Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
pazdz

Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego
Czytaj dalej
3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 roku

W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1905,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,3% w skali roku oraz o 11,0% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej
5
pazdz

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 roku

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów ...
Czytaj dalej
10
pazdz

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016

Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej
10
pazdz

Na ścieżce zrównoważonego rozwoju

Publikacja „Na ścieżce zrównoważonego rozwoju” została przygotowana w związku z wyznaczeniem przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, ujętych w tzw. Agendzie 2030.
Czytaj dalej
10
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej
11
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (w tym ceny towarów wzrosły o 0,1%, przy spadku cen usług – o 0,3%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%), odzieży i obuwia (o 0,9%) i mieszkania (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny związane z rekreacją i kulturą (o 1,4%), zdrowiem (o 0,9%) oraz w zakresie żywności (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,05 p. proc.
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2016 r. w stosunku do I–III kwartału 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r. wyniósł 106,9 (wzrost cen o 6,9%).
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r.

skaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r. w stosunku do sierpnia 2016 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
11
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
12
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej
14
pazdz

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2016 roku

W okresie styczeń – sierpień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 517613,5 mln zł, a import 499120,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18493,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6329,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 3,8%.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 roku

Badaniem objętych zostało 48 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną na koniec 2015 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu roku wyniosła 4 105 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 11 675 mln zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku

W okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2016 roku

We wrześniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 5771,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,9% r/r i wyniosło 4217,96 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2016 r. wyniosło 4217,96 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2016 r. wyniosło 4217,65 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4254,20 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4251,21 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
18
pazdz

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - wrzesień 2016

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
19
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku ukształtował się na poziomie 45 976 mln zł, co stanowi 2,6% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 919 660 mln zł, tj. 51,1% PKB.
Czytaj dalej
19
pazdz

Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2015

Główny Urząd Statystyczny, stosownie do standardowej procedury, publikuje zrewidowane dane roczne dla produktu krajowego brutto (PKB) za lata 2010-2015 oraz informacje o wpływie dokonanych zmian na poziom nominalny PKB.
Czytaj dalej
19
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2016 roku

W październiku 2016 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2016 roku

Na rynku rolnym we wrześniu 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen skupu żywca wieprzowego i drobiowego, a w obrocie targowiskowym cen owsa i żywca wołowego. Na obu rynkach spadły ceny na ziemniaków.
Czytaj dalej
19
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2016 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,2% w porównaniu z wrześniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 15,3%. W okresie styczeń - wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 14,9% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,0%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2016 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,2% w porównaniu z wrześniem 2015 r. Spadek cen odnotowano natomiast w produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2015 r.)
Czytaj dalej
19
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2016 roku

We wrześniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 6,3% (wobec wzrostu o 7,8% przed miesiącem oraz o 2,9% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,4% (wobec spadku przed rokiem o 0,1%).
Czytaj dalej
20
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku

Przedsiębiorstwa. W 2016 r. dostęp do Internetu posiadało 93,7% przedsiębiorstw; najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (93,2%). Mobilne łącza szerokopasmowe były używane przez 64,7% przedsiębiorstw. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2016 r. wyniósł 67,0%. Prawie dwie trzecie firm wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług.
Czytaj dalej
20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m3.
Czytaj dalej
21
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2016 roku

W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych sekcji (poza budownictwem) zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku).
Czytaj dalej
21
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
21
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 301,1 mld zł (wzrost o 14,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).
Czytaj dalej
24
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 rok

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 2 826,7 mld zł (o 4,4% więcej niż na koniec roku 2014), z tego 61,4% stanowiły aktywa trwałe, a 38,6% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,5%, a koszty uzyskania tych przychodów o 3,1% od osiągniętych w 2014 r. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 145,3 mld zł i był o 5,7% wyższy niż rok wcześniej. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 102,8 mld zł (spadek o 10,3% w porównaniu z 2014 r.).
Czytaj dalej
24
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016

Handel zagraniczny w 2015 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.
Czytaj dalej
25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I - III kwartał 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
25
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 roku

Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2015 r. kształtowała się na poziomie 18 060,7 mln zł, tj. o 11,7% wyższym niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
25
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015

W latach 2013‐2015 aktywność innowacyjną wykazało 18,9% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 10,6% przedsiębiorstw usługowych (wobec 18,6% i 12,3% w latach 2012‐2014).
Czytaj dalej
25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
pazdz

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2016 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2016 r.
Czytaj dalej
26
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2016 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
27
pazdz

Sektor non-profit w 2014 r.

Dane charakteryzujące organizacje sektora non-profit dotyczące ich potencjału ekonomicznego i społecznego, w szczególności dziedziny, zasięgu i formy statutowej działalności; prowadzenia działalności gospodarczej; liczby pracujących; liczby członków; liczby osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki; kosztów i przychodów.
Czytaj dalej
27
pazdz

Transport – wyniki działalności w 2015 r. - suplement

Dane o drogach publicznych pozyskiwane są przez GDDKiA od Zarządców dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg (Dz. U. Nr 67 z 2005 r., poz. 583).
Czytaj dalej
27
pazdz

Wypadki przy pracy w 2015 r.

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej
27
pazdz

Gospodarka materiałowa w 2015 r.

Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej
28
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2016 (665)

W numerze m. in.: Piotr WÓJCIK— Estymacja jądrowa w badaniach regionalnej konwergencji; Anna KOŁODZIEJCZAK, Tomasz KOSSOWSKI — Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich ...
Czytaj dalej
31
pazdz

Obrót nieruchomościami w 2015 r.

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Sprzedaż mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2015 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2016

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2015 r.

Analiza dostępności i wykorzystania elastycznych form pracy, oraz stopnia autonomii pracowników w zakresie organizacji własnego czasu pracy i wpływu na rodzaj i charakter wykonywanych zadań.
Czytaj dalej
31
pazdz

Infrastruktura komunalna w 2015 r.

Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w październiku 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8).
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2016 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2016 r. Należy zauważyć, że oceny rolników dotyczące zmian jakie zaszły w I półroczu 2016 r. były nadal negatywne, ale najmniej pesymistyczne w zestawieniu z wynikami trzech poprzednich edycji badania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich

Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych i wykorzystania tych miejsc w lipcu i sierpniu 2016 r. W notatce dokonano też porównania z danymi pozyskanymi w tym zakresie w poprzednich latach.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

17
pazdz

Żegluga śródlądowa - insert 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej
17
pazdz

Gospodarka morska insert 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter