Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
list

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej
4
list

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
7
list

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON październik 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
list

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 roku

W III kwartale 2019 roku odnotowano 87 788 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 133 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 12,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
13
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 4931,59 zł.
Czytaj dalej
13
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2019 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,9% rok do roku, wobec 5,2% w analogicznym okresie 2018 r.
Czytaj dalej
14
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 745,9 mld PLN w eksporcie oraz 742,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 12,3 mld PLN. W porównaniu ze styczniem - wrześniem 2018 roku eksport wzrósł o 6,5%, a import o 4,1%
Czytaj dalej
14
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 4,8% i towarów – o 1,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,3% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług).
Czytaj dalej
14
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. w stosunku do września 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
list

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018

Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2018 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 85 tys. (3%) mniej niż w 2017 r.
Czytaj dalej
15
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 roku

W lipcu i sierpniu 2019 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 3,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 2,6%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 65,3% - w lipcu i 64,1% - w sierpniu.
Czytaj dalej
15
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015–2018

Pierwsza edycja publikacji analitycznej, w której został zaprezentowany bogaty zestaw informacji dotyczący produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych w ostatnich czterech latach 2015-2018.
Czytaj dalej
15
list

Obrót nieruchomościami w 2018 roku

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
15
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018

W publikacji prezentowane są dane dotyczące bilansów wszystkich nośników energii uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym. Informacje publikowane są w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ).
Czytaj dalej
15
list

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Sprzedaż mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2015 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej
18
list

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku

W 2018 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,26 p.proc. do 11,16 %.
Czytaj dalej
19
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wzrosły o 0,7 %.
Czytaj dalej
20
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

W badaniu uczestniczyły 2034 podmioty. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 1962 przedsiębiorstwa na kwotę 429,3 mld zł, a w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1756 przedsiębiorstw na kwotę 429,0 mld zł.
Czytaj dalej
21
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2019 roku

W listopadzie 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych na-strojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku

W październiku 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,5% r/r i wyniosło 6383,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,9% r/r i wyniosło 5213,27 zł.
Czytaj dalej
21
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły w październiku 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,6%).
Czytaj dalej
21
list

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku

W październiku 2018 r. środkowe miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla osób zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosło 4094,98 zł.
Czytaj dalej
21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

W okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie pogorszyły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 16,0% od notowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (kiedy notowano wzrost o 11,9%).
Czytaj dalej
21
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. wyniosło 5213,27 zł.
Czytaj dalej
21
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 r. wyniosło 5213,04 zł.
Czytaj dalej
21
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r. wyniosła 4376 zł.
Czytaj dalej
21
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 roku

Ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r.
Czytaj dalej
22
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku

W okresie dziesięciu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku

Według wstępnych danych w październiku 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku spadły o 0,1%.
Czytaj dalej
22
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 208 przedsiębiorstw, tj. o 10,6% więcej niż przed rokiem.
Czytaj dalej
22
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,5% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,4%, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 7,8%.
Czytaj dalej
22
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku

W październiku br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych spadła w ujęciu miesięcznym i wzrosła w ujęciu narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku

Według wstępnych danych w październiku 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,2% w porównaniu z październikiem 2018 r.
Czytaj dalej
22
list

Infografika - Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 roku
Czytaj dalej
22
list

Emerytury i renty w 2018 r.

Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń - w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSWiA oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane KRUS).
Czytaj dalej
25
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (listopad 2019)

W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności.
Czytaj dalej
25
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,6% (wobec wzrostu o 7,8% w październiku 2018 r.). W porównaniu z wrześniem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 7,0%.
Czytaj dalej
25
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2018 roku

Spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2018 r., do roku 2019 aktywnych pozostało 191 818 jednostek (tj. 67,6%). Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (77,0%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (75,2%).
Czytaj dalej
25
list

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

W 2018 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 26,8 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 196,4 mld zł.
Czytaj dalej
26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2019 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).
Czytaj dalej
27
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
27
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
27
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
27
list

Monitoring Rynku Pracy - informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2019 r.

W III kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17151 tys. osób, z tego 16619 tys. to pracujący i 532 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13124 tys.
Czytaj dalej
27
list

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu października 2019 r.
Czytaj dalej
28
list

Wiadomości Statystyczne nr 11/2019 (702)

W najnowszym numerze m.in.: Beata BIESZK-STOLORZ, Krzysztof DMYTRÓW – Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina; Dorota SZABAN – Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego; Mirosław SZREDER – Istotność statystyczna w czasach big data.
Czytaj dalej
29
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 15,4%.
Czytaj dalej
29
list

Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku

Według metodologii Europejskich Rachunków Leśnych (EFA), produkcja globalna leśnictwa i pozyskiwania drewna w Polsce w 2017 r. wyniosła 23,7 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 7,1%.
Czytaj dalej
29
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2019 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9% rok do roku, wobec 5,2% w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
29
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku
Czytaj dalej
29
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2018 roku

W 2018 r. działało aktywnie 1266 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), tj. o 57 więcej niż w 2017 r.
Czytaj dalej
29
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1) .
Czytaj dalej
29
list

Polski rynek ubezpieczeniowy 2018

Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych; analiza wyników finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie i w krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
29
list

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

Gospodarstwa domowe miały w Polsce znaczny, 18,2% udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2018 r. w porównaniu z 2002 r. nieznacznie wzrosło (o 13,8%).
Czytaj dalej
29
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku - dane ostateczne

Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wg danych ostatecznych ukształtowała się na poziomie 15,9 mln osób. W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost o 1,5%.
Czytaj dalej
29
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r. w stosunku do trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).
Czytaj dalej
29
list

Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018

Charakterystyka działalności klubów sportowych w zakresie sekcji, rodzajów sportów, osób ćwiczących (w tym kobiet i młodzieży) oraz kadry szkoleniowej. Informacja o polskich związkach sportowych w zakresie rodzajów sportów, zawodników oraz sędziów sportowych (w tym z klasą międzynarodową), a także o działalności organizacji kultury fizycznej.
Czytaj dalej
29
list

Ochrona środowiska 2019

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska ...
Czytaj dalej
29
list

Wypadki przy pracy w 2018 roku

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.
Czytaj dalej
29
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019

Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA 2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2018 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej
29
list

Gospodarka materiałowa w 2018 roku

Bilanse krajowe wybranych materiałów, zużycie i zapasy wybranych materiałów, wskaźniki udziału importu i eksportu, udział zużycia krajowego w rozchodzie, obrót odpadami nadającymi się do recyklingu w ujęciu ilościowym.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

5
list

Ceny w Euroregionie Nysa w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej.
Czytaj dalej
12
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zostało przygotowane przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej
13
list
15
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące wypadków przy pracy i poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie świętokrzyskim w 2018 r.
Czytaj dalej
15
list

Aglomeracja Opolska w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą Aglomeracji Opolskiej w 2018 r
Czytaj dalej
15
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie, stanowią fragment ogólniejszej problematyki warunków pracy. Dane zebrane w drodze badania statystycznego na podstawie statystycznej karty wypadku Z‐KW dostarczają wiedzy m.in. na temat liczby i rodzaju wypadków, ich koncentracji w różnych obszarach gospodarki narodowej, jak również ich przyczyn i skutków.
Czytaj dalej
15
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
18
list

Biuletyn statystyczny Szczecina I kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
18
list
22
list

Ze statystyką przez Warszawę 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla m.st. Warszawy i dzielnic.
Czytaj dalej
22
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, gmin, powiatów i województw.
Czytaj dalej
25
list

Transport w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowym źródłem informacji o transporcie jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, z wyjątkiem danych dotyczących dróg publicznych i obiektów mostowych – pozyskiwanych z ewidencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; pojazdów samochodowych i ciągników – pozyskiwanych z centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Czytaj dalej
25
list
25
list

Ochrona środowiska w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje nt. powierzchni geodezyjnej, poboru i zużycia wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, problematyki odpadów, a także nakładów finansowych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w województwie opolskim.
Czytaj dalej
25
list

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. zawarto 64,1 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości o wartości 27,4 mld zł. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2017 r. średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku wzrosła o prawie 6%.
Czytaj dalej
27
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane nt. placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2012 r.
Czytaj dalej
28
list
29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
29
list

Rachunki leśne w Polsce w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
list

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Niniejsza publikacja poświęcona jest sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. W obliczu obserwowanych procesów demograficznych, zmian struktury wieku ludności oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, zauważa się proces zmniejszania się podaży pracy. Dlatego też opracowanie skupia się na analizie niewykorzystanych zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z syntezy wzbogaconej wykresami, tablic statystycznych oraz uwag ogólnych i metodycznych. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2017 i 2018 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.
Czytaj dalej
29
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej
29
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji. Dane zostały ujęte w postaci tabelarycznej. Z zachodzącymi zmianami w edukacji w stosunku do okresu ubiegłego można zapoznać się w syntezie wzbogaconej o wykresy. Poruszane w publikacji zagadnienia metodologiczne zostały szczegółowo wyjaśnione w uwagach metodycznych.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – listopad 2019 r.
Czytaj dalej
29
list

Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/19

Urząd Statystyczny w Kielcach

Zaprezentowane informacje opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
29
list

Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące targowisk, sieci handlowych a także sprzedaży detalicznej, hurtowej i gastronomii w województwie świętokrzyskim w 2018 r.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
29
list

Rozwój miast województwa łódzkiego w latach 2014-2018.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Dane i wskaźniki opisujące zmiany na obszarach miast województwa łódzkiego w zakresie potencjału demograficznego, społecznego oraz infrastrukturalnego. Wybrane wskaźniki prezentujące miasta na tle województwa.
Czytaj dalej
29
list

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016–2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016–2018
Czytaj dalej
29
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2019 r.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2019 r.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Najbardziej niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w listopadzie koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja, natomiast negatywne oceny sygnalizują jedynie jednostki z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (III kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
29
list
29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
list
29
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

15
list

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
18
list

Statystyka ciepłownictwa polskiego 2019

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Informacje statystyczne charakteryzujące polski system ciepłownictwa. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, zużycie paliw i energii w przedsiębiorstwach produkujących i sprzedających ciepło, wskaźniki techniczne, ceny zakupu i sprzedaży ciepła, struktura odbiorców i producentów, wyniki finansowe przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych. Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii, źródła wytwarzania.
29
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Raport prezentuje dane w zakresie całokształtu zagadnień ekonomicznych sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym m.in. wyniki finansowe, struktura przychodów i kosztów, realizowane płatności publiczno- i cywilnoprawne, stan i strukturę zobowiązań i należności, stan rezerw, jak również nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania. W raporcie przedstawiane są takie wskaźniki techniczne charakteryzujący sektor górnictwa węgla kamiennego, jak m.in. wskaźnik wydobycia węgla handlowego, wskaźnik natężenia robót przygotowawczych i wskaźnik nakładowości na roboty przygotowawcze, średnie dzienna długość frontu eksploatacyjnego, zmianowość ścian z produkcją, wskaźniki i indeksy kosztów bieżącej produkcji. W cyklu comiesięcznym prezentowane są główne wskaźniki ekonomiczne, obliczane dla sektora, takie, jak: EBITDA, marża brutto, marża EBIT i EBITDA, rentowność netto sprzedaży, rentowność majątku ogółem ROA, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik płynności szybkiej
29
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowanie zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku.
29
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Analizą objęto również - w ujęciu ilościowym, sprzedaż oraz główne kierunki sprzedaży importowanego węgla. Sprawozdanie obejmuje wszystkich importerów węgla kamiennego sprowadzających węgiel na teren Polski.
29
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Pokazuje comiesięczne dane dotyczące wydobycia brutto, ilości odpadów uzyskiwanych w procesie produkcji węgla handlowego, struktury produktowej wg kierunków zużycia węgla oraz typów węgla wraz z parametrami jakościowymi, a także dane w zakresie produkcji, sprzedaży i zagospodarowania mułów węgla kamiennego. W sprawozdaniu uwzględnione są zarówno dane jednostek wydobywczych jak i samodzielnych zakładów prowadzących działalność w zakresie wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego.
29
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach.
29
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Charakterystyka przyjeżdżających turystów zagranicznych korzystających z co najmniej jednego noclegu w Polsce według: kraju stałego zamieszkania, głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, środka transportu oraz płci, wieku i odwiedzanych województw (dane roczne). Wydatki poniesione w Polsce według rodzaju i kraju stałego zamieszkania przyjeżdżających, wydatki w związku z podróżą poniesione w miejscu zamieszkania. Charakterystyka odwiedzających jednodniowych według kraju stałego zamieszkania; wydatki poniesione w Polsce według kraju stałego zamieszkania, struktura wydatków według rodzaju.
29
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski według: cech społeczno-demograficznych respondentów, celów podróży, kierunków wyjazdów (w kraju i za granicą), czasu trwania, rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej, środków transportu, korzystania z usług organizatora oraz wysokości i rodzaju poniesionych wydatków.
29
list

Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2018

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Cykliczne raporty o stanie zdrowia ludności Polski, podsumowujące najważniejsze zagadnienia zdrowia publicznego w naszym kraju oraz ich kontekst międzynarodowy.
29
list

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

Analizy, badania i prognozy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP niezbędne dla realizacji polityki pieniężnej w warunkach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Częstotliwość: kilka razy w roku.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter