Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
czer

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.
Czytaj dalej
7
czer

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Usługi społeczne dostarczane przez organizacje non-profit zostały scharakteryzowane w publikacji w dziedzinach: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. W publikacji zostały uwzględnione dwie perspektywy – międzysektorowa oraz wewnątrzsektorowa. Do opracowania publikacji wykorzystano dane z badania „Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe”, realizowanego na formularzu SOF-1 oraz z innych badań statystyki publicznej i administracyjnych źródeł danych.
Czytaj dalej
7
czer

Atlas statystyczny województwa podkarpackiego

Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w czasie zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin lub powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
8
czer

Budownictwo niemieszkaniowe w pierwszym kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmniejszyła się również liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
8
czer

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2018 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
8
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu br.wyniosły w cenach bieżących 293,3 mld zł w eksporcie oraz 296,2 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,3%, a import o 4,1%.
Czytaj dalej
11
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2018 roku

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż w IV kwartale 2017 r. o 34,6 tys., tj. o 29,4%. W porównaniu z I kwartałem 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 33,6 tys., tj. o 28,3%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 37,1 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2018 r. utworzono o 80,4% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W okresie I kwartału 2018 r. zlikwidowano o 41,0% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 11,3% więcej niż w I kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
13
czer

Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego

Rok 2018 jest czasem wyjątkowych jubileuszy, które w dziejach kraju wiążą się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, w losach regionu – z setną rocznicą powstania wielkopolskiego, zaś w historii polskiej statystyki oznaczają 100. rocznicę utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej
14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy spadku cen usług – o 0,3%).
Czytaj dalej
14
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. w stosunku do kwietnia 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%)
Czytaj dalej
14
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
15
czer

Miasta w liczbach 2016

Analiza procesu starzenia się ludności miast w oparciu o strukturę wiekową ich mieszkańców w 2016 r.
Czytaj dalej
15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne)

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. w szkołach wyższych studiowało 1 291,9 tys. osób, czyli o 56,9 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 75,1% w szkołach publicznych.
Czytaj dalej
15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii.
Czytaj dalej
15
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. – dane wstępne

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r.
Czytaj dalej
18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,0% r/r i wyniosło 4696,59 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 r. wyniosło 4695,31 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. wyniosło 4696,59 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2018 roku

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2017 roku

W 2017 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia ponad 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,8 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym – 80 tys. osób.
Czytaj dalej
18
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto, elementy jego tworzenia i rozdysponowania.
Czytaj dalej
19
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z majem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,8%. W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 24,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 4,5%.
Czytaj dalej
19
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2018 roku

Według wstępnych danych w maju 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,1% wyższe w porównaniu z kwietniem 2018 r.
Czytaj dalej
19
czer

Energia 2018 (folder)

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2017 r. w Polsce.
Czytaj dalej
20
czer

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 0,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,1.
Czytaj dalej
20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2018 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
20
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w maju 2018 r. wyniósł 99,1 (co oznacza spadek o 0,9%).
Czytaj dalej
20
czer

Popyt na pracę w 2017 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
21
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2018 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2%.
Czytaj dalej
22
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku

W 2017 r. badaniem zostało objętych 50 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17,1% i wyniosła 222 490 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 12 424 klientów, tj o 10,2% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
22
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 r. wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 8,9%, a koszty uzyskania tych przychodów (koszty ogółem) o 6,8%.
Czytaj dalej
22
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 314,1 mld zł (wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego). W 2017 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 15,5 mld zł (o 14,5 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 279,4 mld zł (o 9,1%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,3 mld zł (spadek o 2,9%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec 2017 r. 0,7 mld zł i był wyższy o 34,6% niż przed rokiem.
Czytaj dalej
22
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 roku

Na koniec 2017 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 808,1 tys. kuracjuszy, w tym 734,4 tys. leczonych stacjonarnie. W 25 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 64,2 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
22
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
25
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
25
czer

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2018 r.
Czytaj dalej
25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
25
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, w porównaniu do I kwartału 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,0% oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,2%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12,4% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 10,3%.
Czytaj dalej
25
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 63,5 mln, z tego 38,3 mln (60,4%) cudzoziemców (nierezydentów) i 25,2 mln (39,6%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu do I kwartału 2017 r. o 2,9%.
Czytaj dalej
27
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2018 r. były lepsze o 19,4 mln zł niż rok wcześniej. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej
27
czer

Atlas statystyczny województwa małopolskiego

Ujęte w publikacji aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe stanowią istotny element polityki spójności. Publikacja zawiera wykresy i mapy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w różnych obszarach takich jak: kapitał ludzki, jakość życia, gospodarka i środowisko, w układzie powiatów lub gmin oraz wybrane dane pokazujące województwo małopolskie na tle innych regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 884 tys. kredytów i pożyczek, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9% i wyniosła 45 943 mln zł.
Czytaj dalej
28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2018 (685)

W numerze m. in.: Joanna SULIK — Dylematy aplikacyjne wskaźnika rzeczywistego rozwoju dla Polski; Beata BIESZK-STOLORZ — Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia; Dorota MIŁEK — Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego...
Czytaj dalej
29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 82.2 tys. sztuk (o 2,5 %).
Czytaj dalej
29
czer

Kultura Fizyczna w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 67 związków sportowych oraz 544 okręgowych związków sportowych. W porównaniu z rokiem 2016 struktura ta uległa jedynie drobnym zmianom. Status polskiego związku sportowego utraciły Liga Obrony Kraju i Polski Związek Wędkarski, powstała zaś Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy. Zmniejszeniu uległa liczba okręgowych związków sportowych (z 581 w 2016 r. do 544 w 2017 r.).
Czytaj dalej
29
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

W 2017 r. 117 (54,9%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 96 (45,1%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą.
Czytaj dalej
29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer
1
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
4
czer

Małopolska w 100-letniej historii GUS

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
11
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje podstawowe informacje statystyczne o stanie i strukturze ludności, małżeństwach, ruchu naturalnym oraz migracjach. Dane ujęto w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin. Ponadto, sytuację demograficzną województwa opolskiego przedstawiono na tle kraju oraz innych województw, a także w porównaniu z latami 2005, 2010 i 2016.
Czytaj dalej
11
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
czer
13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu 2017 r. w województwie mazowieckim było 215,1 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2244,5 tys. ha. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i powierzchnia użytków rolnych. W grudniu 2017 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła i trzody chlewnej, natomiast spadek liczby owiec.
Czytaj dalej
15
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
15
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję ukazującej się corocznie publikacji „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim”. W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną województwa łódzkiego w 2017 r. na tle lat poprzednich.

Czytaj dalej
15
czer

Miasta w liczbach 2016

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja "Miasta w liczbach 2016" jest kontynuacją wcześniejszych opracowań poświęconych polskim miastom. W związku ze wzrastającym znaczeniem miast i podkreśleniem wymiaru miejskiego w krajowych dokumentach strategicznych istotne jest, aby informacje na temat ośrodków miejskich ukazywać w szerokim kontekście, jednocześnie koncentrując się na najistotniejszych wyzwaniach, wobec których stoją ośrodki władzy odpowiedzialne za sprawne zarządzanie miastem i kreowanie odpowiedzialnej polityki miejskiej.
Czytaj dalej
18
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje nt. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących w województwie opolskim.
Czytaj dalej
25
czer

Województwo śląskie statystycznie - historia i teraźniejszość

Urząd Statystyczny w Katowicach

Okolicznościowe opracowanie prezentujące wybrane informacje statystyczne o województwie śląskim we wszystkich etapach przekształceń oraz istotne fakty i wydarzenia z okresu 100-letniej działalności GUS.
Czytaj dalej
25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finansowych charakteryzujących kondycję finansową podmiotów gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła finansowania.
Czytaj dalej
26
czer

Biuletyn statystyczny Szczecina I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Biuletyn statystyczny Szczecina I kwartał 2018
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w maju 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upraw, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Czytaj dalej
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
czer
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2017 r., a wybrane informacje przedstawiono w retrospekcji od 2000 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk. Dane zawarte w syntezie ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych oraz wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
Czytaj dalej
29
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2017 r.
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2017 r. Dane dotyczą użytkowania gruntów, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz skupu i cen produktów rolnych.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 roku.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
czer
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności z wyjątkiem budownictwa, gdzie oceny w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

11
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
12
czer

Biuletyn ciepłownictwa - I kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Publikacja dostępna w wersji papierowej. Dodatkowo informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w edycji za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.
15
czer

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
15
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
20
czer

Biuletyn Monitoringu Przyrody

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z lat 2017 (monitoring wiosenny, letni i późnojesienny) – 2018 (monitoring zimowy). Publikacja dostępna wyłącznie w wersji papierowej.
20
czer

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - maj 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
27
czer

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
29
czer

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych –raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu radiacyjnego wód powierzchniowych i osadów dennych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
czer

Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.–raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu radiacyjnego powietrza na podstawie 9 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Ministerstwo Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w K

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego. Opracowanie zawiera zestawienia zasobów bilansowych, pozabilansowych oraz przemysłowych węgla kamiennego obejmujące okres obowiązywania koncesji i całość złoża w podziale na poziomy czynne i pozostałe (w tym nieudostępnione) z uwzględnieniem lokalizacji w filarach i poza nimi. Poszczególne zestawienia obejmują podziały zasobów węgla według: kategorii poznania, zawartości popiołu, zawartości siarki, grup stratygraficznych, typów węgla, wartości opałowej. Opracowanie przedstawia również zmianę stanu zasobów do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy uwzględniającą przyrosty zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania) oraz ubytki zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania oraz eksploatacji i strat). Dostępna w wersji papierowej.
29
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
29
czer

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacja zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej, w tym wartości wskaźnika liczby pracowników socjalnych. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym. Prezentacja danych w biuletynie w przekroju wojewódzkim, w przekroju gminnym i powiatowym wyłącznie w formie elektronicznej.
Czytaj dalej
29
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
29
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
29
czer

Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedur państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) – map poboru i zasobów wód podziemnych zwykłych w obszarach bilansowych w skali 1:500 000. Mapy i wykazy poboru i zasobów prezentują ostatnie aktualne wyniki procedur PSH.
29
czer

Bilans złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Publikacja ukazująca się corocznie od 1953 r.; zawiera podstawowe informacje o udokumentowanych zasobach kilkunastu tysięcy złóż kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobycia; składa się z 55 rozdziałów, dotyczących poszczególnych kopalin, z tabelami zbiorczymi dla danej kopaliny oraz tabelami szczegółowymi z wykazami złóż, zawiera ponad 400 stron.
29
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Informacje dotyczące ubezpieczonych, dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeniobiorców i świadczeń wypłacanych z FUS, a także orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter