Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Niepełnosprawni pracujący w gospodarce narodowej w czerwcu 2023 roku

Na koniec czerwca 2023 r. było 477,4 tys. niepełnosprawnych pracujących w gospodarce narodowej, wśród których 51,5% stanowiły kobiety.
Czytaj dalej
1
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2023

30 listopada 2023 r. ukazał się nr 11/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/11.
Czytaj dalej
1
gru

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2023

30 listopada 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/2.
Czytaj dalej
4
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, zawierających wskaźniki bezpośrednio wpływające na jakość kapitału ludzkiego.
Czytaj dalej
4
gru

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2017-2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce w latach 2017–2021. Pierwszy rozdział prezentuje dane dotyczące liczby podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych. Kolejne dwa rozdziały zawierają analizę w zakresie liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń oraz wyników finansowych. Dane w tym zakresie zaprezentowano według klas wielkości przedsiębiorstw, dziedzin kultury oraz w kontekście ogółu przedsiębiorstw niefinansowych. Ostatni rozdział dotyczy eksportu i importu dóbr i usług kulturalnych i kreatywnych i w tym zakresie dane ujęto według dziedzin kultury, grup krajów oraz w kontekście danych dotyczących całościowanego handlu zagranicznego Polski.
Czytaj dalej
4
gru

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2023. Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju

Kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni posiadają wyższe wykształcenie, ale czy równie często awansują? Ile zarabiają w porównaniu z mężczyznami na podobnych stanowiskach? Jaki jest odsetek kobiet pełniących funkcje kierownicze? Polki częściej wykonują badania profilaktyczne, ale czy rzadziej od mężczyzn zapadają na choroby cywilizacyjne? Jak dbają o aktywność fizyczną? Czy są zadowolone z życia?
Czytaj dalej
7
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

W 2022 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81% i wzrósł w porównaniu do 2021 r. o 1,2 p.proc.
Czytaj dalej
7
gru

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2023 roku

Informacja dotyczy Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniem w przedsiębiorstwach objęto podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób.
Czytaj dalej
11
gru

Popyt na pracę w 3 kwartale 2023 roku

W Polsce na koniec trzeciego kwartału 2023 r. było 111,2 tys. wolnych miejsc pracy (o 1,8% mniej niż na koniec drugiego kwartału br.). Największy spadek liczby wolnych miejsc pracy w skali roku wystąpił w w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. 0,18 p. proc. (0,89%).
Czytaj dalej
11
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2023

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
11
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne

W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. zgłoszono 45809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,5% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,99 do 3,22.
Czytaj dalej
11
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2023

Według stanu na koniec listopada 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 143,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej. W listopadzie zarejestrowano 29,7 tys. nowych podmiotów w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
11
gru

Budownictwo w 1-3 kwartale 2023 roku

W 1-3 kwartale 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano spadek liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
11
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2023 roku

W 3 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,3%. W porównaniu do 3 kwartału 2022 r. wzrosły o 7,4%.
Czytaj dalej
11
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2023

Publikacja przedstawia dane za lata 2021 i 2022 nt. aktywności ekonomicznej ludności Polski, pracujących, ruchu zatrudnionych i wolnych miejsc pracy, bezrobotnych, warunków pracy (struktury czasu pracy, strajków, warunków na stanowisku pracy, wypadków przy pracy), kosztów pracy i wynagrodzeń (funduszy wynagrodzeń i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego i realnego, wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktury pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej
13
gru

Statistics in Transition new series nr 5/2023

7 grudnia 2023 r. ukazał się nr 5/2023 „Statistics in Transition new series”. Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/64.
Czytaj dalej
14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień (dane wstępne) 2023 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2023 r. były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,1%, a nakłady inwestycyjne o 20,5%.
Czytaj dalej
14
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
14
gru

Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej
14
gru

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 974,6 mld zł, a koszty ich uzyskania 3 744,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 190,1 mld zł.
Czytaj dalej
14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
14
gru

Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze, aktualnie dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa i niedostatku w Polsce a także pokazuje sytuację w naszym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku informacji dotyczących państw członkowskich Unii Europejskiej korzystano z bazy danych Eurostatu.
Czytaj dalej
15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - październiku 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 349,8 mld PLN w eksporcie oraz 1 301,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 78,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,2%, a import spadł o 7,9%.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listo-padzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6% (przy wzroście cen usług – o 8,6% i towarów – o 5,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 1,0%, przy spadku cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
15
gru

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej
18
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się następująco: (...)
Czytaj dalej
18
gru

Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021

Przekazujemy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej
19
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2022 r. - wyniki wstępne

W 2022 r. w Polsce działało 103,4 tys. organizacji non-profit, zrzeszających 8,3 mln członków. Tworzyły one 153,4 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, organizacje objęły pomocą 17,5 mln osób i przekazały wsparcie rzeczowe i finansowe o wartości 1,6 mld zł.
Czytaj dalej
20
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku

W grudniu 2023 r. odnotowano pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym polepszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzednie-go miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 15,2 i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022

Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej rozszerzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej
20
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów (według jednostek lokalnych).
Czytaj dalej
20
gru

Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
20
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku

W listopadzie 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2022 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6494,0 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.
Czytaj dalej
20
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

Analiza zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 2017–2021, dotyczących produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, zaprezentowana w postaci wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; mocy osiąganych przez elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w listopadzie 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,6%).
Czytaj dalej
20
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do października 2023 r. – o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 4,7%.
Czytaj dalej
20
gru

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2023-2060 (poziom - powiaty)

Prezentowana prognoza przyjmuje jako punkt wyjścia stan ludności rezydującej w dniu 31 grudnia 2022 r. Założenia prognozy dla ludności rezydującej odnośnie do dzietności, umieralności oraz migracji są spójne z głównym scenariuszem opublikowanej w sierpniu 2023 r. prognozy ludności według krajowej definicji zamieszkania.
Czytaj dalej
20
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2023 roku

W 3 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 6,8% i Polaków o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 3 kwartale 2022 r., odpowiednio o 15,8% i o 12,9%.
Czytaj dalej
20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,7% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 0,2%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,4% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,0%, a w porównaniu z październikiem 2023 r. – o 0,5%.
Czytaj dalej
20
gru

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji długookresowych w latach 2017-2022

Główny Urząd Statystyczny prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i dłużej w latach 2017–2022 (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Wyniki te nie są strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach i nie można ich sumować.
Czytaj dalej
20
gru

Mieszkańcy Ukrainy objęci ochroną czasową

Według stanu na 31 marca 2023 r. w Polsce przebywało 997737 mieszkańców Ukrainy, objętych ochroną czasową.
Czytaj dalej
20
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)

Kolejna edycja raportu zawierająca wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC). Opracowanie składa się z części opisowej, zawierającej uwagi metodyczne dotyczące badania EU-SILC 2022, części analitycznej oraz części tabelarycznej. W publikacji ujęto także opis i wyniki zrealizowanych badań modułowych: „Zdrowie osób dorosłych” oraz „Jakość życia”.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010).
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2023 roku

W grudniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki (poza sekcją zakwaterowanie i gastronomia) wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w listopadzie br. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2023 roku

W okresie styczeń - listopad 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023

Kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
21
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.

1,4 mln pracowników najemnych w gospodarce narodowej w grudniu 2022 r., otrzymywało wynagrodzenie miesięczne brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.
Czytaj dalej
21
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2023

Zapraszamy do lektury Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2023, który obejmuje dwie części: „Świat. Regiony. Ugrupowania państw” oraz „Tablice tematyczne”. Rocznik zawiera informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie. Dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,0%) oraz wyższa o 3,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 1,6% w listopadzie 2022 r.). W porównaniu z październikiem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%. W okresie styczeń-listopad 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 2,4% (w 2022 r. wzrost o 5,4%).
Czytaj dalej
21
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie w kontekście działalności przedsiębiorstw zaliczanych do wybranych wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego. Prezentacja wyników rocznego badania przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa finansowego. Opis głównych tendencji rynkowych, analiza wyników finansowych podmiotów z danych segmentów rynku finansowego oraz prezentacja danych zebranych w badaniu panelowym. Informacje dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, przez przedsiębiorstwa niefinansowe.
Czytaj dalej
21
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową.
Czytaj dalej
21
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku

Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej, ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia oraz wybranych aktualnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Tekst wzbogacony jest licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu opieki zdrowotnej.
Czytaj dalej
22
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
22
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
22
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
gru

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2022

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją „Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2022. Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy”. Jest to piąta edycja Raportu opracowana przez Wydział Komunikacji Wewnętrznej i CSR, która prezentuje wydarzenia zrealizowane w ramach CSR przez pracowników jssp.
Czytaj dalej
27
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (grudzień 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
27
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2023 r.

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
27
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
28
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku

Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2022 r. w porównaniu z latami poprzednimi
Czytaj dalej
28
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

Analiza wyników badania "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)" realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne metodologiczne zawarte w Podręcznika Frascati 2015. Ujęte w publikacji dane i wskaźniki, dotyczą nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej.
Czytaj dalej
28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r.

Na ostatni dzień lipca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15124,8 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Zeszyt metodologiczny - Badanie koniunktury gospodarczej

Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu ankiet, zasad tworzenia i obliczania wskaźników koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2023

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
gru

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania”. UWAGA: Od stycznia 2024 r. opracowanie jest integralną częścią publikacji ”Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024

W grudniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczą negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy. Zestaw pytań dotyczący rynku pracy był poprzednio zadawany we wrześniu br. UWAGA: Od stycznia 2024 r. treści prezentowane w aneksie „Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania” będą stanowiły jeden z rozdziałów w publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach”. Będą więc dostępne wcześniej! Zapraszamy do lektury.
Czytaj dalej
29
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku

W 2022 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i mało-polskim.
Czytaj dalej
29
gru

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
4
gru
4
gru

Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2022. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej
6
gru

Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
8
gru

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 3 kw. 2023 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
11
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
14
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2022/23 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 505,7 tys. osób, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 0,2%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 23,3%.
Czytaj dalej
14
gru

Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej
14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
19
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych w 2022 r.
Czytaj dalej
20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
20
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.
Czytaj dalej
20
gru

Łódź w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
20
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego
Czytaj dalej
20
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2022 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 920,1 hm3 (o 4,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 9,8% ilości wody pobranej w kraju. W 2022 r. do wód lub do ziemi odprowadzono 875,4 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych (o 5,3% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 11,2% ilości ścieków odprowadzonych w kraju. Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wyniosła 498,7 tys. ha, co stanowiło 21,8% ogólnej powierzchni województwa.
Czytaj dalej
20
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2022 r.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010). Opis analityczny zawierający charakterystykę poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Analiza wzbogacona mapami i wykresami oraz uzupełniona zestawem definicji podstawowych pojęć stosowanych w rachunkach narodowych i regionalnych. Aneks tabelaryczny dostępny w pliku Excel.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera charakterystykę poziomu, dynamiki rozwoju oraz zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2019-2021 dokonaną na podstawie wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. wartość produktu krajowego brutto wygenerowanego w województwie wielkopolskim wyniosła 259958 mln zł i – licząc w cenach stałych – w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 6,6%. Wielkopolskie, z udziałem 9,9%, należy do grupy województw wnoszących największy wkład w tworzenie krajowej wartości PKB.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 593 814 mln zł. W porównaniu z 2020 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej
22
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Obszar Metropolitalny Warszawy ze względu na funkcjonalne powiązania występujące pomiędzy wchodzącymi w jego skład jednostkami terytorialnymi, jest traktowany jak zintegrowany organizm zachodzących w nim zmian społecznych i gospodarczych.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny - koszyk bożonarodzeniowy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 3 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
28
gru
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2023 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2022 r. i 2015 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz biernych zawodowo. W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2015–2020, zgodnie z wprowadzoną od 2021 r. zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 3 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 3 kwartale 2023 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bieżąca edycja publikacji, ukazującej się w cyklu dwuletnim, dotyczy lat 2021 i 2022, tj. lat wpisujących się w okres trwania, szczytu i schyłku pandemii COVID-19. Dla pokazania wpływu jaki wywarła ona na sytuację społeczną i gospodarczą miasta ujęcie retrospektywne w tablicach dziedzinowych rozszerzono o poprzednie dwa lata, z których 2019 był rokiem jeszcze przed-pandemicznym.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 3 kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,8 p. proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,2 p.proc. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
28
gru

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 03 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
28
gru

Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2022 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 3 kwartale 2023 r. zanotowano wzrost liczby pracujących oraz bezrobotnych w stosunku do 2 kwartału 2023 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy dłużej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji zgrupowanych w 21 działach tematycznych. Tablice przeglądowe zawierają wybrane dane o województwie na tle kraju w 2022 r. oraz ważniejsze informacje o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi oraz uwagami do poszczególnych działów zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (3 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste czwarte wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego. Publikacja ta ma charakter zbiorczy i zawiera informacje statystyczne o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej oraz stanie środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące przemian społecznych i procesów zachodzących w gospodarce w województwie łódzkim zebrano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogacają zawartość merytoryczną Rocznika. Podsumowanie prezentowanych danych stanowią dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2022 r. Zamieszczony materiał statystyczny opatrzono uwagami ogólnymi, zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Bieżąca edycja prezentuje także wybrane dane statystyczne w układzie przestrzennym wyznaczonym Delimitacją Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, umożliwiającym porównanie wyników badań statystycznych statystyki publicznej dla obszarów wiejskich oraz miast według ich wielkości, z podkreśleniem ich różnorodności.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2023 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W grudniu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Tegoroczna edycja Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego podobnie jak poprzednia zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W grudniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Mimo to, jedynie w tej sekcji zanotowano wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,0 w skali miesiąca. Największe pogorszenie opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się budownictwem – spadek wartości tego wskaźnika o 7,8 w porównaniu z listopadem br. Zauważalnie gorzej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają również jednostki zajmujące się handlem detalicznym, jak też transportem i gospodarką magazynową. Wśród tych przedsiębiorców formułowane opinie odnośnie sytuacji w gospodarce są optymistyczne. Pozytywnie, choć podobnie jak w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę także podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego” – podstawowej pozycji w corocznym planie wydawniczym. Opracowanie przy pomocy liczb kreśli aktualny obraz województwa w jego sferze gospodarczej i pod kątem sytuacji społecznej. Najnowsze dane prezentowane w Roczniku dotyczą roku 2022, czyli okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Chcąc ułatwić Czytelnikom ocenę wpływu pandemii na sytuację społeczno-gospodarczą regionu, w ujęciu retrospektywnym, jako dodatkowy okres odniesienia, dodano rok 2019 – ostatni przed wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeń epidemicznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W grudniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Jedynie w tej sekcji zanotowano zauważalny wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 3,0 w skali miesiąca. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się informacją i komunikacją – spadek wartości wskaźnika o 2,2 w porównaniu z listopadem br. Gorsze niż w poprzednim miesiącu opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują również podmioty z sekcji budownictwo. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy zajmujący się transportem i gospodarką magazynową.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Niektóre z nich wzbogacono o prezentację graficzną wybranych danych za 2022 rok według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) oraz dla miast według wielkości. Ponadto w dziale „Ludność” zaprezentowano prognozę ludności do 2060 roku. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r.
Czytaj dalej
29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2022 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu kolejne wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r. oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu prezentowanych informacji. Najnowsze dane przedstawione w tej edycji Rocznika dotyczą okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Aby ułatwić Państwu ocenę, jaki wpływ wywarła pandemia na sytuację województwa dolnośląskiego, jako nowy okres odniesienia w publikacji został przyjęty rok 2019. Dodatkowo zamieszczono informacje z zakresu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 m.in. dotyczące gospodarstw domowych, rodzin czy osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter