Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej
31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2022 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 618,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 711,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było ujemne i wyniosło 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,0%, a import o 29,4%.
Czytaj dalej
31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

Szacuje się, że zbiory zbóż pod-stawowych z mieszankami będą o ok. 4% mniejsze od ubiegłorocz-nych i wyniosą ok. 25,9 mln ton
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2022 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a wielkość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega zmniejszaniu. Wśród czynników, które mają bezpośredni wpływ na spadek przewozów ładunków i pracy przewozowej w żegludze śródlądowej, należy wymienić niedostateczne zagospodarowanie dróg wodnych oraz niekorzystne warunki nawigacyjne determinujące podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Przy niewielkiej skali przewozów żeglugą śródlądową, wolumen przewiezionych ładunków mierzony w tonach podlega dużym wahaniom wynikającym z charakteru tych przewozów.
Czytaj dalej
31
lip

Obrót nieruchomościami w 2022 roku

W 2022 r. podpisano 531,2 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3% mniej niż przed rokiem. W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 9,9%).
Czytaj dalej
31
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2022 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 299,4 mld zł (spadek o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego). W 2022 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły ujemny wynik z operacji w kwocie -6,3 mld zł (o 17,6 mld zł mniej niż rok wcześniej).
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8).
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2021 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej
31
lip

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (lipiec 2023)

W lipcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. Zestaw pytań dotyczący procesów cenowych był poprzednio zadawany w kwietniu br.
Czytaj dalej
31
lip

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021

Prezentujemy kolejne opracowanie analityczne, zawierające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w powiązaniu z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Prezentowana publikacja pt. „Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021” poświęcona jest charakterystyce demograficznej oraz społecznej gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz ludności tworzącej te gospodarstwa. Istotny jest również kontekst i trendy strukturalne dotyczące gospodarstw rolnych, które mają istotny wpływ na wyniki prezentowane w niniejszej publikacji.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2020 r.

Czytaj dalej
31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane nt. placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.
Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane o placówkach wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typach szkół objętych systemem oświaty. Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów informacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W lipcu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lipcu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, ale najczęściej mniej pesymistyczne niż w poprzednim miesiącu. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w handlu hurtowym (wzrost wartości wskaźnika w skali miesiąca o 5,3). Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 9,2). Oceny koniunktury wyrażane przez te jednostki były najbardziej pesymistyczne. Pozytywnie koniunkturę oceniły jednostki prowadzące działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz w handlu detalicznym.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2022 r.” jest opracowaniem przedstawiającym analizę procesów demograficznych zachodzących w województwie wielkopolskim. Zawiera ono informacje o ludności i czynnikach kształtujących jej liczbę i strukturę, o zmianach w dzietności, umieralności, trwaniu życia, małżeństwach i rozwodach oraz migracjach.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
31
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W lipcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były pozytywne i w większości zbliżone do tych sprzed miesiąca. Najkorzystniej koniunkturę oceniły jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw świadczących usługi w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika o 7,6). Negatywnie koniunkturę oceniły jednostki zajmujące się budownictwem i handlem detalicznym.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter