Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących:  do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże. Wyniki badania obejmującego I kwartał 2014 roku są reprezentatywne dla 667,0 tys. jednostek, z czego 11,1% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,9% do sektora prywatnego; 8,5% podmiotów były to jednostki duże, 22,7% średnie, a 68,8% małe.

Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę to: pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów, rodzajów działalności1) oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym, a od I kwartału 2009 roku również informacje o liczbie zlikwidowanych miejsc pracy.

 

Zagospodarowane i niezagospodarowane miejsca pracy w I kwartale 2014 r.

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu I kwartału 2014 roku wyniosła 11138,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (71,2%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 55,7%, w jednostkach średnich – 26,1% oraz małych – 18,2%. Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek dużych i średnich) oraz budownictwa (głównie w jednostkach sektora prywatnego). W ogólnej  liczbie  pracujących największą grupę stanowili specjaliści – 21,4% (w głównej mierze specjaliści szkolnictwa), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  - 15,5% (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni) oraz pracownicy biurowi (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta), a także pracownicy usług i sprzedawcy (głównie sprzedawcy i pokrewni) po 13,3%.

Na ogólną liczbę 667,0 tys. podmiotów, 23,1 tys., tj. 3,5% dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 11,1% to jednostki sektora publicznego, a 88,9% jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2014 roku wynosiła 54,2 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,0%) i w jednostkach dużych (46,3%).

 


1) Dane według rodzajów działalności prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z późn. zm.), natomiast grupowanie według zawodów oparte jest na Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r. poz. 537).