Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

20
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku

W grudniu 2023 r. odnotowano pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym polepszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzednie-go miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 15,2 i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022

Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej rozszerzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej
20
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów (według jednostek lokalnych).
Czytaj dalej
20
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

Analiza zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 2017–2021, dotyczących produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, zaprezentowana w postaci wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; mocy osiąganych przez elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Czytaj dalej
20
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku

W listopadzie 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2022 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6494,0 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.
Czytaj dalej
20
gru

Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w listopadzie 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,6%).
Czytaj dalej
20
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do października 2023 r. – o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 4,7%.
Czytaj dalej
20
gru

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2023-2060 (poziom - powiaty)

Prezentowana prognoza przyjmuje jako punkt wyjścia stan ludności rezydującej w dniu 31 grudnia 2022 r. Założenia prognozy dla ludności rezydującej odnośnie do dzietności, umieralności oraz migracji są spójne z głównym scenariuszem opublikowanej w sierpniu 2023 r. prognozy ludności według krajowej definicji zamieszkania.
Czytaj dalej
20
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2023 roku

W 3 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 6,8% i Polaków o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 3 kwartale 2022 r., odpowiednio o 15,8% i o 12,9%.
Czytaj dalej
20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,7% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 0,2%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,4% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,0%, a w porównaniu z październikiem 2023 r. – o 0,5%.
Czytaj dalej
20
gru

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji długookresowych w latach 2017-2022

Główny Urząd Statystyczny prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i dłużej w latach 2017–2022 (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Wyniki te nie są strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach i nie można ich sumować.
Czytaj dalej
20
gru

Mieszkańcy Ukrainy objęci ochroną czasową

Według stanu na 31 marca 2023 r. w Polsce przebywało 997737 mieszkańców Ukrainy, objętych ochroną czasową.
Czytaj dalej
20
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)

Kolejna edycja raportu zawierająca wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC). Opracowanie składa się z części opisowej, zawierającej uwagi metodyczne dotyczące badania EU-SILC 2022, części analitycznej oraz części tabelarycznej. W publikacji ujęto także opis i wyniki zrealizowanych badań modułowych: „Zdrowie osób dorosłych” oraz „Jakość życia”.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
20
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.
Czytaj dalej
20
gru

Łódź w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
20
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego
Czytaj dalej
20
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2022 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 920,1 hm3 (o 4,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 9,8% ilości wody pobranej w kraju. W 2022 r. do wód lub do ziemi odprowadzono 875,4 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych (o 5,3% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 11,2% ilości ścieków odprowadzonych w kraju. Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wyniosła 498,7 tys. ha, co stanowiło 21,8% ogólnej powierzchni województwa.
Czytaj dalej
20
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2022 r.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter