Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. w latach poprzednich. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska na tle innych krajów UE, wybrane dane za lata 2012-2015.
Czytaj dalej
4
gru

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku

Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej
4
gru

Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów (w składzie tych gospodarstw mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze). Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.
Czytaj dalej
5
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
7
gru

Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2017 roku - dane wstępne

W okresie I—III kwartał 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 56140 osób i była o 0,7% większa niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
8
gru

Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016

Obraz polskiej gospodarki morskiej – stan i struktura podmiotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i nauka.
Czytaj dalej
8
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2017 roku

W końcu III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 131,2 tys. i była wyższa niż w II kwartale o 9,1 tys., tj. o 7,5%.
Czytaj dalej
8
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2017

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
8
gru

Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
8
gru

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,3% do 1 042,7 mld zł, a depozytów o 5,0% do kwoty 1 019,0 mld zł.
Czytaj dalej
11
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2017 roku

W okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 486,7 mln zł, a import 712 186,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 300,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 14 166,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.
Czytaj dalej
11
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6%, a usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
11
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r. w stosunku do października 2017 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2017 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe ...
Czytaj dalej
12
gru

Jakość życia w Polsce. Edycja 2017

W folderze zaprezentowano zaktualizowany zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę najważniejszych obszarów jakości życia takich jak: sytuacja materialna, praca, zdrowie, edukacja, czas wolny i relacje społeczne, bezpieczeństwo osobiste, jakość państwa i podstawowe prawa, jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania, a także tzw. subiektywny dobrobyt.
Czytaj dalej
14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
15
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
gru

Budownictwo niemieszkaniowe I-III kwartał 2017 r.

W okresie I-IX 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania była większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Czytaj dalej
18
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku

W listopadzie 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6053,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,5% r/r i wyniosło 4610,79 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 r. wyniosło 4610,79 zł.
Czytaj dalej
18
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 r. wyniosło 4610,69 zł.
Czytaj dalej
19
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku

Na rynku produktów rolnych w listopadzie 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów (niższe były jedynie ceny żywca wieprzowego i drobiowego).
Czytaj dalej
19
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń - listopad 2017

W okresie jedenastu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
gru

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,1% w porównaniu z listopadem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 19,8%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%.
Czytaj dalej
19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku

Według wstępnych danych w listopadzie 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,8% w porównaniu z listopadem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 1,3%.
Czytaj dalej
19
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.

W listopadzie br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 8,8% (wobec wzrostu o 7,1% przed miesiącem oraz o 7,4 % w listopadzie 2016 r.).
Czytaj dalej
20
gru

Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 3,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,1*. W porównaniu do grudnia 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,8 p. proc.
Czytaj dalej
20
gru

Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku

W opracowaniu szczegółowo opisano zbiorowość rodzin z dziećmi, które pobierają zasiłek rodzinny, jako najliczniejszą i najbardziej reprezentacyjną grupę beneficjentów świadczeń rodzinnych.
Czytaj dalej
20
gru

Wiadomości Statystyczne nr 12/2017 (679)

W numerze m. in.: Janusz WITKOWSKI — Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jako podstawa modernizacji statystyki pracy; Agnieszka ZGIERSKA — 25 lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce — kamienie milowe i perspektywy rozwoju; Dariusz KOTLEWSKI — Problem cen w regionalnym rachunku produktywności...
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2017

Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych narzędzi statystycznych służących do obserwacji i opisu zjawisk ekonomicznych. Jednym z nich był test koniunktury wykorzystywany z dużym powodzeniem w wielu krajach do diagnozowania i krótkookresowego prognozowania sytuacji gospodarczej.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku

W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do prezentowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.
Czytaj dalej
21
gru

Rachunki ekonomiczne środowiska

Rachunki ekonomiczne środowiska stanowią narzędzie łączące informacje dotyczące gospodarki i środowiska. Umożliwiają zmierzenie wkładu środowiska do gospodarki oraz oddziaływanie gospodarki na środowisko. Oferują środki służące do monitorowania presji wywieranych przez gospodarkę na środowisko oraz badaniu sposobów łagodzenia tych presji.
Czytaj dalej
22
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
22
gru

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2017 r.
Czytaj dalej
22
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2017 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) oraz zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej
27
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne

W 2016 r. aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego. Liczba takich organizacji zwiększyła się o 5% od 2014 r. i o 15% od 2010 r. Zrzeszały one w 2016 r. łącznie 9,1 mln członków. Omawiane organizacje dysponowały 138,4 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku

W III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z tego 47,9 mln (58,0%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów), a Polaków (rezydentów) 34,7 mln (42,0%).
Czytaj dalej
28
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.

Publikacja „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.” nawiązuje w swoim układzie do poprzednich czterech edycji i przedstawia zmiany w wielkości populacji beneficjentów i ich gospodarstw domowych od początku obserwacji tj. od 2008 r. W tych zbiorowościach wyróżniono ubogich beneficjentów i ich gospodarstwa domowe. Charakterystykę tych subpopulacji w 2016 r. zaprezentowano w wielu aspektach (z uwzględnieniem uwarunkowań pomocy społecznej), na tle ogólnej liczby ludności oraz w odniesieniu do ogólnej liczby gospodarstw domowych z wykorzystaniem najnowszej ich prognozy (2016-2050). Zaprezentowano regionalne zróżnicowanie głębokości ubóstwa gospodarstw beneficjentów pomocy społecznej oraz problem trwałości korzystania z tej pomocy. W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki badania z uwzględnieniem świadczenia wychowawczego będącego realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.
Czytaj dalej
29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych Eurostatu. Analiza wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r.
Czytaj dalej
29
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)

Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia.
Czytaj dalej
29
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.

Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez podmioty (wielkość, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności i lokalizację); liczbę i strukturę pracujących z uwzględnieniem zatrudnionych i wynagrodzeń; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe oraz wartość brutto środków trwałych.
Czytaj dalej
29
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
29
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2017

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
29
gru

Polski rynek ubezpieczeniowy 2016

Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych; analiza wyników finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie i w krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2016 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017

Przekazujemy Państwu skróconą wersję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2017. Publikacja składa się z dwóch części „Świat. Regiony świata. Ugrupowania” oraz „Unia Europejska – wybrane wskaźniki”. Publikacja dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie MS Excel).
Czytaj dalej
29
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku

W opracowaniu, obok części tabelarycznej, zamieszczono uwagi metodyczne i analityczne. Uwagi metodyczne zawierają definicje podstawowych kategorii, zasady klasyfikacji i grupowania danych oraz źródła danych o nakładach inwestycyjnych i środkach trwałych.
Czytaj dalej
29
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
29
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej
29
gru

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - listopad 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
29
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.

W 2016 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w województwie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w województwie opolskim – o 1,7%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2016 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,2% w województwie mazowieckim (analogicznie jak w 2015 roku).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w latach 2010–2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne dotyczy problematyki osób niepełnosprawnych w województwie opolskim. Prezentuje zmiany jakie zaszły w sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy na przestrzeni lat 2010–2016.
Czytaj dalej
1
gru

Infografika - Niepełnosprawni

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
4
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
8
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
8
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
gru

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2015 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
11
gru

Ochrona środowiska w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu została przedstawiona statystyczna charakterystyka komponentów środowiska w województwie opolskim w 2016 r., m.in. informacje dotyczące powierzchni, poboru i zużycia wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, problematyki odpadów, powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, a także nakładów finansowych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w 2016 r. zaprezentowano w relacji do roku poprzedniego oraz w porównaniu do lat wcześniejszych.
Czytaj dalej
12
gru

Turystyka w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
12
gru

470 Lat Miasta Siedlce

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla m. Siedlce
Czytaj dalej
14
gru

Portret migranta. Migracje w m.st. Warszawie w latach 2005-2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa, jako największe miasto Polski, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Różnorodny rynek pracy, dostęp do edukacji, służby zdrowia czy kultury stwarzają warunki umożliwiające zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańców. Stąd stolica jest atrakcyjnym celem osób migrujących z całego kraju.
Czytaj dalej
15
gru

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim w 2016 r. zawiera wyniki reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego w okresie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r.
Czytaj dalej
15
gru

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu ostatnią już edycję publikacji obrazującej Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW). W tym roku oraz kolejnych latach wydana zostanie publikacja o podobnym charakterze dotycząca nowej jednostki terytorialnej zawierającej w sobie dużą część gmin OMW. Z uwagi na zmieniający się od 1 stycznia 2018 r. podział jednostek statystycznych Unii Europejskiej na poziomie NUTS 2 nowa publikacja poświęcona będzie regionowi warszawskiemu stołecznemu.
Czytaj dalej
18
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera zbiór podstawowych informacji statystycznych o działalności inwestycyjnej i wartości brutto środków trwałych w województwie śląskim w 2016 r., zaprezentowanych zarówno w skali całej gospodarki narodowej, jak i przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
Czytaj dalej
18
gru

Województwo Zachodniopomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego w ujęciu podregionów, powiatów i gmin w 2016 r. Dane dla podregionów zaprezentowano zgodnie z terytorialnym podziałem statystycznym NUTS, obowiązującym od 1 I 2015 r.
Czytaj dalej
18
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
19
gru

Infografika - Koszyk zakupów 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
20
gru

Województwo opolskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera tablice przeglądowe o województwie w retrospekcji od 2000 r. oraz z wybranymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2005 i 2016. Szczegółowe dane statystyczne za 2016 r. według podregionów, powiatów i gmin zostały zaprezentowane w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Podstawą opracowania poszczególnych działów były wyniki badań statystycznych realizowanych przez służby statystyki publicznej oraz dane ze źródeł administracyjnych. W uzupełnieniu treści publikacji zamieszczono ilustracje graficzne przedstawiające wybrane zjawiska w formie kartogramów.
Czytaj dalej
20
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r., z późn. zm.). Dane z rachunków regionalnych za lata 2010–2014 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji informacji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). Zmiany dotyczyły przeklasyfikowania kolejnych jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Czytaj dalej
20
gru
21
gru

Województwo Podlaskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących warunki życia mieszkańców i sytuację gospodarczą regionu w 2016 r. w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
21
gru

Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
22
gru

Województwo Śląskie 2017 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych statystycznych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa śląskiego w układzie jednostek podziału terytorialnego. Stanowi uzupełnienie „Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego 2017”. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zaprezentowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Publikację rozpoczynają: tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005, 2010, 2012–2016 oraz tablica zawierająca wybrane kategorie charakteryzujące zróżnicowanie zjawisk społeczno – gospodarczych w latach 2005 i 2016 według podregionów i powiatów. Całość opracowania wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
22
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2016
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki przemysłu w województwie opolskim w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera podstawowe wyniki przemysłu w województwie opolskim na przestrzeni lat 2010–2016. Prezentowane dane dotyczą m.in. wartości dodanej brutto, produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętnego zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych i wyników finansowych. Wybrane informacje przedstawiono na tle przeciętnych w kraju oraz w przekroju terytorialnym.
Czytaj dalej
27
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województwa. Dane ujęte w 23 działach tematycznych poprzedzają uwagi ogólne i tablice przeglądowe prezentujące województwo na tle kraju oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010, 2012–2016. W bieżącej edycji poszerzono informacje dotyczące form pomocy dla rodzin, z uwzględnieniem rządowego Programu „Rodzina 500+”. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
28
gru

Gospodarka mieszkaniowa w województwie zachodniopomorskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych. Efekty budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne - Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej
28
gru

Działalność inwestycyjna i środki trwałe w województwie dolnośląskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Celem opracowania jest przedstawienie informacji dotyczących wartości, dynamiki i struktury nakładów inwestycyjnych oraz wartości środków trwałych i stopnia ich zużycia dla całej gospodarki narodowej, przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz dla państwowych samorządowych jednostek budżetowych.
Czytaj dalej
28
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa oraz stan gospodarki regionu. Zamieszczono w niej również tablicę prezentującą województwo na tle kraju.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego (jednostki te formułują opinie bardziej korzystne niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi ogólne, metodyczne, komentarz analityczny oraz tablice statystyczne. W uwagach omówiono koncepcję badania, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady doboru próby oraz zawarto objaśnienia podstawowych pojęć i ocenę kompletności badania. W części analitycznej opisano najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące badany temat. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zawarto szczegółowe wyniki badania zgrupowane w dziesięciu działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo pomorskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego 2017.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego. Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 roku.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji „Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy”. Opracowanie stanowi dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2017 i zawiera obszerny zestaw tablic zawierających dane o województwie łódzkim w przekroju przestrzennym.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu kolejną edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego opracowaną, wzorem lat poprzednich, w polsko-angielskiej wersji językowej i zawierającą bogaty zestaw informacji statystycznych opisujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2016 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane odnośnie przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują firmy z sekcji informacja i komunikacja. Korzystne oceny w zakresie koniunktury gospodarczej zgłaszają także prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego oraz podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa i przetwórstwo przemysłowe. Nieznacznie negatywnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności z wyjątkiem budownictwa, gdzie oceny w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne.
Czytaj dalej
29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2016 r. charakteryzujące sytuację społeczno–gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

7
gru

Raport o stabilności systemu finansowego

Narodowy Bank Polski

Przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego w Polsce, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Opis najważniejszych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w Polsce, ocena stabilności sektora bankowego i niebankowych instytucji finansowych.
Czytaj dalej
11
gru

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - październik 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
11
gru

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
12
gru

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
15
gru

Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2016 na tle dziesięciolecia 2006-2015

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Publikacja zawiera ocenę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ocenę wód morza otwartego zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
15
gru

Sytuacja w elektroenergetyce - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
gru

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
22
gru

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ. Przekroje: nośniki energii.
Czytaj dalej
22
gru

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wydatkach poniesionych w 2016 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy wyłącznie z obszaru obsługiwanego przez ZUS, o poziomie wydatków poniesionych przez FUS, pracodawców i budżet państwa w powiązaniu z jednostkami chorobowymi powodującymi tę niezdolność.
Czytaj dalej
27
gru

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
27
gru

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
29
gru

Wyniki badań i ocena kompleksowa stanów osadów dennych rzek i jezior w latach 2016-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu osadów dennych Polski sporządzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
29
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
29
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2016 roku. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie tabelaryczne danych zebranych za pomocą formularza PARPA G1 zagregowanych na poziomie całej Polski oraz na poziomie województw.
Czytaj dalej
29
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku

Ministerstwo Zdrowia

Liczba i współczynniki zachorowań i zgonów według płci, wieku, województw i lokalizacji nowotworu.
Czytaj dalej
29
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku.
Czytaj dalej
29
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

Choroby zakaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu do inspekcji sanitarnej: liczba nowych przypadków zachorowań, zapadalność i odsetek hospitalizowanych według województw; dla niektórych chorób także liczba nowych przypadków zachorowań i zapadalność według płci, grup wieku, środowiska i miesięcy.
Czytaj dalej
29
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter