Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2020 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku stanowił 6,9% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 57,5% PKB.
Czytaj dalej
1
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2020 roku

Wynik finansowy netto (zysk netto) zakładów ubezpieczeń ogółem w 2020 r. był mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
6
kwi

Wyniki finansowe banków w 2020 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2020 r. wyniósł 7,5 mld zł, tj. o 45,3% mniej niż w 2019 r. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7% i wyniosła 2 344,0 mld zł.
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.

W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9% i 45,0%.
Czytaj dalej
6
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2020 r. wzrosły o 1,0% w stosunku do III kwartalu 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 1,7% i na rynku wtórnym – o 0,5%).
Czytaj dalej
8
kwi

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
9
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2021

Według stanu na koniec marca 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 694,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
9
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2020

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
12
kwi

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
14
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015–2020 wyniosła 120,9.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-lutym br. wyniosły w cenach bieżących 185,6 mld PLN w eksporcie oraz 176,8 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2% (przy wzroście cen usług o 7,3% i towarów o 1,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,0% (w tym towarów o 1,0% i usług o 0,8%).
Czytaj dalej
15
kwi

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w styczniu i lutym 2021 r.

W styczniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 213,1 tys. turystów, którym udzielono 695,5 tys. noclegów. W porównaniu ze styczniem 2020 roku było to mniej odpowiednio o 90,7% i o 88,2%.
Czytaj dalej
15
kwi

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w stosunku do lutego 2021 r. wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1,0%)
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w pierwszym kwartale 2021 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r. wyniósł 112,4 (wzrost cen o 12,4%).
Czytaj dalej
15
kwi

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w czwartym kwartale 2020 r.

Większość instytucji kultury (64,9%) wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. spadek przychodów z działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
15
kwi

Główny Urząd Statystyczny i Bank Światowy będą ściślej współpracować w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych

WARSZAWA, 15 kwietnia 2021 r. – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dr Dominik Rozkrut, oraz dyrektor w Banku Światowym odpowiedzialna za dane ekonomii rozwoju, Haishan Fu, podpisali porozumienie o bliższej współpracy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych na rzecz kształtowania polityki publicznej opartej na dowodach.
Czytaj dalej
16
kwi

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2021 roku

21
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 roku

21
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 roku

21
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 roku

21
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 roku

21
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 roku

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2021 roku

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2021 roku

22
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku

22
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2021 roku

22
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 roku

22
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2021 roku

22
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2019-2020

22
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2021 roku

22
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku

22
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2021 r.)

26
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2019 roku

26
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2021 r.

26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2021 roku

26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2020 roku

26
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (kwiecień 2021)

26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2021

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2020 roku

29
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2021 roku

29
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku

30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2020 roku

30
kwi

Wybrane aspekty rynku pracy w 2019 roku

30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2020)

Publikacje urzędów statystycznych

1
kwi

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
6
kwi

Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
kwi

Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim systematycznie rośnie. W 2020 r. wydano ich 50,3 tys., tj. o 1,3 tys. więcej niż przed rokiem. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy.
Czytaj dalej
14
kwi

Województwo podlaskie w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
15
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej
21
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
kwi

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (III 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - marzec 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I kwartał 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter