Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
gru

Rachunek produktywności KLEMS – Polska 2005-2016

Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje pod-czynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład jakości pracy; kapitał na wkład kapitału ICT i kapitału non-ICT.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
28
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)

Informacja sygnalna dotycząca wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2017 r. w zakresie: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło, emerytów i rencistów na rynku pracy.
Czytaj dalej
28
gru

Monitoring banków 2017

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej
28
gru

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej
28
gru

Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej

Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentuje tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej
28
gru

Wiadomości Statystyczne nr 12/2018 (691)

W numerze m. in.: Janusz DYGASZEWICZ, Bolesław SZAFRAŃSKI — Badania statystyczne — ujęcie modelowe; Krzysztof TYMICKI Decomposition of first births in Poland, according to timing of marriage and conception...
Czytaj dalej
28
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku

Charakterystyka całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowana liczebność i struktura badanej zbiorowości z uwzględnieniem wybranych przekrojów, w tym rzeczywistej lokalizacji działalności.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018

Przekazujemy Państwu siedemnastą pełną edycję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2018. Jest to najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych, sięgająca tradycją do 1965 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: informacja i komunikacja, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, a także budownictwa.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo pomorskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie stałej, corocznej publikacji Województwo Pomorskie – Podregiony, Powiaty i Gminy. Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego 2018.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego. Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województwa. Dane ujęte w 23 działach tematycznych poprzedzają uwagi ogólne i tablice przeglądowe prezentujące województwo na tle kraju oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010, 2013–2017. W bieżącej edycji poszerzono informacje dotyczące: nowego systemu edukacji obowiązującego w roku szkolnym 2017/18, form pomocy dla rodzin, z uwzględnieniem rządowego Programu „Rodzina 500+” oraz zmian w klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), ustanowionej w celu opracowywania porównywalnych danych dla statystyk regionalnych na obszarze Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 I 2018 r. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej
28
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Śląskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych statystycznych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa śląskiego w układzie jednostek podziału terytorialnego. Stanowi uzupełnienie „Rocznika Statystycznego województwa śląskiego 2018”. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zaprezentowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Publikację rozpoczynają: tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005, 2010, 2013–2017 oraz tablica zawierająca wybrane kategorie charakteryzujące zróżnicowanie zjawisk społeczno–gospodarczych w latach 2010 i 2017 według podregionów i powiatów. Całość opracowania wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 roku.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
gru

Łódź w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Łódzkie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu najnowsze wydanie publikacji „Województwo Łódzkie 2018 - podregiony, powiaty, gminy”, stanowiącej dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2018. Opracowanie zawiera bogaty zestaw tablic prezentujących dane o województwie łódzkim w ujęciu przestrzennym. Dane charakteryzujące poszczególne jednostki podziału terytorialnego zgrupowane są w 16 działach tematycznych.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu kolejną edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych opisujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego województwa łódzkiego. Pod względem układu, zakresu i porządku tematycznego oraz konstrukcji tablic, Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2018 nie odbiega od poprzednich edycji.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań zrealizowanych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w III kwartale br. stanowiła 59,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z II kwartałem br. wskaźnik ten zwiększył się o 0,7 p.proc., natomiast w odniesieniu do III kwartału ub. roku zwiększył się o 0,1 p.proc.
Czytaj dalej
28
gru

Województwo Wielkopolskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję publikacji Województwo Wielkopolskie. Podregiony, Powiaty, Gminy, która stanowi dopełnienie i rozwinięcie w ujęciu przestrzennym Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
gru
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W porównaniu z II kwartałem 2018 r. liczba pracujących zwiększyła się nieznacznie, co miało wpływ na wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się, a biernych zawodowo pozostała na niezmienionym poziomie.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Firmy budowlane nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 roku

Centrum Onkologii – Instytut, Krajowy Rejestr Nowotworów

Liczba i współczynniki zachorowań i zgonów według płci, wieku, województw i lokalizacji nowotworu.
28
gru

Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2017 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Raport zawiera wyniki pomiarów zanieczyszczenia atmosfery ze stacji sieci EMEP w Polsce w 2017 roku na tle wyników z wielolecia i w odniesieniu do Europy
28
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2017 r. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie tabelaryczne danych zebranych za pomocą formularza PARPA G1 zagregowanych na poziomie całej Polski oraz na poziomie województw.
28
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku.
Czytaj dalej
28
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia,

Choroby zakaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu do inspekcji sanitarnej: liczba nowych przypadków zachorowań, zapadalność i odsetek hospitalizowanych według województw; dla niektórych chorób także liczba nowych przypadków zachorowań i zapadalność według płci, grup wieku, środowiska i miesięcy.
28
gru

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Ministerstwo Zdrowia, Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stan

Monografia recenzowana dotycząca sytuacji zdrowotnej ludności Polski z uwzględnieniem chorobowości szpitalnej.
28
gru

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Do góry

Newsletter