Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku

Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2022 r. w porównaniu z latami poprzednimi
Czytaj dalej
28
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

Analiza wyników badania "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)" realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne metodologiczne zawarte w Podręcznika Frascati 2015. Ujęte w publikacji dane i wskaźniki, dotyczą nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej.
Czytaj dalej
28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r.

Na ostatni dzień lipca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15124,8 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Zeszyt metodologiczny - Badanie koniunktury gospodarczej

Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu ankiet, zasad tworzenia i obliczania wskaźników koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2023

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 3 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
28
gru
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2023 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2022 r. i 2015 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz biernych zawodowo. W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2015–2020, zgodnie z wprowadzoną od 2021 r. zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 3 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 3 kwartale 2023 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bieżąca edycja publikacji, ukazującej się w cyklu dwuletnim, dotyczy lat 2021 i 2022, tj. lat wpisujących się w okres trwania, szczytu i schyłku pandemii COVID-19. Dla pokazania wpływu jaki wywarła ona na sytuację społeczną i gospodarczą miasta ujęcie retrospektywne w tablicach dziedzinowych rozszerzono o poprzednie dwa lata, z których 2019 był rokiem jeszcze przed-pandemicznym.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 3 kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,8 p. proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,2 p.proc. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
28
gru

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 03 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
28
gru

Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2022 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 3 kwartale 2023 r. zanotowano wzrost liczby pracujących oraz bezrobotnych w stosunku do 2 kwartału 2023 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy dłużej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter