Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.

Informacje o osobach zatrudnionych oraz poziomach miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych pracowników.
Czytaj dalej
4
lut

Szybki szacunek. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń i luty 2016 roku (opracowanie eksperymentalne) - brak danych

Ze względu na termin dostępności danych dotyczących systemu wag (dane dostępne są w marcu), wstępny eksperymentalny szybki szacunek cen konsumpcyjnych za styczeń 2016 r. nie będzie publikowany. Wznowienie publikowania takich wskaźników planuje się od danych za marzec.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4066,95 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4065,52 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 4,2 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.

Kwota bazowa w 2015 r. wyniosła 3408,62 zł.
Czytaj dalej
12
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2015 r.

W IV kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej
12
lut

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - grudzień 2015 roku

W 2015 r. (według danych tymczasowych) eksport w cenach bieżących wyniósł 747248,2 mln zł, a import 731719,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15528,6 mln zł, wobec minus 11095,9 mln zł w 2014 roku. W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 7,8%, a import o 3,9%.
Czytaj dalej
12
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 roku

W styczniu 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były niższe o 0,4% niż w grudniu ub. roku oraz o 0,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
Czytaj dalej
12
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 r. w stosunku do grudnia 2015 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%)
Czytaj dalej
16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 roku

W styczniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,3% r/r i wyniosło 5703,0 tys., ...
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r. wyniosło 4101,36 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2016 r. wyniosło 4100,83 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2015 r. wyniosło 3408,62 zł , a w drugim półroczu 2015 r. wyniosło 3490,41 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2016 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,4% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,6%, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 8,6%.
Czytaj dalej
17
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2016 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2% w porównaniu ze styczniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,7%.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 roku

W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 3,1% (wobec wzrostu o 7,0% przed miesiącem oraz o 3,3% w styczniu 2015 r.). W porównaniu z grudniem ub.r. miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 25,0% (wobec spadku przed rokiem o 22,1%).
Czytaj dalej
18
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2016 roku

W lutym 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiła poprawa nastrojów konsumenckich – zwłaszcza dotyczących oceny przyszłej sytuacji.
Czytaj dalej
18
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2016 roku

W styczniu 2016 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w styczniu 2015 roku. Spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r.

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
19
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2016 roku

Na rynku rolnym w styczniu 2016 r., w porównaniu z grudniem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym wzrost cen większości zbóż podstawowych, za wyjątkiem cen skupu pszenicy. Spadły ceny skupu żywca wołowego i drobiowego oraz mleka, a na targowiskach ceny żywca wieprzowego i prosiąt z przeznaczeniem na chów.
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r. obniżyły się o 0,2%.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
lut

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Styczeń 2016 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
22
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015 r.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2016 roku

W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie, w bieżącym miesiącu – nieco lepiej niż w styczniu.
Czytaj dalej
22
lut

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2015 r.

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
23
lut

Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2015 roku

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje ostateczne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2015 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2015 r. oraz z IV kwartałem 2013 i 2014 r.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2016 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Turystyka w Unii Europejskiej

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (ang. European Statistical Office), liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2014 r. osiągnęła wartość 2 682,4 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 45,1%.
Czytaj dalej
23
lut

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2015

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2015 r. wyniosła 3925 zł.
Czytaj dalej
25
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2015 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw
Czytaj dalej
26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2 %).
Czytaj dalej
29
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2015 roku

W IV kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%.
Czytaj dalej
29
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2016 (657)

W numerze m. in.: Andrzej MŁODAK, Tomasz JÓZEFOWSKI, Łukasz WAWROWSKI – Zastosowanie metod aksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa; Krzysztof CZAUDERNA – Paradoksy skłonności do ryzyka. O pewnej nieścisłości teorii perspektywy …
Czytaj dalej
29
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2015

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter