Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej
1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

W 2019 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 10,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Urząd Patentowy RP przyznał największą od 2000 r. liczbę patentów z zakresu technologii ochrony środowiska – 161. Przeciętna wielkość ekologicznego gospodarstwa rolnego wyniosła 27,2 ha i była najwyższa od 2000 r.
Czytaj dalej
1
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne w 2019 roku

W końcu 2019 r. większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (76,8%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowa-nia i działalność wspierająca (108,0 tys.) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (83,3 tys.).
Czytaj dalej
4
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019

W latach 2017-2019 aktywność innowacyjną wykazało 21,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 13,7% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2019 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 23178,8 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 15400,8 mln zł. W 2019 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2017-2019, w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 9,3%, a w usługowych – 3,0%.
Czytaj dalej
7
gru

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu
Czytaj dalej
7
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku

Na koniec III kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 91,1 tys. i była większa niż w końcu II kwartału 2020 r. o 9,7 tys., tj. o 11,9%.
Czytaj dalej
10
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. - dane wstępne

W okresie styczeń–wrzesień 2020 r. zgłoszono 40140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,1% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 3,91 do 2,96.
Czytaj dalej
10
gru

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku

W końcu III kwartału 2020 r. liczba pracujących była o 3,5% wyższa niż w końcu II kwartału 2020 r.
Czytaj dalej
10
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2020 roku

W III kwartale 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,5%. W porównaniu do III kwartału 2019 r. wzrosły o 1,2%.
Czytaj dalej
10
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2020

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
gru

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 roku

Analiza danych dotyczących produkcji rolnej w powiązaniu z danymi z zakresu handlu zagranicznego produktami rolnymi. Opracowanie zawiera wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym), import i eksport niektórych produktów rolnych (w ujęciu wartościowym) według nomenklatur CN, SITC oraz grup krajów, a także spożycie podstawowych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
11
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2020

Według stanu na koniec listopada 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 655,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (2,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 25,7%) oraz spółek (o 11,2%). Dla spółek handlowych odnotowano spadek o 9,2% w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 8,1%. Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych zmniejszyła się o 29,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
gru

Budownictwo w I-III kwartale 2020 roku

W okresie trzech kwartałów 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu I-III kwartał 2020 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (przy wzroście cen usług – o 7,8% i towarów – o 1,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
15
gru

Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r.

Występowanie dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą odczuwanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wskazało 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypadkowi przy pracy uległo 1,2% pracujących. Spośród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 65,7% osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, a 45,0% potwierdziło występowanie czynników mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny (respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednego czynnika).
Czytaj dalej
15
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. w stosunku do października 2020 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw.
Czytaj dalej
16
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń – październik br. wyniosły w cenach bieżących 854,5 mld PLN w eksporcie oraz 811,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 42,6 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 3,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 0,2% i o 4,8%.
Czytaj dalej
16
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku

W publikacji prezentowane są wyniki badania "Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego", które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
16
gru

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce we wrześniu i październiku 2020 r.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że we wrześniu br. w obiektach noclegowych zatrzymało się 2,2 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, kiedy odnotowano 3,3 mln osób, było ich mniej o 34,5%.
Czytaj dalej
17
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2020 roku

W grudniu 2020 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -24,9a i był o 4,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

W listopadzie 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,2% r/r i wyniosło 6318,9 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,9% r/r i wyniosło 5484,07 zł.
Czytaj dalej
17
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.
Czytaj dalej
17
gru

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.

W 2019 r. działało aktywnie 1289 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), tj. o 23 więcej niż w 2018 r. W ciągu 2019 r. z usług reintegracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ skorzystało blisko 44,3 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. o 0,6% mniej niż w poprzednim roku.
Czytaj dalej
17
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. wyniosło 5484,07 zł.
Czytaj dalej
17
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 r. wyniosło 5483,93 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku

Bilanse energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, w latach 2015–2019. Realizacja zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.
Czytaj dalej
18
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku

Według wstępnych danych, w listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,2%, a w porównaniu z październikiem 2020 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.
Czytaj dalej
18
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. spadła o 1,6%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.
Czytaj dalej
18
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku

Według wstępnych danych, w listopadzie 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,4%, a w porównaniu z październikiem 2020 r. - o 0,2%.
Czytaj dalej
18
gru

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2016-2018

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
21
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2020 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych obniżyły się w listopadzie 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,7%).
Czytaj dalej
21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2020 roku

W okresie jedenastu miesięcy 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w listopadzie br. niższa o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,7%) oraz wyższa o 0,6% w stosunku do października 2020 roku (przed rokiem spadek o 0,4%).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w w listopadzie 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 5,3% (wobec wzrostu o 5,2% w listopadzie 2019 r.).
Czytaj dalej
22
gru

Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2018

Tablice z danymi wynikowymi zrealizowanego w Polsce rachunku produktywności gospodarki KLEMS, poprzedzone wprowadzeniem metodologicznym – dekompozycja przyrostu wartości dodanej brutto (WDB) na wkłady (kontrybucje) czynników produkcji i ich pod-czynników oraz wkład wieloczynnikowej produktywności (MFP), uzupełniona pogłębioną dekompozycją wkładu czynnika praca.
Czytaj dalej
22
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku

W grudniu br. odnotowuje się poprawę koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki, choć w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje nadal na ujemnym poziomie.
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 298,8 mld zł, (spadek o 7,0% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 266,1 mld zł (o 5,0%).
Czytaj dalej
22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej. Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego.
Czytaj dalej
23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2020 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2020 r. były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 6,8%, a kosztów ogółem o 10,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 6,6%.
Czytaj dalej
23
gru

Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 (dane ostateczne)

W III kwartale 2020 r. można mówić o lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19. W porównaniu do sytuacji odnotowanej w poprzednim kwartale - na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności - zaobserwowano co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednak przy jednoczesnym zwiększeniu zbiorowości pracujących i spadku liczebności osób biernych zawodowo.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 7 408 364 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 26 736 071 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
23
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2020 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2020 r.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2020 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
24
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (grudzień 2020)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
28
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2020 roku

W III kwartale 2020 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 38,5%, Polaków o 34,1%. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w III kwartale 2019 r. odpowiednio o 46,6% i 42,6%.
Czytaj dalej
29
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r. - Wyniki wstępne

W 2019 r. 78,5 tys. spośród 89,4 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 0,6 p. proc. więcej niż w 2017 r. Organizacje te najczęściej współpracowały z instytucjami publicznymi (81,2%). Wśród współpracujących organizacji 71,2% deklarowało brak barier we współpracy (73,8% w 2017 r.).
Czytaj dalej
29
gru

Organizacje non-profit w czasie epidemii COVID-19 (marzec - sierpień 2020)

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W okresie od marca do sierpnia 2020 r. 14,1% organizacji non-profit podjęło dodatkowe działania w związku z epidemią COVID-19. Najczęściej były to usługi społeczne (63,3%) lub wsparcie materialne (40,7%). W tym okresie organizacje przekazały wsparcie rzeczowe i finansowe o łączniej wartości 383,3 mln zł.
Czytaj dalej
30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2020 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
gru

Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2020 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
30
gru

Handel zagraniczny 2020. Polska w świecie

Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentować będzie tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020

Zapraszamy do lektury Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2020, który obejmuje dwie części: „Świat. Regiony. Ugrupowania państw” oraz tablice tematyczne. Rocznik zawiera informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie.
Czytaj dalej
30
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2020 r.

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020
Czytaj dalej
30
gru

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz o sytuacji demograficznej w 2019 r. (zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności).
Czytaj dalej
31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

Publikacja jest kolejnym z serii opracowaniem informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku

W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 r. wyniosła ok. 1,5 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zwiększyła się o 1,4% (wobec spadku o 3,7% zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości, liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia, przychody i koszty. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
31
gru

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
2
gru

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
3
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
4
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
4
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
4
gru

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
11
gru
14
gru

Warunki życia ludności w województwie świętokrzyskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Procesy demograficzne. Dochody, wybrane informacje dotyczące: poziomu życia, bezrobocia, aktywności ekonomicznej ludności, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, wydatków i spożycia w gospodarstwach domowych, zasobów mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania oraz działalności w zakresie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji).
Czytaj dalej
15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
Czytaj dalej
16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2019 r.
Czytaj dalej
17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W myśl obowiązującej, od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwa regiony statystyczne – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 20..-20.. dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto i dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
21
gru

Poziom rozwoju społecznego i gospodarczego jednostek terytorialnych w regionach opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim w latach 2010–2019.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera zestaw informacji statystycznych dotyczących powiatów w trzech przygranicznych regionach: opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim w retrospekcji lat 2010–2019 niezbędnych do opracowania diagnozy aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej oraz oceny tendencji i kierunków zmian dokonujących się w ostatniej dekadzie. Analiza umożliwiła także identyfikację stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju powiatów po polskiej i czeskiej stronie granicy. Przekroje: regiony, powiaty.
Czytaj dalej
22
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Publikacja poświęcona jest sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. W 2019 r. nierównowaga na rynku pracy stanowiła realny problem, z którym zmagało się społeczeństwo i gospodarka, dlatego też opracowanie w całości skupia się na analizie niewykorzystanych zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
22
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.
Czytaj dalej
22
gru
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2018 r. wyniosła 2121555 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2017 r. zwiększyła się o 6,6%, a licząc w cenach stałych – o 5,4%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 208190 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 5,7% (w cenach bieżących) i o 4,6% (w cenach stałych).
Czytaj dalej
23
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2019 r. w województwie zachodniopomorskim całkowita emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez dwutlenku węgla) z zakładów uznanych za uciążliwe dla środowiska wyniosła 25,1 tys. ton i była o 16,0% mniejsza niż przed rokiem.
Czytaj dalej
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 477 857 mln zł. W porównaniu z 2017 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,2%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej
23
gru
28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2020 r.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W III kwartale 2020 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych i biernych zawodowo oraz wzrost liczby pracujących w stosunku do II kwartału 2020 r. Zaobserwowano również zmniejszenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W grudniu br. w porównaniu z listopadem br. największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
30
gru

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji przetwórstwo przemysłowe, największe pogorszenie – w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – grudzień 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji handel hurtowy oraz przetwórstwo przemysłowe. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się w większości obszarów.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W III kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,9% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się liczba pracujących, a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w listopadzie br.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2020 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja opracowana została w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość merytoryczną Rocznika. Zastosowanie graficznej formy prezentacji danych pozwala na łatwiejsze zrozumienie informacji statystycznych. Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w III kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2020

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo Lubelskie 2020. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
31
gru

Łódź w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
31
gru

Statystyka Łodzi 2020.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną, już czternastą, edycję Statystyki Łodzi, która od ponad dwudziestu lat dostarcza podstawowych danych statystycznych dotyczących stolicy regionu. Publikację otwierają dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o mieście w latach 2000-2019 oraz dane o Łodzi na tle województwa łódzkiego w 2019 r. Część druga stanowi obszerny zbiór danych charakteryzujących poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego miasta w ostatnich latach. Ze względu na 2-letni cykl wydawniczy, dane statystyczne prezentowane w tej części dotyczą lat 2018 i 2019.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste pierwsze wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego” – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie, która nadaje publikacji charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją dotychczasową funkcję informacyjno-poznawczą.
Czytaj dalej
31
gru

Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016 - 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja „Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016-2019”, przygotowywana w cyklu 4 letnim, ma na celu dostarczenie najważniejszych informacji wpływających na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy w województwie.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W III kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1641 tys. osób, tj. o 1,8% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1608 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 2,0%. Biernych zawodowo było 1158 tys., tj. o 2,9% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 33 tys., czyli o 10,0% więcej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przygotował dwudzieste pierwsze wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego”, opracowane w nowej formie. W bieżącej edycji informacje zestawione w tablicach statystycznych zostały zilustrowane graficznie na mapach i wykresach, co wzbogaciło zawartość merytoryczną Rocznika. Zastosowanie graficznej formy prezentacji danych z różnych obszarów tematycznych pozwala na pełniejsze zrozumienie istoty przedstawianych zjawisk, lepsze uwidocznienie tendencji rozwojowych i łatwiejsze określenie relacji przestrzennych. Dodatkowa ilustracja opisywanych liczbowo zjawisk nadaje Rocznikowi charakter poglądowy, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji informacyjno-poznawczej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Szczecina 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
31
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2019 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2020
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
gru

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
gru

Energetyka polska

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Folder przedstawiający wskaźniki energetyczne, bilanse podstawowych nośników energii, dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła, efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Przekroje: kraje UE, PL, nośniki energii, kategorie odbiorców energii elektrycznej.
31
gru

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2019

Ministerstwo Klimatu

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa od 1997 r. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
Do góry

Newsletter