Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2016 r.

W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).
Czytaj dalej
3
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2016 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2016 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął spadek przychodów ogółem przy wzroście kosztów ogółem.
Czytaj dalej
3
kwi

Turystyka w Unii Europejskiej

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (ang. European Statistical Office), liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2015 r. osiągnęła wartość 2 784,2 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 45,4%.
Czytaj dalej
5
kwi

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne

Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 - stan w dniu 30.11.2016 r.
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2016 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2016 r. wyniósł 13,9 mld zł, tj. o 8,5% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 7,0% i wyniosła 1 706,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,3%, do 1 007,4 mld zł, a depozytów o 9,4%, do 1021,1 mld zł.
Czytaj dalej
6
kwi

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2015)

Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wybrane wskaźniki spójności społecznej. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej
6
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
10
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2016

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
11
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1% (w tym towarów – o 0,2%, przy wzroście cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 r. w stosunku do lutego 2017 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r. wyniósł 105,5 (wzrost cen o 5,5%).
Czytaj dalej
11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).
Czytaj dalej
11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
11
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2016

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
12
kwi

Doskonały wynik polskiej statystyki w rankingu Open Data Inventory

Open Data Inventory (w skrócie ODIN) to nazwa zespołu badającego już po raz drugi stopień otwartości i zasięg danych w poszczególnych krajach świata. W 2016 r. powstał raport opisujący osiągnięcia poszczególnych krajów świata w udostępnianiu jak największej ilości danych. Żyjemy w dobie rewolucji informacyjnej i dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem 2016, według którego Polska zajmuje czołową pozycję w rankingu 173 krajów.
Czytaj dalej
13
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń luty 2017 roku

W okresie styczeń – luty 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 132184,0 mln zł, a import 132032,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 151,6 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 4557,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,8%, a import o 8,6%.
Czytaj dalej
14
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016 wyniosła 119,1.
Czytaj dalej
14
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2013–2016
Czytaj dalej
19
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r. wyniosło 4577,30 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wyniosło 4577,86 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

W marcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5981,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,2% r/r i wyniosło 4577,86 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,29 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł.
Czytaj dalej
19
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2017 roku

Na rynku rolnym w marcu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie niższe były na obu rynkach ceny żywca wołowego, a w skupie ceny mleka. Natomiast w porównaniu z notowaniami w marcu 2016 r. w skupie zmalały ceny drobiu, a na targowiskach ziemniaków.
Czytaj dalej
20
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 roku

Według wstępnych danych w marcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,7% w porównaniu z marcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–marzec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,3% (spadek w ub. roku o 0,7%).
Czytaj dalej
20
kwi

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2017 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 11,1 % w porównaniu z marcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 17,2%.
Czytaj dalej
20
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2017 r.

W marcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 7,9% (wobec wzrostu o 5,2% przed miesiącem oraz o 3,0% w marcu 2016 r.). W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 16,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%).
Czytaj dalej
20
kwi

Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2017

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-III 2017 r. W okresie trzech miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem.
Czytaj dalej
20
kwi

Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2017 roku

W kwietniu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
20
kwi

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - marzec 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
21
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.

W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).
Czytaj dalej
21
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2015-2016

Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2015 – 2016.
Czytaj dalej
21
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 roku

W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości lepsze od formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
25
kwi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś

Dane dotyczące gospodarstw domowych zamieszkujących w miastach i na wsi: cechy demograficzno-społeczne osób, poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę, wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena warunków życia. Komentarz analityczny. Aneks zawierający: tablice przeglądowe, bezwzględne i względne błędy szacunków oraz wskaźniki Giniego i rozkład dochodów.
Czytaj dalej
25
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2016 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2016 roku

W 2016 r. w morskiej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków, natomiast flota przybrzeżna uległa zwiększeniu. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali więcej ładunków niż w 2015 r., wzrosły przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej.
Czytaj dalej
27
kwi

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r.

W 2015 r. 89% spośród 89,5 tys. stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i organizacji pracodawców podejmowało współpracę z innymi podmiotami. Współpraca, polegająca na kooperacji z innymi organizacjami non-profit, była mniej popularna (56%) niż z sektorem publicznym (82%), ale bardziej niż z komercyjnym (35%).
Czytaj dalej
27
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
28
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwiecień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w kwietniu 2017
Czytaj dalej
28
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2017 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, bez większych strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury lokalnie do -25°C przy gruncie występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom.
Czytaj dalej
28
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
28
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2015 r.

Informacje o podmiotach posiadających udziały za granicą, oddziały lub zakłady – liczba podmiotów, formy prawne, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną. Informacje dotyczące jednostek zagranicznych – liczba jednostek, liczba pracujących, rodzaj prowadzonej działalności, kraje lokalizacji, przynależność do grup przedsiębiorstw. Przychody, koszty, eksport, import, nakłady na środki trwałe jednostek zagranicznych.
Czytaj dalej
28
kwi

Infografika - Wypadki przy pracy 2016

Infografika przygotowana z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Czytaj dalej
28
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2017 (671)

W numerze m. in.: Bożena ŁAZOWSKA, Władysław Wiesław ŁAGODZIŃSKI — 60 lat „Wiadomości Statystycznych”; Czesław DOMAŃSKI — „Wiadomości Statystyczne” jako istotny element edukacji statystycznej społeczeństwa...
Czytaj dalej
28
kwi

Infografika PRACA - Dane z BAEL za IV kw. 2016 r.

1 maja obchodzimy Święto Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
Czytaj dalej
28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2015 roku

Tablice zawierające informacje na temat cyfryzacji jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

5
kwi

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Czytaj dalej
5
kwi

Infografika - Ochrona zdrowia w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
5
kwi

11 kwietnia. Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
6
kwi

7 kwietnia. Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
6
kwi

Młodzież w Polsce na tle rówieśników w UE

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
kwi

Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
7
kwi
7
kwi

Ogólnopolski dzień walki z bezrobociem

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
kwi
10
kwi

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej
12
kwi

Bezrobocie w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące bezrobocia rejestrowanego. Dane zaprezentowano w układzie podregionów, powiatów i gmin. Wybrane dane wojewódzkie przestawiono na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
12
kwi

Infografika - Wielkanoc 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
13
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 14708 osób (w tym 7255 kobiet) i była o 12,7% mniejsza od notowanej w grudniu 2015 r. Największy spadek nastąpił w czerwcu względem maja – o 4,0%. W ciągu 2016 r. w Polsce i w województwie mazowieckim największy spadek odnotowano w kwietniu względem marca odpowiednio: o 4,9% i o 3,4%.
Czytaj dalej
13
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2016 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 5314 osób bezrobotnych, które stanowiły 2,8% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1069 osób, tj. o 16,7%. Na przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w czerwcu (o 329 osób), tj. 5,5%, natomiast największy wzrost w lutym (o 128 osób).
Czytaj dalej
13
kwi

Mazowiecki i Warszawski stół wielkanocny. Ceny detaliczne wybranych towarów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
14
kwi
21
kwi

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
21
kwi
24
kwi

Potencjał społeczno-gospodarczy regionu południowego Polski w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Folder prezentuje, w skondensowanej formie graficzno-tabelarycznej, zestaw danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą regionu południowego w latach 2012-2015. Region zaprezentowano również na tle kraju i pozostałych regionów. Ponadto opracowanie zawiera odniesienie do zestawu wskaźników realizacji celów strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.
Czytaj dalej
24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
24
kwi

22 kwietnia. Światowy Dzień Ziemi

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, podregionów, m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
25
kwi

28 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i powiatów.
Czytaj dalej
26
kwi
27
kwi

Infografika - Wypadki przy pracy

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
kwi
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2016 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, a także budownictwo). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

„Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r.” to kolejna edycja opracowania Urzędu Statystycznego w Łodzi, którego celem jest wskazanie pozycji województwa łódzkiego wśród innych województw pod względem dobranych zmiennych charakteryzujących różnorodne aspekty warunków życia mieszkańców.

Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne „Popyt na pracę w województwie opolskim w 2016 r.” zawiera podstawowe informacje statystyczne dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych obszarów (handlu detalicznego, zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, informacji i komunikacji oraz budownictwa). W przypadku sekcji przetwórstwo przemysłowe opinie w zakresie koniunktury są optymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w marcu. W sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny dotyczące ogólnego klimatu koniunktury są również korzystne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Koniunkturę lepiej niż w marcu oceniają jednostki działające w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, przetwórstwa przemysłowego, handlu oraz budownictwa. Jedynie firmy z sekcji informacja i komunikacja zgłaszają ostrożniejsze niż przed miesiącem oceny w tym zakresie.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2016 r

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
kwi
28
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
kwi

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - luty 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
12
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
kwi

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
kwi

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. (Aktualizacja co kwartał)
Czytaj dalej
20
kwi

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
27
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
28
kwi

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - marzec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
28
kwi

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
28
kwi

Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2016 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia oraz wyposażenia technicznego powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia w końcu roku, według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska i stażu pracy w służbach zatrudnienia.
Czytaj dalej
28
kwi

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Raport o sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter