Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Leśnictwo 2016

Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA 2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2015 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej
5
gru

Wolontariat w organizacjach - 2016 r. Wstępne wyniki badania „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym”

W I kwartale 2016 r. 8,5% osób w wieku 15 lat i więcej angażowało się w wolontariat w różnego typu organizacjach i instytucjach. Po przeliczeniu, łączną pracę tych osób w skali roku można przyrównać do czasu pracy 152,6 tys. pełnoetatowych pracowników.
Czytaj dalej
5
gru

Działania prorodzinne w latach 2010-2015

Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej. Formy wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarki społecznej działające na rzecz rodziny (wydatki oraz źródła finansowania).
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska 2016

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2015 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz kosztów bieżących.
Czytaj dalej
7
gru

Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2016 roku

W okresie I—III kwartał 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55730 osób i była o 0,9% większa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Z liczby ogółem, 55291 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 1,1% więcej niż przed rokiem), 307 osób — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 10,0% mniej), wypadkom śmiertelnym — 132 osoby (analogicznie o 34,3% mniej).
Czytaj dalej
9
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
9
gru

Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2016 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
9
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2016 roku

W końcu III kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 95,5 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 1,2 tys., tj. o 1,2%.
Czytaj dalej
9
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2015 r. i w latach poprzednich. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska na tle innych krajów UE, wybrane dane za lata 2010-2014.
Czytaj dalej
9
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2016

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2016 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
12
gru

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2016 roku

W okresie styczeń – październik 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 655286,4 mln zł, a import 636154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19131,5 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8961,8 mln zł.
Czytaj dalej
12
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,1%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w październiku br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.
Czytaj dalej
12
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r. w stosunku do października 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
12
gru

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2016 roku

Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej
15
gru

Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2015 roku

W 2015 r. w Polsce średnio miesięcznie około 1809,7 tys. świadczeniobiorców korzystało z różnego rodzaju wyżej wymienionych świadczeń. W porównaniu z 2014 r. liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o 4,1%.
Czytaj dalej
15
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2015 roku

W 2015 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej wynosiła 2729,8 tys. osób. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek ich liczby o 224,1 tys. osób (o 7,6%), a w porównaniu z 2009 r. (pierwszego roku stałej obserwacji statystycznej tej zbiorowości) – o 733,2 tys. osób (o 21,2%)
Czytaj dalej
16
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
16
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 roku

W listopadzie 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5791,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0% r/r i wyniosło 4329,71 zł.
Czytaj dalej
16
gru

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 11,4 mld zł, tj. o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,7% i wyniosła 1 665,5 mld zł.
Czytaj dalej
16
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2015 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
16
gru

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - listopad 2016 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
16
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 r. wyniosło 4329,71 zł.
Czytaj dalej
16
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2016 r. wyniosło 4329,48 zł.
Czytaj dalej
19
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2016 roku

Na rynku rolnym w listopadzie 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen ziemniaków, żywca wieprzowego, ponadto w skupie jęczmienia, owsa i drobiu.
Czytaj dalej
19
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2016 roku

W okresie jedenastu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
gru

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2016 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z listopadem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 12,8%.
Czytaj dalej
19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2016 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,7% w porównaniu z listopadem 2015 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w listopadzie 2015 r. W okresie styczeń–listopad 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,5% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).
Czytaj dalej
19
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2016 roku

W listopadzie br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 7,4% (wobec wzrostu o 4,6% przed miesiącem oraz o 5,7% w listopadzie ub. roku). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,4% (wobec spadku przed rokiem o 5,9%).
Czytaj dalej
19
gru

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2015 roku

Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego, trwałego i aktywów.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura konsumencka. Grudzień 2016 roku

W grudniu 2016 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2016 roku

W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają oceny koniunktury gorsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę niekorzystnie, podobnie jak w grudniu 2014 i 2015 roku.
Czytaj dalej
21
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Informacja zawiera rezultaty wynikowego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych i owoców, III pokosu traw łąkowych opracowane na podstawie: wstępnych wyników badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego w ok. 180 tys. gospodarstw indywidualnych, reprezentacyjnego badania plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku w ok. 18 tys. gospodarstw indywidualnych, a także badania reprezentacyjnego plonów ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno i zielonkę oraz z łąk trwałych - również w 18 tys. gospodarstw indywidualnych, sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ekspertyz rzeczoznawców terenowych i centralnych GUS.
Czytaj dalej
21
gru

Wiadomości Statystyczne nr 12/2016 (667)

W numerze m. in.: Henryk GURGUL, Paweł ZAJĄC — Modelowanie nieparametryczne czasu przeżycia przedsiębiorstw w Małopolsce; Władysława ŁUCZKA, Lidia JABŁOŃSKA-PORZUCZEK — Zmiany przychodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników ...
Czytaj dalej
22
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
22
gru

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r.

Prezentacja wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
22
gru

Bezrobocie rejestrowane. I- III kwartał 2016 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy...
Czytaj dalej
23
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
23
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2013–2015. wg rodzajów wdrożonych innowacji. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, ochrony własności intelektualnej oraz współpracy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności. Prezentacja metodologii.
Czytaj dalej
23
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.

Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez podmioty (wielkość, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności i lokalizację); liczbę i strukturę pracujących z uwzględnieniem zatrudnionych i wynagrodzeń; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe oraz wartość brutto środków trwałych.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
27
gru

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2016 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2016 r.
Czytaj dalej
27
gru

Rachunki ekonomiczne środowiska

Rachunki ekonomiczne środowiska stanowią narzędzie łączące informacje dotyczące gospodarki i środowiska. Umożliwiają zmierzenie wkładu środowiska do gospodarki oraz oddziaływanie gospodarki na środowisko. Oferują środki służące do monitorowania presji wywieranych przez gospodarkę na środowisko oraz badaniu sposobów łagodzenia tych presji.
Czytaj dalej
27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w trzecim kwartale 2016 roku

W III kwartale 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 78,0 mln, z tego 45,0 mln dotyczyło cudzoziemców (57,7% ogółem) oraz 33,0 mln Polaków (42,3%). Około 76,2% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 11,0% zewnętrznej granicy lądowej UE, 11,9% granicy na lotniskach i 0,9% morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,9% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2016 r.), następnie granicę z Czechami (23,5%), Słowacją (14,8%), Ukrainą (8,2%), Białorusią i Litwą (po 3,2%) i Rosją (1,1%).
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2016

Przekazujemy Państwu skróconą wersję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2016. Publikacja składa się z dwóch części „Świat. Regiony świata. Ugrupowania” oraz „Unia Europejska – wybrane wskaźniki”. Publikacja dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie MS Excel).
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik jest wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej
29
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2015 roku

Wartość nakładów na środki trwałe. Dane o wartości ewidencyjnej środków trwałych brutto, netto, oddanych do użytkowania, zlikwidowanych.
Czytaj dalej
30
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2016

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
30
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2015 r.

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej
30
gru

Nauka i technika w 2015 r.

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki techniki.
Czytaj dalej
30
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2015

Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych oraz pośrednictwa kredytowego. Opis głównych tendencji rozwojowych oraz analiza wyników finansowych wybranych segmentów rynku finansowego.
Czytaj dalej
30
gru

Finanse kultury w latach 2007-2015

Charakterystyka źródeł finansowania sektora kultury w Polsce z uwzględnieniem szczegółowej analizy wydatków na kulturę. Wydatki na ten cel w Polsce dodatkowo prezentowane na tle innych krajów europejskich. Finansowanie kultury zestawione również z merytoryczną stroną działalności instytucji kultury.
Czytaj dalej
30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2016 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
30
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2016 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
30
gru

Kapitał ludzki w Polsce w 2015 r.

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych. Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto definicję OECD mówiącą, że: kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu.
Czytaj dalej
30
gru

Monitoring banków 2015

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej
30
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r.

W 2015 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2014 roku, przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 6,1%, a najmniejszy w województwach: lubelskim i podlaskim – o 2,5%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2015 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,1% w województwie mazowieckim (w 2014 roku od 2,1% do 22,2% w tych samych województwach). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 roku kształtowała się na poziomie od 32 063 zł w województwie lubelskim (68,6% przeciętnej dla kraju) do 74 550 zł w województwie mazowieckim (159,4% średniej krajowej).
Czytaj dalej
30
gru

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2016 roku. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

7
gru

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego.
Czytaj dalej
9
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
19
gru

Boże Narodzenie 2016 Ceny detaliczne wybranych towarów

Urząd Statystyczny w Lublinie

Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (listopad 2016)
Czytaj dalej
28
gru

Warunki życia ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 2012-2014

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Procesy demograficzne, sytuacja na rynku pracy, dochody do dyspozycji, spożycie indywidualne, warunki mieszkaniowe oraz usługi społeczne.
Czytaj dalej
28
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Czytaj dalej
28
gru

Rynek pracy w listopadzie 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
28
gru
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2016 r.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego listopad 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2016 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2016 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2016

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2016
Czytaj dalej
30
gru

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

22
gru

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - III kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez producentów węgla kamiennego odnośnie, m. in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi (w tym gospodarczego wykorzystania odpadów), a także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.
Do góry

Newsletter