Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
gru

Ruszył Portal API GUS

Z wielką przyjemnością oddajemy do użytku Portal API GUS api.stat.gov.pl. Witryna kieruje do produktów statystyki publicznej, umożliwiając automatyczne pobieranie danych z zasobów TERYT, REGON i BDL. API to mechanizm pozwalający na automatyzację komunikacji między systemami oraz tworzenie nowych rozwiązań programowych na bazie danych dostępnych w API REGON, API TERYT i API BDL. W Portalu znajduje się opis projektu i zasobów wraz z przykładami wykonywania żądań z API.
Czytaj dalej
5
gru

Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń

Opracowanie zawiera definicje podstawowych pojęć stosowanych w statystyce rynku pracy oraz wynagrodzeń, wraz z komentarzem. W opracowaniu zamieszczono również przykłady obliczania najważniejszych wskaźników, ujętych w badaniach statystycznych, jak i wyznaczanych na podstawie wyników tych badań.
Czytaj dalej
7
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. - dane wstępne

W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55288 osób i była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
7
gru

Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% i wyniosła 1 867,9 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,0% do kwoty 1 084,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 095,5 mld zł.
Czytaj dalej
7
gru

Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku

W I-III kwartale 2018 r. odnotowano zwiększenie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz zmniejszenie ich łącznej powierzchni użytkowej1. Spadła liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
7
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w III kwartale 2018 roku

W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., tj. o 4,6%.
Czytaj dalej
10
gru

Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
11
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku br. wyniosły w cenach bieżących 776,6 mld zł w eksporcie oraz 790,1 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
12
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I–III kwartale 2018 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
13
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
14
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. w stosunku do października 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
14
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen towarów – o 0,2% i spadku cen usług – o 0,4%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym towarów – o 1,4% i usług – o 0,9%).
Czytaj dalej
14
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
14
gru

Gospodarka materiałowa w 2017 roku

Bilanse krajowe wybranych materiałów, zużycie i zapasy wybranych materiałów, wskaźniki udziału importu i eksportu, udział zużycia krajowego w rozchodzie, obrót odpadami nadającymi się do recyklingu w ujęciu ilościowym.
Czytaj dalej
17
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 r. wyniosło 4966,61 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 r. wyniosło 4966,54 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku

W listopadzie 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,0% r/r i wyniosło 6232,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7% r/r i wyniosło 4966,61 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2018 r.

W okresie jedenastu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
gru

Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)

W II kwartale 2018 roku spośród 22 mln 969 tys. osób w wieku 18 - 64 lata sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku poniżej 15 roku życia (własnymi, bądź partnera/partnerki) deklarowało 7 mln 457 tys. osób. Wśród tej grupy najliczniejszą zbiorowość (5 mln 388 tys., tj. 72,3%) stanowiły osoby w wieku od 30 do 44 lat.
Czytaj dalej
18
gru

Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

Blisko 94% mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej deklaruje przynależność do wyznania religijnego. Wskaźniki religijności pokazują, że prawie 81% uznaje się za osoby wierzące a 3% za niewierzące; około 70% osób modli się raz w tygodniu lub częściej. W mszach lub nabożeństwach co najmniej raz w tygodniu uczestniczy natomiast połowa mieszkańców Polski. Poziom religijności jest zróżnicowany ze względu na wiek. Przejawy życia religijnego uwzględnione w badaniu wskazują na wyższą religijność w starszych grupach wieku.
Czytaj dalej
19
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2017 r. i w latach poprzednich. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska na tle innych krajów UE, wybrane dane za lata 2013-2016.
Czytaj dalej
19
gru

Koniunktura konsumencka. Grudzień 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 1,1 .
Czytaj dalej
19
gru

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,7% w porównaniu z listopadem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 17,1%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 19,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,8%.
Czytaj dalej
19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2018 r. w porównaniu z październikiem 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,5%. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%.
Czytaj dalej
19
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania realizowanego na potrzeby krajowe. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2015–2017.
Czytaj dalej
20
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2018 r. kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie 2018 r. oraz wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od marca 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2018 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły zarówno w listopadzie 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,8%), jak i w porówna-niu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 0,6%).
Czytaj dalej
20
gru

Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce przeznaczono 34,7 mld zł na wsparcie rodzin w formie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Średnio miesięcznie na świadczenia te przeznaczono o 2,5% więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
20
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2017 roku

W roku 2017 utrzymała się tendencja spadku liczby beneficjentów pomocy społecznej. Istotnym zjawiskiem jest duża dynamika tego spadku na obszarach o wciąż największej stopie bezrobocia i największym zasięgu korzystania z pomocy społecznej: w województwach wschodniej i północnej Polski.
Czytaj dalej
20
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2018 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
21
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
21
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
21
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2018 r.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 (grudzień 2018)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
21
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
21
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. przedstawia się następująco: zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,8 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych (...)
Czytaj dalej
21
gru

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r.

W 2017 r. działało aktywnie 1209 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ). W ciągu 2017 r. z usług integracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ skorzystało blisko 43,1 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. o 4,9% więcej niż w poprzednim roku.
Czytaj dalej
21
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym-trzecim kwartale 2018 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 5,7 mld zł. Wpłynęły na to wyższe wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II), w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej
21
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2018 roku

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 9,6%, a koszty ogółem o 8,5%.
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie br. była wyższa niż przed rokiem o 6,9% (wobec wzrostu o 8,8% w listopadzie ub. roku). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%.
Czytaj dalej
21
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
27
gru

Rachunki ekonomiczne środowiska

Rachunki ekonomiczne środowiska są rachunkami satelitarnymi w stosunku do rachunków narodowych co sprawia, że dostarczają w pełni spójnych danych z rachunkami narodowymi.
Czytaj dalej
27
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

W 2017 r. 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 1,1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Organizacje te najczęściej współpracowały z instytucjami publicznymi (80,4%). Wśród współpracujących organizacji 87,0% deklarowało brak barier w prowadzonej współpracy, o 1,0 p. proc. mniej niż w 2015 r.
Czytaj dalej
27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku

W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 4,3%.
Czytaj dalej
28
gru

Rachunek produktywności KLEMS – Polska 2005-2016

Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje pod-czynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład jakości pracy; kapitał na wkład kapitału ICT i kapitału non-ICT.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
28
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)

Informacja sygnalna dotycząca wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2017 r. w zakresie: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło, emerytów i rencistów na rynku pracy.
Czytaj dalej
28
gru

Monitoring banków 2017

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej
28
gru

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej
28
gru

Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej

Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentuje tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej
28
gru

Wiadomości Statystyczne nr 12/2018 (691)

W numerze m. in.: Janusz DYGASZEWICZ, Bolesław SZAFRAŃSKI — Badania statystyczne — ujęcie modelowe; Krzysztof TYMICKI Decomposition of first births in Poland, according to timing of marriage and conception...
Czytaj dalej
28
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku

Charakterystyka całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowana liczebność i struktura badanej zbiorowości z uwzględnieniem wybranych przekrojów, w tym rzeczywistej lokalizacji działalności.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018

Przekazujemy Państwu siedemnastą pełną edycję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2018. Jest to najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych, sięgająca tradycją do 1965 r.
Czytaj dalej
31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2018 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek. W porównaniu do wydania poprzedniego, publikacja została wzbogacona o syntezę.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej
31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

Informacje dotyczące nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
gru

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2012-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego.
Czytaj dalej
4
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
6
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2018)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
7
gru

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017
Czytaj dalej
10
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2016 r. wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce wyniosła 1861112 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2015 r. zwiększyła się o 3,4%, a licząc w cenach stałych – o 3,1%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 183778 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 4,1% (w cenach bieżących) i o 3,5% (w cenach stałych).
Czytaj dalej
14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
14
gru

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą powiatów w województwie opolskim. Oceny potencjału społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek szczebla powiatowego dokonano na podstawie danych statystycznych z zakresu m.in. ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, infrastruktury komunalnej i mieszkań, produkcji sprzedanej przemysłu oraz finansów publicznych. Prezentowane kategorie przedstawiono w relacji do 2010 r. i przeciętnych wielkości dla województwa. W celu oceny zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych powiatów wykorzystano metodę porządkowania liniowego obiektów opartą na mierniku syntetycznym.
Czytaj dalej
17
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera zbiór podstawowych informacji statystycznych o działalności inwestycyjnej i wartości brutto środków trwałych w województwie śląskim w 2017 r., zaprezentowanych zarówno w skali całej gospodarki narodowej, jak i przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
Czytaj dalej
17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne - Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej
20
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2014-2016 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
20
gru
21
gru

Województwo podlaskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących warunki życia mieszkańców i sytuację gospodarczą regionu w 2017 r. w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
21
gru

Województwo opolskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera tablice przeglądowe o województwie w retrospekcji od 2000 r. oraz z wybranymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2017. Szczegółowe dane statystyczne za 2017 r. według podregionów, powiatów i gmin zostały zaprezentowane w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Podstawą opracowania poszczególnych działów były wyniki badań statystycznych realizowanych przez służby statystyki publicznej oraz dane ze źródeł administracyjnych. W uzupełnieniu treści publikacji zamieszczono ilustracje graficzne przedstawiające wybrane zjawiska w formie kartogramów.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2016 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 414 401 mln zł. W porównaniu z 2015 r. była wyższa w cenach bieżących o 3,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach z wyjątkiem radomskiego.
Czytaj dalej
27
gru

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2018
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: informacja i komunikacja, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, a także budownictwa.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo pomorskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie stałej, corocznej publikacji Województwo Pomorskie – Podregiony, Powiaty i Gminy. Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego 2018.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego. Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województwa. Dane ujęte w 23 działach tematycznych poprzedzają uwagi ogólne i tablice przeglądowe prezentujące województwo na tle kraju oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010, 2013–2017. W bieżącej edycji poszerzono informacje dotyczące: nowego systemu edukacji obowiązującego w roku szkolnym 2017/18, form pomocy dla rodzin, z uwzględnieniem rządowego Programu „Rodzina 500+” oraz zmian w klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), ustanowionej w celu opracowywania porównywalnych danych dla statystyk regionalnych na obszarze Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 I 2018 r. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej
28
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Śląskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych statystycznych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa śląskiego w układzie jednostek podziału terytorialnego. Stanowi uzupełnienie „Rocznika Statystycznego województwa śląskiego 2018”. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zaprezentowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Publikację rozpoczynają: tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005, 2010, 2013–2017 oraz tablica zawierająca wybrane kategorie charakteryzujące zróżnicowanie zjawisk społeczno–gospodarczych w latach 2010 i 2017 według podregionów i powiatów. Całość opracowania wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 roku.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
gru

Łódź w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Łódzkie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu najnowsze wydanie publikacji „Województwo Łódzkie 2018 - podregiony, powiaty, gminy”, stanowiącej dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2018. Opracowanie zawiera bogaty zestaw tablic prezentujących dane o województwie łódzkim w ujęciu przestrzennym. Dane charakteryzujące poszczególne jednostki podziału terytorialnego zgrupowane są w 16 działach tematycznych.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu kolejną edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych opisujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego województwa łódzkiego. Pod względem układu, zakresu i porządku tematycznego oraz konstrukcji tablic, Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2018 nie odbiega od poprzednich edycji.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań zrealizowanych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w III kwartale br. stanowiła 59,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z II kwartałem br. wskaźnik ten zwiększył się o 0,7 p.proc., natomiast w odniesieniu do III kwartału ub. roku zwiększył się o 0,1 p.proc.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Wielkopolskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję publikacji Województwo Wielkopolskie. Podregiony, Powiaty, Gminy, która stanowi dopełnienie i rozwinięcie w ujęciu przestrzennym Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
gru
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W porównaniu z II kwartałem 2018 r. liczba pracujących zwiększyła się nieznacznie, co miało wpływ na wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się, a biernych zawodowo pozostała na niezmienionym poziomie.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Firmy budowlane nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru
31
gru

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera syntezę opisującą stan gospodarki morskiej w województwie pomorskim, część tabelaryczną oraz uwagi ogólne i metodyczne. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty, pracujących i wynagrodzenia w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć.
Czytaj dalej
31
gru

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Statystyka Łodzi 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejną, już dwunastą, edycję Statystyki Łodzi – publikacji o charakterze rocznikowej, która od kilkunastu lat dostarcza podstawowych danych statystycznych dotyczących stolicy regionu. Publikację otwierają dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o mieście w latach 2000-2017 oraz dane o Łodzi na tle województwa łódzkiego w 2017 r.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Niniejsze wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego oddajemy w Państwa ręce w roku wyjątkowych jubileuszy – setnej rocznicy odzyskania niepodległości, utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybuchu powstania wielkopolskiego. W planie wydawniczym Urzędu Statystycznego w Poznaniu publikacja stanowi pozycję zasadniczą, dostarczając podstawowych informacji o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Zestawienie danych bieżących z wynikami dla lat poprzednich pozwala na obserwację dynamiki zmian zachodzących w sferze gospodarczej i śledzenie tendencji rozwojowych na różnych płaszczyznach przestrzeni społecznej.
Czytaj dalej
31
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera komentarz analityczny podzielony na działy tematyczne, wzbogacony ilustracją graficzną w formie wykresów i map oraz część tabelaryczną, w której przedstawiono szczegółowe dane statystyczne. Całość uzupełniają uwagi ogólne i metodologiczne zamieszczone na końcu publikacji. Wydanie opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
31
gru
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2018
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

12
gru

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
17
gru

Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ocenę wód morza otwartego zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
17
gru

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
20
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
21
gru

Wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku – dane za rok 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone prze WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
21
gru

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
27
gru

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
28
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 roku

Centrum Onkologii – Instytut, Krajowy Rejestr Nowotworów

Liczba i współczynniki zachorowań i zgonów według płci, wieku, województw i lokalizacji nowotworu.
28
gru

Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2017 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Raport zawiera wyniki pomiarów zanieczyszczenia atmosfery ze stacji sieci EMEP w Polsce w 2017 roku na tle wyników z wielolecia i w odniesieniu do Europy
28
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2017 r. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie tabelaryczne danych zebranych za pomocą formularza PARPA G1 zagregowanych na poziomie całej Polski oraz na poziomie województw.
28
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku.
Czytaj dalej
28
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia,

Choroby zakaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu do inspekcji sanitarnej: liczba nowych przypadków zachorowań, zapadalność i odsetek hospitalizowanych według województw; dla niektórych chorób także liczba nowych przypadków zachorowań i zapadalność według płci, grup wieku, środowiska i miesięcy.
28
gru

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Ministerstwo Zdrowia, Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stan

Monografia recenzowana dotycząca sytuacji zdrowotnej ludności Polski z uwzględnieniem chorobowości szpitalnej.
28
gru

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
31
gru

Zanieczyszczenie hałasem w latach 2012-2017 w świetle badań Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu hałasu w latach 2012-2017 opracowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
31
gru

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – za 2017 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu jakości wód podziemnych sporządzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
31
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
31
gru

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Do góry

Newsletter