Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
sty

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych.
Czytaj dalej
4
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2023 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2023 r. wzrosły o 4,5% w stosunku do 2 kwartału 2023 r., przy wzroście cen na rynku pierwotnym (o 4,0%) i na rynku wtórnym (o 5,0%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,3% (na rynku pierwotnym o 9,8%, a na rynku wtórnym o 8,8%).
Czytaj dalej
5
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,1% (wskaźnik cen 106,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
10
sty

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych. Ponadto, przedstawiono również wybrane dane dotyczące struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (statystyka Inward FATS).
Czytaj dalej
10
sty

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe (w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego) prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku (aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przedstawiono dane o zapasach, przychodach i kosztach ogółem.
Czytaj dalej
11
sty

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2023

Według stanu na koniec grudnia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 150,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W grudniu zarejestrowano 26,6 tys. nowych podmiotów tj. o 10,5% mniej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
sty

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2021 r.)

Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD.
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,2% (przy wzroście cen usług – o 8,2% i towarów – o 5,5%). W stosunku do po-przedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,8%, przy spadku cen towarów – o 0,2%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4%.
Czytaj dalej
15
sty

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2023

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
17
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - listopadzie 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 488,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 438,0 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 50,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 79,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,1%, a import o 8,4%.
Czytaj dalej
17
sty

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 12/2023

29 grudnia 2023 r. ukazał się nr 12/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/12.
Czytaj dalej
18
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2024 roku

W styczniu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,6[1] i był o 2,6 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do listopada 2023 r. – o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 6,4%.
Czytaj dalej
19
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu z listopadem 2023 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2024 roku

W styczniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (zarówno niewyrównany, jak i wyrównany sezonowo) kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w grudniu ub.r. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się poprawę lub brak zmian za-równo składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej
22
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 roku

W grudniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2022 r. było niższe o 0,1% i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6% i wyniosło 8032,96 zł brutto. Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7%.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w grudniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 19,6%).
Czytaj dalej
22
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2023 roku

W 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2023 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 roku

W grudniu 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,9% w porównaniu z grudniem 2022 r., kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., natomiast w porównaniu z listopadem 2023 r. spadła o 9,8%. W okresie styczeń – grudzień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,2% w stosunku do porównywalnego okresu 2021 r.
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2023 r. była wyższa o 14,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku (w 2022 roku spadek o 0,9%) oraz wyższa o 28,7% w stosunku do listopada 2023 (w 2022 wzrost o 17,2%).
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,3% (wobec wzrostu o 0,2% w grudniu 2022 r.). W porównaniu z listopadem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 11,0%. W okresie styczeń-grudzień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 2,7% (w 2022 r. wzrost o 5,0%).
Czytaj dalej
24
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
24
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (styczeń 2024)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm. W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności.
Czytaj dalej
25
sty

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu grudnia 2023 r.
Czytaj dalej
25
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
31
sty

Co warto wiedzieć o inflacji? cz. II

Publikacja jest kontynuacją i tematycznym rozszerzeniem opracowania z 2019 r. o tym samym tytule. Zawiera m. in. rozszerzony opis zjawiska inflacji, a także omówienie takich zagadnień jak kwestia interpretacji wskaźników cen w czasach wysokich ich wzrostów, wpływ pandemii na pomiar inflacji, rozwój metody badania cen w ostatnich latach (w tym o nowych źródłach danych i metodach multilateralnych) i co nowego statystyka polska rozważa wprowadzić do metodyki obliczania inflacji.
Czytaj dalej
31
sty

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2019-2022

Publikacja jest trzecim opracowaniem z serii Analiz statystycznych dotyczącym nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
31
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
31
sty

Produkt krajowy brutto w 2023 roku – szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. był realnie wyższy o 0,2% w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 5,3% w 2022 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2023 roku

Pogłowie bydła w grudniu 2023 r. liczyło 6435,5 tys. sztuk, i było niższe o 0,2% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowo-użytkowych stada za wyjątkiem bydła 2 lata i więcej.
Czytaj dalej
31
sty

Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Zawiera ona również informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też wg podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedmiotem analiz są też informacje o wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-sanitarne.
Czytaj dalej
31
sty

Partie polityczne w 2022 roku

Na koniec 2022 r. wpis do ewidencji partii politycznych posiadało 99 ugrupowań, z czego aktywną działalność prowadziło 66 partii. Zrzeszały one 203,8 tys. członków, a pracę społeczną na ich rzecz wykonywało 16,7 tys. osób. Przychody partii wyniosły 82,1 mln zł.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2023 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%. Spadek pogłowia wystąpił w jednej grupie świń, w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł 2,1%.
Czytaj dalej
31
sty

Dojazdy do pracy w świetle wyników NSP 2021

Badanie dojazdów do pracy w 2021 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
Czytaj dalej
31
sty

Macierz przepływów ludności związanych z zatrudnieniem – NSP 2021

W Polsce w 2021 r. dojeżdżało do pracy 5182,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 37,7% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywały znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Poszczególne przepływy międzygminne zostały zawarte w macierzy przepływów ludności związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej
31
sty

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w 2022 roku

Na koniec 2022 roku 320 gmin (tj. 12,9% wszystkich w Polsce) wyodrębniło w budżecie gminy kwotę na budżet obywatelski. W gminach powyżej 50 tysięcy mieszkańców budżet obywatelski posiadało 85,6% gmin.
Czytaj dalej
31
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku

Analiza zjawiska organizowania się przedsiębiorstw w grupy. W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, ich wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dane dotyczą m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy, przychodów, kosztów i wyników grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Ponadto, w publikacji zawarto informacje o jednostkach prawnych należących do grup.
Czytaj dalej
31
sty

Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania
Czytaj dalej
31
sty

Uczenie się osób dorosłych w 2022 roku

W 2022 r. w Polsce 54,0% osób w wieku 18-69 lat deklarowało, że zdobywało wiedzę w różnych formach, w tym 48,3% (11,4 mln osób) uczyło się w sposób nieformalny od współpracowników, kolegów, członków rodziny lub samodzielnie. Edukacja w systemie szkolnym lub na studiach wyższych (edukacja formalna) obejmowała 2,3 mln osób, tj. 9,2% badanej populacji.
Czytaj dalej
31
sty

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r.

Na ostatni dzień sierpnia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15102,2 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
3
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2024 roku.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2023 r.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2023 r.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
3
sty

Statystyka Poznania - listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - listopad 2023 r.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - listopad 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
3
sty

Statystyka Warszawy. Listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
3
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
3
sty

Statystyka Wrocławia. Listopad 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
9
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
25
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2024 r. Plan zawiera syntetyczny opis poszczególnych opracowań, określa formę wydawniczą, termin wydania oraz objętość. Znajdą tu Państwo również podstawowe informacje o oferowanych przez Urząd usługach.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Białegostoku. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Gdańska - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2023 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2023 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Opola - grudzień 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Poznania - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - grudzień 2023 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Szczecina - grudzień 2023 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - grudzień 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Wrocławia. Grudzień 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
sty

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie podlaskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym dotyczącym stanu i struktury demograficznej ludności, uzupełnionym o charakterystykę społeczną w zakresie kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, języka używanego w kontaktach domowych, poziomu wykształcenia, a także niepełnosprawności
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2024 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące stanu i struktury demograficznej ludności, kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej oraz zasobów migracyjnych. W publikacji przedstawiono także charakterystykę osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

NSP 2021 - Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie łódzkim

Urząd Statystyczny w Łodzi

Niniejsza publikacja stanowi charakterystykę sytuacji demograficznej w województwie łódzkim, tj. stanu i struktury ludności według płci i wieku, stanu cywilnego oraz poziomu wykształcenia. Ponadto zamieszczono w niej wybrane informacje o obywatelstwie, identyfikacji narodowo-etnicznej i wyznaniowej mieszkańców, o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano także dane dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych mieszkańców województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2024 r.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii. W tej sekcji zaobserwowano także największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 12,8 w skali miesiąca. Gorzej niż w grudniu ub. r. oceniają koniunkturę też jednostki zajmujące się informacją i komunikacją. Zbliżony poziom negatywnych ocen do tego z poprzedniego miesiąca zanotowano jedynie w przetwórstwie przemysłowym. Największy wzrost wartości wskaźnika zaobserwowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa, o 9,8 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu detalicznym formułują opinie pozytywne, na poziomie wyższym niż w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja podejmuje tematykę ludnościową, dostarczając podstawowych informacji o stanie i strukturze demograficznej mieszkańców województwa wielkopolskiego według płci, wieku czy stanu cywilnego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów z sekcji przetwórstwo przemysłowe – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,8 w porównaniu z grudniem ub. r.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja jest opracowaniem tematycznym dotyczącym stanu i struktury demograficznej populacji województwa, wzbogaconym o charakterystykę społeczną w zakresie kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, a także przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej. Ponadto zaprezentowano podstawowe informacje o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach migrujących z uwzględnieniem kierunków przemieszczania się. Część analityczną wzbogacono prezentacją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
sty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie lubuskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Obszerny zakres informacji zebranych w badaniu pozwala na dokonanie analizy i bilansu zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się w latach 2011-2021.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter