Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
lip

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 6/2023

30 czerwca 2023 r. ukazał się nr 6/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/6.
Czytaj dalej
5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2023 roku

Wzrost cen lokali mieszkalnych w porównaniu z 1 kwartałem 2022 r wynosił 5,8%
Czytaj dalej
6
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2022 roku

Wzrost wartości wykupionych wierzytelności wynosił 20,0%
Czytaj dalej
11
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2023

Według stanu na koniec czerwca 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 069,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
12
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2022 roku

Wzrost liczby udzielonych kredytów i pożyczek wynosił w 2022 roku 14,7%.
Czytaj dalej
12
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów własnych producentów w 2022 r. wzrosła w stosunku do roku 2021 o 30,4% i wyniosła 1 872 227,2 mln zł.
Czytaj dalej
12
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-maju 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 687,0 mld PLN w eksporcie oraz 662,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 24,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 37,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import spadł o 1,6%.
Czytaj dalej
14
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (przy wzroście cen usług – o 11,7% i towarów – o 11,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Czytaj dalej
17
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku

Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych w stosunku do 2020 r. wynosił 10%. W 2022 r. w Polsce działało 14 476 klubów sportowych i 70 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2020 r. liczba klubów sportowych wzrosła o 1,6%.
Czytaj dalej
19
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2023 roku

W lipcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 24,9 i był o 3,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
lip

Inflation in the Visegrad Group

W związku ze słowacką prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej trwającą od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej we współpracy z urzędami statystycznymi Czech, Polski i Węgier przygotował publikację Inflation in the Visegrad Group zawierającą informacje o kształtowaniu się inflacji krajowej i zharmonizowanej, cen konsumpcyjnych żywności, energii, paliw i transportu w poszczególnych krajach V4.
Czytaj dalej
19
lip

Polish SDG statistics in a nutshell

W lipcu 2023 r., na półmetku realizacji Agendy 2030, Polska po raz drugi prezentuje swoje postępy we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) podczas dobrowolnych przeglądów krajowych (Voluntary National Reviews – VNRs) na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Czytaj dalej
20
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku

W czerwcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 0,2% i wyniosło 6512,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie nieznacznie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 11,9% i wyniosło 7335,20 zł (brutto). Względem maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1%.
Czytaj dalej
20
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku

W pierwszym półroczu 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do maja 2023 r. o 0,7%, natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,5%.
Czytaj dalej
20
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 roku

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2023 roku.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 1,2%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 13,6% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2023 r. była wyższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,0%) oraz wyższa o 7,6% w stosunku do maja br. roku (przed rokiem wzrost o 5,4%).
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z majem 2023 r. - o 1,0%.
Czytaj dalej
20
lip

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 1 kwartał 2023

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
20
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2022 roku

Podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt gospodarskich wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na początku okresów sprawozdawczych w 2022 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
21
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2023 roku

W lipcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w czerwcu br., tylko w przetwórstwie przemysłowym jest on na niższym poziomie, a w budownictwie - na nieco wyższym. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian zarówno w przypadku składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej
21
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w czerwcu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 8,3%).
Czytaj dalej
21
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,7% (wobec wzrostu o 3,2% w czerwcu 2022 r.). W porównaniu z majem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9%.
Czytaj dalej
21
lip

Sprzedaż leków na receptę w 2022 roku

W 2022 r. wystawiono 453 mln recept, z czego 95,8% miało postać elektroniczną, tj. o 1,4% p. proc. więcej niż w 2021 r.
Czytaj dalej
25
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2023 roku

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (lipiec 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2023 r.
Czytaj dalej
26
lip

Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
lip

Działalność służb ratowniczych w 2022 roku

W 2022 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 608,8 tys. działań. Interwencje dotyczyły 136,0 tys. pożarów, 425,0 tys. miejscowych zagrożeń oraz 47,9 tys. fałszywych alarmów. Policji zostało zgłoszonych 447 wypadków tonięcia, w wyniku których śmierć poniosły 422 osoby, w tym 47 kobiet. Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 1 813 akcji ratowniczych na obszarach wodnych.
Czytaj dalej
27
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020-2022

Według wstępnych szacunków wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6,7% PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2021 r., które wyniosły 169,4 mld zł).
Czytaj dalej
27
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.

Na ostatni dzień lutego 2023 r. w gospodarce narodowej było 15097,1 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata. Zachęcamy do zapoznania się z tablicami (link), które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką (link) a także z informacją o zmianach w badaniu.
Czytaj dalej
27
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
27
lip

Polska w Unii Europejskiej 2023

Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
27
lip

Zeszyt metodologiczny- Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu

Metodologia badania walorów turystycznych w powiatach i ich otoczeniu i opracowania z tego zakresu dają podstawę do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wartości wskaźnika walorów turystycznych powiatu wraz z jego otoczeniem. Wskaźnik ten jest oparty na różnorodnych miarach cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały różne składniki (kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty)) wpływające na walory turystyczne.
Czytaj dalej
28
lip

Trwanie życia w 2022 roku

Analiza dotycząca trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Czytaj dalej
28
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2018–2021

Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2017-2020, opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej
31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2022 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 618,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 711,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było ujemne i wyniosło 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,0%, a import o 29,4%.
Czytaj dalej
31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

Szacuje się, że zbiory zbóż pod-stawowych z mieszankami będą o ok. 4% mniejsze od ubiegłorocz-nych i wyniosą ok. 25,9 mln ton
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2022 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a wielkość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega zmniejszaniu. Wśród czynników, które mają bezpośredni wpływ na spadek przewozów ładunków i pracy przewozowej w żegludze śródlądowej, należy wymienić niedostateczne zagospodarowanie dróg wodnych oraz niekorzystne warunki nawigacyjne determinujące podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Przy niewielkiej skali przewozów żeglugą śródlądową, wolumen przewiezionych ładunków mierzony w tonach podlega dużym wahaniom wynikającym z charakteru tych przewozów.
Czytaj dalej
31
lip

Obrót nieruchomościami w 2022 roku

W 2022 r. podpisano 531,2 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3% mniej niż przed rokiem. W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 9,9%).
Czytaj dalej
31
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2022 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 299,4 mld zł (spadek o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego). W 2022 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły ujemny wynik z operacji w kwocie -6,3 mld zł (o 17,6 mld zł mniej niż rok wcześniej).
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8).
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2021 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej
31
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej
31
lip

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (lipiec 2023)

W lipcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. Zestaw pytań dotyczący procesów cenowych był poprzednio zadawany w kwietniu br.
Czytaj dalej
31
lip

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021

Prezentujemy kolejne opracowanie analityczne, zawierające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w powiązaniu z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Prezentowana publikacja pt. „Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021” poświęcona jest charakterystyce demograficznej oraz społecznej gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz ludności tworzącej te gospodarstwa. Istotny jest również kontekst i trendy strukturalne dotyczące gospodarstw rolnych, które mają istotny wpływ na wyniki prezentowane w niniejszej publikacji.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
lip
5
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
10
lip
10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
lip

Dzień Leśnika - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
17
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2023
Czytaj dalej
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2022 r.

Czytaj dalej
17
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2022/2023

Urząd Statystyczny w Opolu

W opolskich uczelniach w roku akademickim 2022/23 studiowało 18,2 tys. studentów, czyli więcej o 0,3 tys. w stosunku do poprzedniego roku, a mniej o 4,8 tys. w porównaniu z rokiem akademickim 2015/16. Dyplom ukończenia uczelni w roku akademickim 2021/22 otrzymało 4,6 tys. absolwentów, tj. podobnie jak rok wcześniej, a o 3,1 tys. mniej niż w roku akademickim 2014/15.
Czytaj dalej
17
lip
18
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. oddano do użytkowania 25684 mieszkania, co stanowi 10,8% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba nowych mieszkań zmniejszyła się o 5,2%. Spadek dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
19
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera informacje o produkcji roślinnej, pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomie i wartości skupu produktów rolnych, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r.
Czytaj dalej
19
lip
19
lip

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba mieszkań i budynków w regionach: opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim na podstawie wyników NSP 2011 i 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2011 i 2021 dotyczące jednostek terytorialnych w trzech przygranicznych regionach: opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim.
Czytaj dalej
20
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący sytuacji demograficznej, warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2022 r.
Czytaj dalej
20
lip

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2021-2022
Czytaj dalej
27
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2022 r.
Czytaj dalej
27
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Mniej było natomiast placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, zmniejszyła się także liczba placówek wsparcia dziennego. Zwiększyła się liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
28
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
28
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
lip

Statystyka Białegostoku. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2020 r.

Czytaj dalej
31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane nt. placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.
Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane o placówkach wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typach szkół objętych systemem oświaty. Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów informacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W lipcu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lipcu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, ale najczęściej mniej pesymistyczne niż w poprzednim miesiącu. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w handlu hurtowym (wzrost wartości wskaźnika w skali miesiąca o 5,3). Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 9,2). Oceny koniunktury wyrażane przez te jednostki były najbardziej pesymistyczne. Pozytywnie koniunkturę oceniły jednostki prowadzące działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz w handlu detalicznym.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2022 r.” jest opracowaniem przedstawiającym analizę procesów demograficznych zachodzących w województwie wielkopolskim. Zawiera ono informacje o ludności i czynnikach kształtujących jej liczbę i strukturę, o zmianach w dzietności, umieralności, trwaniu życia, małżeństwach i rozwodach oraz migracjach.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
31
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W lipcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były pozytywne i w większości zbliżone do tych sprzed miesiąca. Najkorzystniej koniunkturę oceniły jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw świadczących usługi w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika o 7,6). Negatywnie koniunkturę oceniły jednostki zajmujące się budownictwem i handlem detalicznym.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter