Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Stan dróg wodnych wpływa na dynamikę przewozów ładunków w żegludze śródlądowej. Warunki nawigacyjne przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów. W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wykonanej pracy przewozowej; zmniejszyła się natomiast liczba ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową; spadek ten dotyczył głównie przewozów krajowych.
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 519,9 tys. zdarzeń. Interwencje dotyczyły w 125,9 tys. przypadków pożarów, 354,7 tys. miejscowych zagrożeń, a w 39,3 tys. alarmów fałszywych.
Czytaj dalej
31
lip

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Zeszyt metodologiczny poświęcony w całości Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz towarzyszącym mu tematycznym badaniom modułowym.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Efekty działalności budowlanej w 2017 roku

Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania - liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, formy budownictwa), liczba obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wydane pozwolenia i zezwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia i pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2017 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej oraz wydatkach na świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy społecznej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
lip

Turystyka w województwie pomorskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań i źródła informacji wykorzystywanych w publikacji, komentarz analityczny wzbogacony prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach prezentują szczegółowe informacje w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r. jest kolejną edycją corocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa, zawierającego podstawowe informacje o wynikach produkcji rolniczej. Źródłem danych statystycznych, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Ponadto, w celu zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen, prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Czytaj dalej
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017
Czytaj dalej
31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2017 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. W zakresie konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
lip

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
lip

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, liczby ośrodków adopcyjnych i postepowań o przysposobienie.
31
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych – wewnętrznych i zewnętrznych – uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter