Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
wrz

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku

Badaniem objętych zostało 110 przedsiębiorstw prowadzących w 2015 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2015 r. zawarły 312 tys. nowych umów leasingu na 552 tys. środków (przedmiotów) o wartości 37 826 mln zł, obsługując 183 tys. klientów.
Czytaj dalej
5
wrz

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2015

Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku czasowo za granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004 – 2015), nie jest to zatem liczba wyjazdów w danym roku. Dane te obejmują osoby, które – zachowując zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza krajem. Często zdarza się, że osoby te przebywają za granicą przez wiele lat, ale w związku z tym, że nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce, można przypuszczać, że wyjazd ten nie jest definitywny.
Czytaj dalej
8
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2015 roku

W 2015 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 6157,4 tys. ton, tj. o 5,3% więcej niż w 2014 r., mleko – 12859,4 mln litrów, tj. o 2,0% więcej niż w 2014 r., jaja kurze – 10474,0 mln sztuk, tj. o 2,1% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
9
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2016

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
9
wrz

Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2016 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
9
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2016 roku

W końcu II kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 94,3 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 4,7 tys., tj. o 5,3%.
Czytaj dalej
12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2016 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
12
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,5%, przy wzroście cen usług – o 0,3%).
Czytaj dalej
12
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2016 r. w stosunku do lipca 2016 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
12
wrz

„Statystykę mamy we krwi”

9 września br. pracownicy statystyki publicznej wzięli udział w akcji krwiodawstwa, zorganizowanej po raz pierwszy w GUS. Zebraliśmy ponad 11 litrów krwi!
Czytaj dalej
13
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2015 r.

Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
14
wrz

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2016 roku

W okresie styczeń – lipiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 455339,5 mln zł, a import 436501,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18838,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 7158,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,6%, a import był wyższy o 3,0%.
Czytaj dalej
15
wrz

Łączność - wyniki działalności w 2015 roku

Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej, radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków technicznych w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej, radiokomunikacji i radiodyfuzji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie i wynagrodzenia w łączności oraz wybrane dane o łączności w krajach UE.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2016 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. liczyło 5 938,7 tys. sztuk, wskazując nieznaczny spadek w skali roku o 0,4%. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 4,6%, w tym pogłowia krów o 4,6%.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2016 roku

Według wstępnych danych* pogłowie świń w czerwcu 2016 r. liczyło 10 239,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12%.
Czytaj dalej
16
wrz

Kultura w 2015 roku

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym.
Czytaj dalej
16
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku

W sierpniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5760,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7% r/r i wyniosło 4212,56 zł.
Czytaj dalej
16
wrz

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, tj. o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Czytaj dalej
16
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r. wyniosło 4212,56 zł.
Czytaj dalej
16
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r. wyniosło 4210,09 zł.
Czytaj dalej
19
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2016 roku

W okresie ośmiu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
wrz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2016 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,5%. W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 14,9% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%.
Czytaj dalej
19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2016 roku

Według wstępnych danych w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%.
Czytaj dalej
19
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2016 roku

W sierpniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,8% (wobec wzrostu o 4,4% przed miesiącem oraz o 2,0% w sierpniu ub. roku). W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,4% (wobec spadku przed rokiem o 1,8%).
Czytaj dalej
20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2016 roku

Na rynku rolnym w sierpniu 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca i roku odnotowano spadek cen produktów roślinnych. Droższa niż przed rokiem była jedynie kukurydza w skupie i owies na targowiskach.
Czytaj dalej
21
wrz

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2016 roku

W wrześniu 2016 r., bieżące nastroje konsumenckie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast przyszłe nieznacznie się pogorszyły.
Czytaj dalej
22
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2016 roku

We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie są nieco mniej korzystne niż w sierpniu, ale zbliżone do zgłaszanych we wrześniu 2014 i 2015 roku.
Czytaj dalej
22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
wrz

Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii

Tablice przedstawiają struktury gospodarstw domowych z uwzględnieniem statusu na rynku pracy członków tych gospodarstw, obliczone na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
23
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.
Czytaj dalej
23
wrz

Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
23
wrz

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - sierpień 2016

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
wrz

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Styczeń - sierpnień 2016 roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Styczeń - sierpień 2016 roku.
Czytaj dalej
26
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I- II kwartał 2016 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
wrz

Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXI Olimpiady

Jedenaście medali - 2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych zdobyli polscy sportowcy podczas Igrzysk XXXI Olimpiady, które rozgrywały się w Rio de Janeiro od 5 do 21 sierpnia 2016 roku. Polska uczestniczyła w letnich igrzyskach olimpijskich po raz 21.
Czytaj dalej
26
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w drugim kwartale 2016 roku

W II kwartale 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 72,8 mln, z tego 44,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,4% ogółem) oraz 28,1 mln Polaków (38,6%). Około 75,9% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,5% zewnętrznej granicy lądowej UE, 10,9% granicy na lotniskach i 0,7% morskiej.
Czytaj dalej
26
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Czytaj dalej
27
wrz

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce

W publikacji przedstawiono wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kontekstowe, które stanowią źródło podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
Czytaj dalej
28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2016 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawia się następująco:
Czytaj dalej
28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2016 (664)

W numerze m. in.: Jacek WESOŁOWSKI, Jakub TARCZYŃSKI — Podstawy matematyczne technik imputacyjnych; Czesław DOMAŃSKI — Wyzwania w zakresie edukacji statystycznej społeczeństwa ...
Czytaj dalej
30
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2016

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
30
wrz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2016

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
30
wrz

Infografika - Osoby starsze w wieku 100+

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (1 października)
Czytaj dalej
30
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 roku
Czytaj dalej
30
wrz

Rynek wewnętrzny w 2015 r.

Działalność wybranych rodzajów usług, działalność handlowa i sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej
30
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległy zmianie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,5% (wskaźnik cen 99,5).
Czytaj dalej
30
wrz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2016

W lipcu 2016 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 125 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 3 795 obiektów hotelowych i 6 330 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 373), których liczba wzrosła o 2,5% w stosunku do danych za lipiec 2015 r. (2 316).
Czytaj dalej
30
wrz

Handel zagraniczny. I-VI 2016 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

14
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. Przedmowa i spis treści także po angielsku.
Czytaj dalej
28
wrz

Wrocław w liczbach 2015

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter