Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2018 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek. W porównaniu do wydania poprzedniego, publikacja została wzbogacona o syntezę.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej
31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

Informacje dotyczące nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
gru
31
gru

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera syntezę opisującą stan gospodarki morskiej w województwie pomorskim, część tabelaryczną oraz uwagi ogólne i metodyczne. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty, pracujących i wynagrodzenia w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć.
Czytaj dalej
31
gru

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Statystyka Łodzi 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejną, już dwunastą, edycję Statystyki Łodzi – publikacji o charakterze rocznikowej, która od kilkunastu lat dostarcza podstawowych danych statystycznych dotyczących stolicy regionu. Publikację otwierają dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o mieście w latach 2000-2017 oraz dane o Łodzi na tle województwa łódzkiego w 2017 r.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Niniejsze wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego oddajemy w Państwa ręce w roku wyjątkowych jubileuszy – setnej rocznicy odzyskania niepodległości, utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybuchu powstania wielkopolskiego. W planie wydawniczym Urzędu Statystycznego w Poznaniu publikacja stanowi pozycję zasadniczą, dostarczając podstawowych informacji o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Zestawienie danych bieżących z wynikami dla lat poprzednich pozwala na obserwację dynamiki zmian zachodzących w sferze gospodarczej i śledzenie tendencji rozwojowych na różnych płaszczyznach przestrzeni społecznej.
Czytaj dalej
31
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera komentarz analityczny podzielony na działy tematyczne, wzbogacony ilustracją graficzną w formie wykresów i map oraz część tabelaryczną, w której przedstawiono szczegółowe dane statystyczne. Całość uzupełniają uwagi ogólne i metodologiczne zamieszczone na końcu publikacji. Wydanie opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
31
gru
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2018
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
gru

Zanieczyszczenie hałasem w latach 2012-2017 w świetle badań Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu hałasu w latach 2012-2017 opracowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
31
gru

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – za 2017 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu jakości wód podziemnych sporządzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
31
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
31
gru

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Do góry

Newsletter