Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
sty

Podręcznik Oslo 2018

Podręcznik Oslo 2018: Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych dotyczących innowacji będący kontynuacją poprzednich wydań...
Czytaj dalej
7
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,3% (wskaźnik cen 102,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
11
sty

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
11
sty

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2020

Według stanu na koniec grudnia 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 663,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek (o 12,2%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,4%). Dla spółek handlowych odnotowano wzrost o 11,2% w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 9,1%. Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych wzrosła o 22,9% w porównaniu do po-przedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do II kwartału 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,2% i na rynku wtórnym – o 2,0%).
Czytaj dalej
11
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
11
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
sty

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku

W publikacji prezentowane są dane dotyczące wielkości i struktury kapitału (w tym kapitału zagranicznego) zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
14
sty

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w październiku i listopadzie 2020 r.

W październiku 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,4 mln turystów, którym udzielono 3,7 mln noclegów. W porównaniu z październikiem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 54,4% i o 46,8%.
Czytaj dalej
14
sty

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

W publikacji prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
15
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub. r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w eksporcie oraz 909,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3%.
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług - o 6,4% i towarów - o 0,9%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w stosunku do listopada 2020 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czwartym kwartale 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w czwartym kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r. wyniosła 887,95 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 104,9 (wzrost cen o 4,9%).
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w drugim półroczu 2020 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
18
sty

Ceny w gospodarce narodowej w 2019 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej
19
sty

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
20
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2020 roku

21
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2021 roku

21
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku

21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku

21
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 roku

21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2020 roku

21
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 roku

21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 roku

21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 roku

21
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2020

22
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2021 roku

22
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2020 roku

22
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 roku

22
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku

22
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku

22
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku

22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2020 r.)

25
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 roku

26
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

27
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r.

27
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2020 roku

27
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2020

28
sty

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku

29
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 roku

29
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku

29
sty

Wybrane aspekty rynku pracy w 2019 roku

29
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
sty

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
11
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa
Czytaj dalej
19
sty

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2019/20 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 477,1 tys. osób, podobnie jak przed rokiem. Ze względu na podwójny rocznik rozpoczynający naukę w szkołach ponadpodstawowych zwiększyła się liczba liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych.
Czytaj dalej
20
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w 2020 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I - XII 2020 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

7
sty

Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym w 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury

Publikacja zawiera dane dotyczące przemysłu stoczniowego. Jest to coroczny raport opracowywany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Do góry

Newsletter