Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 82.2 tys. sztuk (o 2,5 %).
Czytaj dalej
29
czer

Kultura Fizyczna w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 67 związków sportowych oraz 544 okręgowych związków sportowych. W porównaniu z rokiem 2016 struktura ta uległa jedynie drobnym zmianom. Status polskiego związku sportowego utraciły Liga Obrony Kraju i Polski Związek Wędkarski, powstała zaś Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy. Zmniejszeniu uległa liczba okręgowych związków sportowych (z 581 w 2016 r. do 544 w 2017 r.).
Czytaj dalej
29
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

W 2017 r. 117 (54,9%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 96 (45,1%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą.
Czytaj dalej
29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2017 r., a wybrane informacje przedstawiono w retrospekcji od 2000 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk. Dane zawarte w syntezie ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych oraz wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
Czytaj dalej
29
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2017 r.
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2017 r. Dane dotyczą użytkowania gruntów, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz skupu i cen produktów rolnych.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 roku.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
29
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
czer
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności z wyjątkiem budownictwa, gdzie oceny w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne.
Czytaj dalej
29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
czer

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych –raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu radiacyjnego wód powierzchniowych i osadów dennych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
czer

Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.–raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu radiacyjnego powietrza na podstawie 9 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Ministerstwo Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w K

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego. Opracowanie zawiera zestawienia zasobów bilansowych, pozabilansowych oraz przemysłowych węgla kamiennego obejmujące okres obowiązywania koncesji i całość złoża w podziale na poziomy czynne i pozostałe (w tym nieudostępnione) z uwzględnieniem lokalizacji w filarach i poza nimi. Poszczególne zestawienia obejmują podziały zasobów węgla według: kategorii poznania, zawartości popiołu, zawartości siarki, grup stratygraficznych, typów węgla, wartości opałowej. Opracowanie przedstawia również zmianę stanu zasobów do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy uwzględniającą przyrosty zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania) oraz ubytki zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania oraz eksploatacji i strat). Dostępna w wersji papierowej.
29
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
29
czer

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacja zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej, w tym wartości wskaźnika liczby pracowników socjalnych. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym. Prezentacja danych w biuletynie w przekroju wojewódzkim, w przekroju gminnym i powiatowym wyłącznie w formie elektronicznej.
Czytaj dalej
29
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
29
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
29
czer

Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedur państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) – map poboru i zasobów wód podziemnych zwykłych w obszarach bilansowych w skali 1:500 000. Mapy i wykazy poboru i zasobów prezentują ostatnie aktualne wyniki procedur PSH.
29
czer

Bilans złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Publikacja ukazująca się corocznie od 1953 r.; zawiera podstawowe informacje o udokumentowanych zasobach kilkunastu tysięcy złóż kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobycia; składa się z 55 rozdziałów, dotyczących poszczególnych kopalin, z tabelami zbiorczymi dla danej kopaliny oraz tabelami szczegółowymi z wykazami złóż, zawiera ponad 400 stron.
29
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Informacje dotyczące ubezpieczonych, dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeniobiorców i świadczeń wypłacanych z FUS, a także orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
29
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter