Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2020 roku

Wynik finansowy netto (zysk netto) zakładów ubezpieczeń ogółem w 2020 r. był mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2020 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku stanowił 6,9% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 57,5% PKB.
Czytaj dalej
6
kwi

Wyniki finansowe banków w 2020 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2020 r. wyniósł 7,5 mld zł, tj. o 45,3% mniej niż w 2019 r. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7% i wyniosła 2 344,0 mld zł.
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.

W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9% i 45,0%.
Czytaj dalej
6
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2020 r. wzrosły o 1,0% w stosunku do III kwartalu 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 1,7% i na rynku wtórnym – o 0,5%).
Czytaj dalej
8
kwi

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
9
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2021

Według stanu na koniec marca 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 694,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
9
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2020

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
14
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015–2020 wyniosła 120,9.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-lutym br. wyniosły w cenach bieżących 185,6 mld PLN w eksporcie oraz 176,8 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2% (przy wzroście cen usług o 7,3% i towarów o 1,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,0% (w tym towarów o 1,0% i usług o 0,8%).
Czytaj dalej
15
kwi

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w styczniu i lutym 2021 r.

W styczniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 213,1 tys. turystów, którym udzielono 695,5 tys. noclegów. W porównaniu ze styczniem 2020 roku było to mniej odpowiednio o 90,7% i o 88,2%.
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w stosunku do lutego 2021 r. wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1,0%)
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w pierwszym kwartale 2021 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r. wyniósł 112,4 (wzrost cen o 12,4%).
Czytaj dalej
15
kwi

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w czwartym kwartale 2020 r.

Większość instytucji kultury (64,9%) wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. spadek przychodów z działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
15
kwi

Główny Urząd Statystyczny i Bank Światowy będą ściślej współpracować w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych

WARSZAWA, 15 kwietnia 2021 r. – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dr Dominik Rozkrut, oraz dyrektor w Banku Światowym odpowiedzialna za dane ekonomii rozwoju, Haishan Fu, podpisali porozumienie o bliższej współpracy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych na rzecz kształtowania polityki publicznej opartej na dowodach.
Czytaj dalej
20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych1, wzrosły w marcu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 5,3%).
Czytaj dalej
21
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 roku

W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3% r/r i wyniosło 6330,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,0% r/r i wyniosło 5929,05 zł (brutto).
Czytaj dalej
21
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wzrosły w stosunku do lutego 2021 r. o 1,3 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 3,9%. Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. były o 1,3% wyższe niż w lutym 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,1%, w tym w górnictwie rud metali - o 8,7%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,5%.
Czytaj dalej
21
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,6%.
Czytaj dalej
21
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku

Według wstępnych danych, w marcu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lutym 2021 r. - o 0,4%.
Czytaj dalej
21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5929,05 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 r. wyniosło 5928,95 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2021 r. wyniosło 5675,54 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Komunikat w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5675,47 zł.
Czytaj dalej
22
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku ukształtował się na poziomie 161 544 mln zł, co stanowi 7,0% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 335 569 mln zł, tj. 57,5% PKB.
Czytaj dalej
22
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2021 roku

W kwietniu 2021 r. odnotowano nieznaczną poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -22,5a i był o 0,5 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 roku

W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w marcu br.
Czytaj dalej
22
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2021 roku

W pierwszym kwartale 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2019-2020

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 r. wzrósł realnie o 4,7%, w porównaniu z 2018 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,5%. W 2020 r. spadek PKB nie zmienił się i wyniósł 2,7%
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2021 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 15,2% (wobec spadku o 8,9% w marcu 2020 r.).
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu 2021 roku była niższa o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem wzrost o 3,7%) oraz wyższa o 34,2% w stosunku do lutego 2021 roku (przed rokiem wzrost o 25,0%).
Czytaj dalej
23
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2021 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (kwiecień 2021)

W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności.
Czytaj dalej
26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2020 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, sprawozdały, że wyprodukowały 14 254 994 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 10 778 546 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
26
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2019 roku

W Polsce w 2019 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była mniejsza niż przed rokiem.
Czytaj dalej
26
kwi

Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2020

Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju, opracowana na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
Czytaj dalej
26
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2021 r.
Czytaj dalej
27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2020 roku

W skali roku w portach morskich spadły obroty ładunkowe, ruch pasażerów oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich. Według stanu na koniec 2020 r. morska flota transportowa liczyła mniej statków niż przed rokiem. W porównaniu z 2019 r. odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników oraz spadek przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej. W porównaniu z rokiem poprzednim stan liczebny jednostek polskiej floty rybackiej nieznacznie się zmniejszył, a łączna pojemność brutto i łączna moc silników pozostała na zbliżonym poziomie. Mniejsze były połowy ryb i bezkręgowców morskich.
Czytaj dalej
27
kwi

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2021 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
28
kwi

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (kwiecień 2021)

W większości prezentowanych sektorów gospodarki dyrektorzy ankietowanych jednostek wskazywali głównie na nieznaczne negatywne skutki pandemii i jej konsekwencje dla firm.
Czytaj dalej
29
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2021 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury w styczniu i lutym (lokalnie poniżej -20°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
Czytaj dalej
29
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2020 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2020)

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,3% (wskaźnik cen 104,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
kwi

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
6
kwi

Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
kwi

Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim systematycznie rośnie. W 2020 r. wydano ich 50,3 tys., tj. o 1,3 tys. więcej niż przed rokiem. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy.
Czytaj dalej
14
kwi

Województwo podlaskie w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
15
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej
21
kwi

Światowy Dzień Ziemi

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
30
kwi

Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W notatce przedstawiono podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim, tj. liczba ludności, małżeństwa, urodzenia żywe, zgony, przyrost naturalny oraz saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2020 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (III 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - marzec 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – kwiecień 2021 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2021 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2021 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2021 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji handel hurtowy. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem a oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem. Do badania za kwiecień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 kwietnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie)
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”). Do badania za kwiecień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 kwietnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, natomiast najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter