Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
3
4
7
9
9
11
11
14
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
28
28
30
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
11
11
11
11
11
11
14
15
15
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
6
7
8
8
12
14
15
15
15
15
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
5
5
5
12
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
23
23
23
24
24
24
24
24
24
26
26
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
8
13
13
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
27
27
27
27
27
28
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
5
5
7
10
10
11
13
14
14
14
14
14
14
14
17
17
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
3
4
5
5
5
8
11
12
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
23
23
23
23
23
24
26
26
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
9
9
12
12
14
14
14
14
14
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
26
26
26
26
26
27
27
28
30
30
30
30
30
30
30

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
6
9
10
10
12
12
13
13
13
13
13
16
16
16
18
18
18
18
19
19
19
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2019 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku
20
Przemysły kultury i kreatywne w 2017 r.
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.)
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2019 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2019 roku
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2019 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku
23
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (wrzesień 2019)
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2019 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2019 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2019
24
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
27
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2019 roku
27
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2018 roku
27
Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.
27
Transport - wyniki działalności w 2018 roku
27
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2019 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.
30
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 rok
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2019 roku
30
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019
30
Kultura w 2018 roku
30
Efekty działalności budowlanej w 2018 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2019 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku
30
Uniwersytety Trzeciego Wieku 2017/2018
30
Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2018 rok
4
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 roku
4
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 roku
4
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku
4
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
4
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019
9
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
15
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.VI.2019)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku
15
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2019 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku
18
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
18
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2019 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku
22
Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku
23
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)
23
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (październik 2019)
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
25
Wyznania religijne w Polsce 2015–2018
25
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
31
Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2018 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019
31
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 roku
12
Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku
12
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2019 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
14
Informacja o szacunku emigracji dot. rozmiarów i kierunków czasowej emigracji z Polski w latach 2014-2018
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 roku
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 roku
15
Obrót nieruchomościami w 2018 roku
15
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
19
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r.
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku
21
Ceny produktów rolnych w październiku 2019 roku
21
Koniunktura konsumencka - listopad 2019 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
21
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 roku
21
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2019 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku
22
Rocznik Demograficzny 2019
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)
22
Emerytury i renty w 2018 r.
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2018 roku
25
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (listopad 2019)
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2019 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2019
27
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
29
Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2019 roku
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku
29
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w latach 2017-2018
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. - dane ostateczne
29
Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku
29
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
29
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.
29
Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018
29
Ochrona środowiska 2019
29
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Wypadki przy pracy w 2018 roku
29
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018
29
Gospodarka materiałowa w 2018 roku
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2019
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2018
29
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019
29
Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
29

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.
4
Zużycie paliw i nośników energii w 2018 roku
5
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2019
9
Popyt na pracę w III kwartale 2019 roku
10
Wypadki przy pracy w I-III kwartale 2019 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2019 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Budownictwo w III kw. 2019 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
13
Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019
16
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018
16
Jakość życia w Polsce. Edycja 2019
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Koniunktura konsumencka - grudzień 2019 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku
20
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)
20
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2019 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2019 roku
23
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2019 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2019
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
23
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019
23
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019)
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2019 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018
27
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
27
Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 roku
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2018 r.)
30
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2019 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)
30
Handel zagraniczny 2019
30
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku
30
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku
31
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku
31
Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
31
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
31
Rocznik Statystyczny Województw 2019
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019
31
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
31
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018
31
Do góry

Newsletter