Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
list

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, wynikach egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną uwagi metodyczne, synteza wyników badania i komentarz analityczny.
Czytaj dalej
4
list

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
7
list

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON październik 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
list

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 roku

W III kwartale 2019 roku odnotowano 87 788 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 133 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 12,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
13
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 4931,59 zł.
Czytaj dalej
13
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
14
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 745,9 mld PLN w eksporcie oraz 742,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 12,3 mld PLN. W porównaniu ze styczniem - wrześniem 2018 roku eksport wzrósł o 6,5%, a import o 4,1%
Czytaj dalej
14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2019 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,9% rok do roku, wobec 5,2% w analogicznym okresie 2018 r.
Czytaj dalej
14
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 4,8% i towarów – o 1,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,3% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług).
Czytaj dalej
14
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. w stosunku do września 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
list

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
15
list

Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę

Zeszyt metodologiczny poświęcony badaniu popytu na pracę.
Czytaj dalej
15
list

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018

Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2018 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 85 tys. (3%) mniej niż w 2017 r.
Czytaj dalej
15
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 roku

W lipcu i sierpniu 2019 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 3,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 2,6%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 65,3% - w lipcu i 64,1% - w sierpniu.
Czytaj dalej
15
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015–2018

Pierwsza edycja publikacji analitycznej, w której został zaprezentowany bogaty zestaw informacji dotyczący produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych w ostatnich czterech latach 2015-2018.
Czytaj dalej
15
list

Obrót nieruchomościami w 2018 roku

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
15
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018

W publikacji prezentowane są dane dotyczące bilansów wszystkich nośników energii uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym. Informacje publikowane są w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ).
Czytaj dalej
15
list

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Sprzedaż mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2015 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej
18
list

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku

W 2018 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,26 p.proc. do 11,16 %.
Czytaj dalej
19
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wzrosły o 0,7 %.
Czytaj dalej
20
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

W badaniu uczestniczyły 2034 podmioty. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 1962 przedsiębiorstwa na kwotę 429,3 mld zł, a w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1756 przedsiębiorstw na kwotę 429,0 mld zł.
Czytaj dalej
21
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2019 roku

21
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku

21
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2019 roku

21
list

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku

21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

21
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku

21
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 roku

21
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 roku

22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2019 roku

22
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku

22
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku

22
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku

22
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku

22
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku

22
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)

22
list

Emerytury i renty w 2018 r.

25
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku

25
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2018 roku

25
list

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

25
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (listopad 2019)

26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.

27
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2019 r.

27
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.

27
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 roku

27
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2019

28
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r.

29
list

Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku

29
list

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku

29
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku

29
list

Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2019 roku

29
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w latach 2017-2018

29
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku

29
list

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

29
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2018 r.

29
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.

29
list

Ochrona środowiska 2019

29
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku

29
list

Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018

29
list

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

29
list

Wypadki przy pracy w 2018 roku

29
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018

29
list

Gospodarka materiałowa w 2018 roku

29
list

Rocznik Statystyczny Pracy 2019

29
list

Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018

29
list

Polski rynek ubezpieczeniowy 2018

29
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019

29
list

Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

5
list

Ceny w Euroregionie Nysa w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej.
Czytaj dalej
12
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zostało przygotowane przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej
13
list

Gra edukacyjna escape room

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
13
list
15
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące wypadków przy pracy i poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie świętokrzyskim w 2018 r.
Czytaj dalej
15
list

Aglomeracja Opolska w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą Aglomeracji Opolskiej w 2018 r
Czytaj dalej
15
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie, stanowią fragment ogólniejszej problematyki warunków pracy. Dane zebrane w drodze badania statystycznego na podstawie statystycznej karty wypadku Z‐KW dostarczają wiedzy m.in. na temat liczby i rodzaju wypadków, ich koncentracji w różnych obszarach gospodarki narodowej, jak również ich przyczyn i skutków.
Czytaj dalej
15
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
18
list
22
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

22
list

Ze statystyką przez Warszawę

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
list

Województwo mazowieckie w liczbach

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
list

Krakowski obszar metropolitalny w latach 2014-2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

25
list

Ochrona środowiska w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

26
list

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
list

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Wypadki przy pracy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego III kwartał 2019r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Rozwój miast województwa łódzkiego w latach 2014-2018.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w woj. lubuskim w 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

15
list

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
18
list

Statystyka ciepłownictwa polskiego 2019

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Informacje statystyczne charakteryzujące polski system ciepłownictwa. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, zużycie paliw i energii w przedsiębiorstwach produkujących i sprzedających ciepło, wskaźniki techniczne, ceny zakupu i sprzedaży ciepła, struktura odbiorców i producentów, wyniki finansowe przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych. Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii, źródła wytwarzania.
29
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

29
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

29
list

Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2018

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

29
list

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter