Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10593,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,6%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 58,7%, w jednostkach średnich – 25,3% oraz małych – 16,0%.
Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek dużych i średnich). W ogólnej  liczbie  pracujących największą grupę stanowili specjaliści – 22,1% (w głównej mierze specjaliści szkolnictwa), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  - 15,4% (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn  i  urządzeń  i pokrewni),  pracownicy biurowi (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta) - 13,1%, a także pracownicy  usług  i  sprzedawcy (głównie sprzedawcy i pokrewni) - 13,0%.