Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
list

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
2
list

Usługi biznesowe w 2014 r.

W 2014 r. na rynku krajowym funkcjonowało prawie 382 tys. przedsiębiorstw, które jako swoją podstawową działalność deklarowały świadczenie usług biznesowych, tj. usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa te stanowiły 24,7% z ponad 1,5 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.
Czytaj dalej
3
list

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r.

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
4
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
4
list

Rocznik Demograficzny 2016

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2015 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, orzeczonych rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
7
list

Aplikacja "Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju"

Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4).
Czytaj dalej
10
list

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2014

W załączonych tablicach zestawiono dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2010-2014, stanowiące porównywalne szeregi czasowe.
Czytaj dalej
10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł.
Czytaj dalej
14
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,1%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,6%), w zakresie transportu (o 1,5%) i żywności (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc., 0,13 p. proc. i 0,11 p. proc.
Czytaj dalej
14
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2016 roku

W III kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,1%.
Czytaj dalej
16
list

30 listopada 2016 r. Główny Urząd Statystyczny zaprasza na obchody GIS Day.

W dniu 16 listopada br. obchodzony jest Światowy Dzień GIS, coroczne święto, twórców, użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (ang. Geographical Information System). Z tej okazji w Głównym Urzędzie Statystycznym w dniu 30 listopada br. zostaną zorganizowane warsztaty poświęcone tematyce GIS-u w statystyce publicznej.
Czytaj dalej
16
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
16
list

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2016 roku

Po trzech kwartałach 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 586321,2 mln zł, a import 568375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9%.
Czytaj dalej
18
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015

Syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny zakupu wybranych nośników energii. Informacje publikowane w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ) w cenach zbytu wg wybranych nośników energii.
Czytaj dalej
18
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2016 roku

W październiku 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5779,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6% r/r i wyniosło 4259,37 zł.
Czytaj dalej
18
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń - październik 2016 roku

W okresie dziesięciu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2016 r. wyniosło 4259,37 zł.
Czytaj dalej
18
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2016 r. wyniosło 4259,15 zł.
Czytaj dalej
18
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 roku - tabela.
Czytaj dalej
21
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2016 roku

Na rynku rolnym w październiku 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen skupu żyta, owsa i mleka.
Czytaj dalej
21
list

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2016 roku

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3% w porównaniu z październikiem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,1%.
Czytaj dalej
21
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2016 roku

Według wstępnych danych w październiku 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,6% w porównaniu z październikiem 2015 r.
Czytaj dalej
21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń - wrzesień 2016 roku

W okresie styczeń-wrzesień br. podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od relatywnie słabszych notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Czytaj dalej
21
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2016 roku

W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 4,6% (wobec wzrostu o 6,3% przed miesiącem oraz o 3,6% w październiku ub. roku). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,0% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,7%).
Czytaj dalej
21
list

Jakość życia w Polsce. Edycja 2016

Zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane.
Czytaj dalej
21
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku

W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym dane za 2015 r. uczestniczyło 1497 podmiotów. W aktywach instrumenty finansowe wykazało 1416 przedsiębiorstw na kwotę 261,7 mld zł, natomiast w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1231 przedsiębiorstw i wyniosły one 287,3 mld zł.
Czytaj dalej
21
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wzrosły o 0,2%.
Czytaj dalej
22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2016 r.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2016 r. wyniosła 3976 zł.
Czytaj dalej
23
list

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2016 roku

W listopadzie dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji, z wyjątkiem przetwórstwa przemysłowego i budownictwa, zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, choć ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
23
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2015 roku

Działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 160 przedsiębiorstw; w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 27,0%
Czytaj dalej
24
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
24
list

Koniunktura konsumencka. Listopad 2016 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -2,4.
Czytaj dalej
25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
25
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1 %).
Czytaj dalej
25
list

Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2016 roku

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. oraz z III kwartałem 2014 i 2015 r.
Czytaj dalej
25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
list

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2016 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2016 r.
Czytaj dalej
25
list

Polska w OECD 1996-2016

Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację, która zawiera informacje na temat celów, sposobu i zakresu działania, a także najważniejszych wydarzeń w historii organizacji. Znaczną część publikacji poświęcono analizie zmian sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce na tle krajów OECD w okresie naszego członkostwa. Dopełnieniem tej analizy jest przekrojowy zbiór informacji obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą w krajach członkowskich w formie rankingów.
Czytaj dalej
25
list

Narodowy Rachunek Zdrowia 2014

Według metodologii SHA2011 wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2014 r. wyniosły 108,7 mld zł i były wyższe niż w 2013 r. o około 1,9 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,33% PKB (6,45% w 2013 r.). Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie i ochronę zdrowia wynosiły w 2014 r. 77,2 mld zł i stanowiły 4,49 % PKB (4,58% w 2013 r.), natomiast bieżące wydatki prywatne wyniosły 31,5 mld zł i stanowiły 1,83% PKB (1,87% w 2013 r.).
Czytaj dalej
28
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r.

Wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
28
list

Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r.

Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2015/2016 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej
28
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej
28
list

W drodze do spójności. Polskie regiony 2007-2013

Przekazujemy Państwu publikację prezentującą statystyczne podsumowanie przemian obserwowanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej w okresie perspektywy finansowej 2007-2013. Celem opracowania jest przedstawienie porównań międzyregionalnych w zakresie zjawisk społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce w układzie regionów NUTS 2. Publikacja zawiera także informacje w podziale na miasta i wieś oraz według typologii regionów Eurostatu (regiony przeważająco miejskie, pośrednie i przeważająco wiejskie).
Czytaj dalej
28
list

Wiadomości Statystyczne nr 11/2016 (666)

W numerze m. in.: Wojciech MŁOCEK — Uwagi do artykułu pt. „O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora”; Beata Zofia FILIPIAK — Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...
Czytaj dalej
29
list

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2015 roku

W ostatnich kilku latach odnotowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2015 roku liczebność podmiotów małych była wyższa niż w roku 2010 o 3,8%, dużych o 8,6%, średnich zaś – niższa o 2,1%.
Czytaj dalej
30
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2016 roku

W III kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%.
Czytaj dalej
30
list

Polski rynek ubezpieczeniowy 2015

Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych, analiza wyników finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie i w krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w listopadzie 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku nie uległy zmianie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej
30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r.

wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r. w stosunku do trzech kwartałów 2015 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
30
list

Emerytury i renty w 2015 r.

Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

14
list

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni według płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter