku podpisano 488, 1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2016 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 7,5%), sprzedaży lokali (o 7,4%), sprzedaży działek niezabudowanych (o 4,9%) oraz sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (o 4,3%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych (o 17,6%) oraz nieruchomości innych (o 16,8%).
Czytaj dalej
25
lip

Atlas statystyczny województwa śląskiego

W opracowaniu przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych województwa śląskiego, na które duży wpływ miała skomplikowana historia tych terenów, należących na przestrzeni dziejów do różnych państw.
Czytaj dalej
27
lip

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 22,7% więcej niż w analogicznym okresie ubr. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł.
Czytaj dalej
27
lip

Biblioteki publiczne w 2017 roku

W 2017 r. działały 7 953 biblioteki publiczne i ich filie (o 0,4% mniej w porównaniu z 2016 r.), które prowadziły 885 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 1,1% więcej niż w 2016 r.) i 1 210 punktów bibliotecznych (o 4,0% mniej w porównaniu z 2016 r.). Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem składającym się z 128,4 mln woluminów (o 0,5% mniej niż w 2016 r.). Odnotowano 6 020,7 tys. czytelników (o 1,2% mniej w porównaniu z 2016 r.).
Czytaj dalej
27
lip

Wiadomości Statystyczne nr 7/2018 (686)

W numerze m. in.: Jan KORDOS — Prof. Jan Piekałkiewicz — statystyk, ekonomista, polityk; Maria BIEĆ, Ewa GAŁECKA-BURDZIAK, Robert PATER — Kalkulator pracy — użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy; Mirosław SZREDER — Wykształcenie a problemy rynku pracy...
Czytaj dalej
30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 24,0 mln t, tj. o około 14% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
Czytaj dalej
30
lip

Atlas statystyczny województwa opolskiego

Opracowanie uwzględnia aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe związane z celami polityki spójności, zorientowanej na zmniejszenie dysproporcji w układzie regionalnym i wyrównywanie szans rozwojowych.
Czytaj dalej
30
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, realizowana przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych.
Czytaj dalej
31
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Stan dróg wodnych wpływa na dynamikę przewozów ładunków w żegludze śródlądowej. Warunki nawigacyjne przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów. W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wykonanej pracy przewozowej; zmniejszyła się natomiast liczba ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową; spadek ten dotyczył głównie przewozów krajowych.
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 519,9 tys. zdarzeń. Interwencje dotyczyły w 125,9 tys. przypadków pożarów, 354,7 tys. miejscowych zagrożeń, a w 39,3 tys. alarmów fałszywych.
Czytaj dalej
31
lip

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Zeszyt metodologiczny poświęcony w całości Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz towarzyszącym mu tematycznym badaniom modułowym.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Efekty działalności budowlanej w 2017 roku

Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania - liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, formy budownictwa), liczba obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wydane pozwolenia i zezwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2017 r. Opracowanie obejmuje syntezę wzbogaconą prezentacją graficzną procesów demograficznych, uwagi metodologiczne oraz część tabelaryczną.
Czytaj dalej
9
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
9
lip

Światowy Dzień Ludności 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje zestaw danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim w 2017 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania), wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, a także mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zawiera syntetyczny komentarz analityczny ilustrowany wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej
12
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r.
Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2017 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
13
lip
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Budynki, mieszkania oddane do użytkowania
Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem (20,9% udziału w kraju). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Na 1000 mieszkańców województwa mazowieckiego przypadało 6,9 mieszkań oddanych do użtytkowania, natomiast w przeliczeniu na 1000 zawartych małżeństw 1373.
Czytaj dalej
16
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2017 r. zastąpiła ukazujące się w cyklu rocznym opracowanie Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim. Publikacja stanowi próbę analizy sytuacji i procesów demograficznych zachodzących w kilkunastoletnim szeregu czasowym, a także wskazuje kierunki przemian i podstawowe tendencje.
Czytaj dalej
16
lip
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2017 r.

Czytaj dalej
20
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu przedstawiono obszerny materiał statystyczny dotyczący warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2017 r.
Czytaj dalej
26
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera informacje w zakresie charakterystyki i wykorzystania bazy turystycznych obiektów noclegowych w przekroju terytorialnym województwa.
Czytaj dalej
26
lip
26
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim zmniejszyła się liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci. Zwiększyła się liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zmniejszyła liczba wychowanków. Więcej było również placówek wsparcia dziennego i korzystających z nich osób. Wzrosła liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej i ich mieszkańców.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2018 r.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2018 r.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
27
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
lip
27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia i pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2017 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej oraz wydatkach na świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy społecznej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
lip

Turystyka w województwie pomorskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań i źródła informacji wykorzystywanych w publikacji, komentarz analityczny wzbogacony prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach prezentują szczegółowe informacje w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r. jest kolejną edycją corocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa, zawierającego podstawowe informacje o wynikach produkcji rolniczej. Źródłem danych statystycznych, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Ponadto, w celu zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen, prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Czytaj dalej
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017
Czytaj dalej
31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2017 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. W zakresie konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

2
lip

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonym postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia i koszty obsługi.
Czytaj dalej
10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.
16
lip

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
16
lip

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2017 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy/chorób zawodowych w oparciu o te kategorie zdarzeń, w następstwie których przyznane zostały w danym roku renty powypadkowe. Analiza zawiera informacje o cechach demograficznych, społecznych i zawodowych rencistów poszkodowanych w wypadkach w korelacji z rodzajem wypadku/choroby zawodowej i stopniem niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
20
lip

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - czerwiec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
20
lip

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty.
20
lip

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
26
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
30
lip

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
31
lip

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
lip

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, liczby ośrodków adopcyjnych i postepowań o przysposobienie.
31
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych – wewnętrznych i zewnętrznych – uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter