Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
sty

Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2020 r. (zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności). Kompleksowa informacja o kształtowaniu się liczby i struktury zgonów - komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną.
Czytaj dalej
5
sty

Podręcznik Oslo 2018

Podręcznik Oslo 2018: Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych dotyczących innowacji będący kontynuacją poprzednich wydań, jest kluczowym elementem serii podręczników OECD w zakresie pomiarów ukazującej się pod tytułem „Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej” (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities).
Czytaj dalej
7
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,3% (wskaźnik cen 102,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
11
sty

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
11
sty

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2020

Według stanu na koniec grudnia 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 663,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek (o 12,2%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,4%). Dla spółek handlowych odnotowano wzrost o 11,2% w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 9,1%. Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych wzrosła o 22,9% w porównaniu do po-przedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do II kwartału 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,2% i na rynku wtórnym – o 2,0%).
Czytaj dalej
11
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
11
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
sty

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku

W publikacji prezentowane są dane dotyczące wielkości i struktury kapitału (w tym kapitału zagranicznego) zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
14
sty

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w październiku i listopadzie 2020 r.

W październiku 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,4 mln turystów, którym udzielono 3,7 mln noclegów. W porównaniu z październikiem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 54,4% i o 46,8%.
Czytaj dalej
14
sty

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

W publikacji prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
15
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub. r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w eksporcie oraz 909,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3%.
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług - o 6,4% i towarów - o 0,9%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w stosunku do listopada 2020 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czwartym kwartale 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w czwartym kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r. wyniosła 887,95 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 104,9 (wzrost cen o 4,9%).
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w drugim półroczu 2020 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
18
sty

Ceny w gospodarce narodowej w 2019 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej
20
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2020 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w grudniu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,2%, były natomiast niższe w porównaniu z grudniem 2019 r. - o 6,1%.
Czytaj dalej
21
sty

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)
Czytaj dalej
21
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2021 roku

W styczniu 2021 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnej poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku

W grudniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,0% r/r i wyniosło 6329,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 5973,75 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. wyniosło 5973,75 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 r. wyniosło 5973,33 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 roku

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5655,43 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosło 5411,45 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r. wyniosło 5410,45 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2020

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2021 roku

W styczniu br. odnotowywana jest poprawa koniunktury we wszystkich (poza sekcją finanse i ubezpieczenia) prezentowanych obszarach gospodarki, choć w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje nadal na ujemnym poziomie.
Czytaj dalej
22
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2020 roku

W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym również wzrosła, natomiast spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2020 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2020 roku

Turyści krajowi i zagraniczni korzystający z bazy noclegowej w 2020 roku i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych, w grudniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, a w porównaniu z listopadem 2020 r. wzrosły o 0,2%.
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2020 roku była wyższa o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (przed rokiem spadek o 3,3%) oraz wyższa o 34,4% w stosunku do listopada 2020 roku (przed rokiem wzrost o 23,7%).
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 0,8% (wobec wzrostu o 5,7% w grudniu 2019 r.). W porównaniu z listopadem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 19,8%. W okresie styczeń-grudzień2 2020 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,1% (wobec wzrostu o 5,4% w 2019 r.)
Czytaj dalej
22
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych, w grudniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,7%, a w porównaniu z listopadem 2020 r. - o 0,2%.
Czytaj dalej
25
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 roku

W grudniu 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 11,2% w porównaniu z grudniem 2019 r., kiedy to notowano wzrost o 3,8%, natomiast w porównaniu z listopadem 2020 r. spadła o 4,4%.
Czytaj dalej
26
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
27
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2020 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
27
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
27
sty

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 6 562 162 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 14 665 051 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
27
sty

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2020 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu grudnia 2020 r.
Czytaj dalej
28
sty

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku

Wyniki tego badania pokazują, jak Polacy postrzegają kulturę i jej wagę w życiu oraz, po raz pierwszy w tego typu badaniach, co sądzą na temat znaczenia kultywowania tradycji i zainteresowania historią.
Czytaj dalej
29
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego
Czytaj dalej
29
sty

Produkt krajowy brutto w 2020 roku - szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
29
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6 278,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku.
Czytaj dalej
29
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

11
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa
Czytaj dalej
14
sty

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
15
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. Dane statystyczne zgrupowane zostały w 24 działach tematycznych, poprzedzonych tablicami przeglądowymi, ukazującymi województwo zachodniopomorskie na tle kraju oraz w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej
19
sty

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2019/20 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 477,1 tys. osób, podobnie jak przed rokiem. Ze względu na podwójny rocznik rozpoczynający naukę w szkołach ponadpodstawowych zwiększyła się liczba liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych.
Czytaj dalej
20
sty

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego" zawiera obszerny zestaw aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W publikacji znalazły się także wybrane informacje zaprezentowane w ujęciu ogólnopolskim oraz odnoszące się do innych województw, co pozwala na określenie pozycji naszego regionu na tle pozostałych. Opracowanie składa się z części analitycznej, ilustrowanej graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni wielu lat oraz części tabelarycznej, w której zamieszczono podstawowe dane statystyczne.
Czytaj dalej
20
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
21
sty
25
sty

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – styczeń 2021 r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury najwyższy jest w sekcji informacja i komunikacja, najniższy – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów obserwuje się poprawę ocen bieżących („diagnoz”) przy jednoczesnej poprawie oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
29
sty

Rozdanie nagród w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Urząd Statystyczny w Warszawie

W dniach 21 i 22 stycznia 2021 r. Zastępca Dyrektora Urzędu Pani Agnieszka Ajdyn przekazała przedstawicielom gmin, które wygrały Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu, atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu komputerowego oraz pamiątkowe dyplomy.
Czytaj dalej
29
sty
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

7
sty

Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym w 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury

Publikacja zawiera dane dotyczące przemysłu stoczniowego. Jest to coroczny raport opracowywany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Do góry

Newsletter