Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.02.2016

W styczniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,3% r/r i wyniosło 5703,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0% r/r i wyniosło 4101,36 zł.

 

Wyszczególnienie

I 2016

w liczbach
bezwzględnych

XII
2015 = 100

I
2015 = 100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5703,0

101,4

102,3

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł


4101,36


90,8


104,0

w tym bez wypłat
z zysku


4100,83


90,8


104,0

 

 

[1] Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Podobnie jak w poprzednich latach w styczniu zweryfikowano klasę wielkości badanych jednostek.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter