Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
sty

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2017 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
3
sty

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku

W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
3
sty

Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.
Czytaj dalej
4
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).
Czytaj dalej
7
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
7
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku

Charakterystyka wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym, kraju jego pochodzenia oraz prezentacja podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych charakteryzujących działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
9
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 roku

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2018 r. wzrosły o 1,3% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 0,3% i na rynku wtórnym – o 2,1%). W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 6,6% (w tym na rynku pierwotnym – o 4,7% i na rynku wtórnym – o 7,9%).
Czytaj dalej
9
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
10
sty

Konferencja prasowa Prezesa GUS z 31 stycznia 2019 r.

Temat konferencji: "Produkt krajowy brutto w 2018 r. - szacunek wstępny" (materiały z konferencji)
Czytaj dalej
11
sty

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku

Charakterystyka wielkości i struktury majątku (aktywa trwałe i obrotowe) oraz źródeł finansowania majątku (pasywa) podmiotów sporządzających bilans (prowadzących księgi rachunkowe), w tym podmiotów o przeważającym udziale kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym.
Czytaj dalej
11
sty

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2017

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej. Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, factoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego. Opis głównych tendencji rozwojowych oraz analiza wyników finansowych wybranych segmentów rynku finansowego.
Czytaj dalej
14
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – listopadzie 2018 roku wyniosły w cenach bieżących 868,3 mld zł w eksporcie oraz 881,4 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,4% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,1% (w tym towarów – o 1,2% i usług – o 0,9%).
Czytaj dalej
15
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. w stosunku do listopada 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r. wyniosła 887,30 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).
Czytaj dalej
18
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku

W grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6232,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,1% r/r i wyniosło 5274,95 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

W grudniu 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z grudniem 2017 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,2%. W okresie styczeń – grudzień 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., kiedy notowano wzrost o 6,6%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 17,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,1%.
Czytaj dalej
18
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. w porównaniu z listopadem ceny produkcji sprzedanej prze-mysłu spadły o 0,9%. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%).
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.- według danych szacunkowych

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r. wyniosła 76,96 zł za 1 dt
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. wyniosło 5274,95 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 r. wyniosło 5274,76 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2018 r. wyniosło 5071,41 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2018 roku

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5071,25 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wyniosło 4852,29 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2018

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej
18
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku

Charakterystyka grup przedsiębiorstw działających w Polsce pod względem wielkości, rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, kraju lokalizacji jednostki dominującej najwyższego szczebla. Prezentacja wybranych danych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych dla grup przedsiębiorstw konsolidujących wyniki finansowe.
Czytaj dalej
18
sty

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)
Czytaj dalej
18
sty

Poland Quarterly Statistics No. 3/2018

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
21
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2018 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły zarówno w grudniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,9%).
Czytaj dalej
21
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

W 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
sty

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016)..
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w grudniu 2018 r. i przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2018 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2018 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,9% (wobec wzrostu o 5,2% w grudniu 2017 r.). W porównaniu z listopadem 2018 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,2%.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2018 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
23
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2019 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4*.
Czytaj dalej
24
sty

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu grudnia 2018 r.
Czytaj dalej
24
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (styczeń 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
28
sty

Wiadomości Statystyczne nr 1/2019 (692)

W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych statystycznych dotyczących obrotów towarowych między krajami Unii Europejskiej; Teresa SŁABY — Housing needs of Polish seniors; Wiesława GIERAŃCZYK, Marzena LESZCZYŃSKA — Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia
Czytaj dalej
28
sty

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/2018

Zużycie nawozów w roku gospodarczym wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo - magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny.
Czytaj dalej
30
sty

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej
31
sty

Produkt krajowy brutto w 2018 roku - szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,8% w 2017 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
31
sty

Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2018 roku. Wyniki Badania spójności społecznej 2018

Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym spadek ubóstwa. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia ogólnie rzecz biorąc. Na podobnym co trzy lata temu poziomie, kształtował się wskaźnik zaufania do ludzi ogólnie rzecz biorąc, stanowiący miarę kapitału społecznego. Skala wojewódzkich zróżnicowań zależy od tego, jaki symptom jakości życia bierzemy pod uwagę. Przykładowo, z miejscowości zamieszkania najbardziej zadowoleni byli mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego (86-84%), najmniej mieszkańcy łódzkiego (71%). Natomiast największy odsetek zadowolonych z życia „ogólnie rzecz biorąc” wystąpił wśród mieszkańców województw: wielkopolskiego i pomorskiego (88-87%), a najmniejszy był udziałem mieszkańców lubelskiego i łódzkiego (76-77%).
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o leasingu w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z opublikowanymi wypowiedziami na temat danych GUS dotyczących inwestycji, w tym sugestią, że dane te mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowane leasingiem, Główny Urząd Statystyczny informuje, że brak wyszczególnienia leasingu jako źródła finansowania nakładów na formularzu, który firmy wysyłają do GUS, nie świadczy w żadnym razie o nie ujmowaniu takich nakładów w statystykach GUS.Podstawowym założeniem statystycznej sprawozdawczości m.in. z zakresu nakładów inwestycyjnych, wartości brutto środków trwałych, jest zgodność danych z zapisami w ewidencji księgowej jednostek objętych badaniami GUS.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk, i było wyższe o 2,4% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8%, i bydła dorosłego o 3,3%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,2%.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 7,4%. Spadek pogłowia wystąpił w grupie prosiąt o 16,3%, warchlaków o 8,0% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 18,0%. W grupie świń na ubój (tuczniki) pogłowie wzrosło o 0,2%.
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
sty

Zeszyt metodologiczny - Badanie cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej

Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na informacje charakteryzujące funkcjonowanie sektora usług, w tym w szczególności segmentu usług związanych z obsługą działalności gospodarczej (zwanym w skrócie usługami biznesowymi).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2018 r.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2018 r.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
2
sty

Województwo zachodniopomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego w ujęciu podregionów, powiatów i gmin w 2017 r. Dane dla podregionów zaprezentowano zgodnie z terytorialnym podziałem statystycznym NUTS, obowiązującym od 1 I 2015 r.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
2
sty

Statystyka Warszawy. Listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
sty

Rynek pracy w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
3
sty

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2016 roku, przy czym największy w regionie podlaskim – o 8,1%, a najmniejszy w regionie lubuskim – o 5,2%, wobec 6,9% dla kraju ogółem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2017 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w regionie opolskim do 17,2% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku kształtowała się na poziomie od 35,6 tys. zł w regionie lubelskim (68,9% przeciętnej dla kraju) do 113,3 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (218,9 średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2017 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom.
Czytaj dalej
9
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
sty

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 446 053 mln zł. W porównaniu z 2016 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,6%.
Czytaj dalej
11
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2020 r.
Czytaj dalej
11
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2019 r.
Czytaj dalej
21
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
22
sty

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej
23
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2017 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego badaniem objęto 1363 podmioty z kapitałem zagranicznym (wobec 1503 w 2016 r.), co stanowiło 5,9% liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2019 roku.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2018

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (styczeń - grudzień 2018)

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sty

Rynek pracy w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
29
sty

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-mioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż w grudniu 2018 r. – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w styczniu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Firmy handlu detalicznego nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
sty

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.
11
sty

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.
31
sty

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter