Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2016

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
30
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2015 r.

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej
30
gru

Nauka i technika w 2015 r.

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki techniki.
Czytaj dalej
30
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2015

Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych oraz pośrednictwa kredytowego. Opis głównych tendencji rozwojowych oraz analiza wyników finansowych wybranych segmentów rynku finansowego.
Czytaj dalej
30
gru

Finanse kultury w latach 2007-2015

Charakterystyka źródeł finansowania sektora kultury w Polsce z uwzględnieniem szczegółowej analizy wydatków na kulturę. Wydatki na ten cel w Polsce dodatkowo prezentowane na tle innych krajów europejskich. Finansowanie kultury zestawione również z merytoryczną stroną działalności instytucji kultury.
Czytaj dalej
30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2016 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
30
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2016 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
30
gru

Kapitał ludzki w Polsce w 2015 r.

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych. Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto definicję OECD mówiącą, że: kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu.
Czytaj dalej
30
gru

Monitoring banków 2015

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej
30
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r.

W 2015 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2014 roku, przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 6,1%, a najmniejszy w województwach: lubelskim i podlaskim – o 2,5%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2015 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,1% w województwie mazowieckim (w 2014 roku od 2,1% do 22,2% w tych samych województwach). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 roku kształtowała się na poziomie od 32 063 zł w województwie lubelskim (68,6% przeciętnej dla kraju) do 74 550 zł w województwie mazowieckim (159,4% średniej krajowej).
Czytaj dalej
30
gru

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2016 roku. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.
Czytaj dalej
30
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2016 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2016 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2016

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2016
Czytaj dalej
30
gru

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter