Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
sier

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 7/2023

31 lipca 2023 r. ukazał się nr 7/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/7.
Czytaj dalej
8
sier

Zeszyt metodologiczny - Zielona gospodarka w Polsce

W zeszycie zawarto informacje o genezie i ujęciu definicyjnym zielonej gospodarki, zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz rodzaju i metodzie badania. Ponadto zaprezentowano w nim źródła danych, charakterystykę głównych zmiennych i wskaźników oraz formy prezentacji wyników badania.
Czytaj dalej
8
sier

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2022 roku

W 2022 r. badaniem objęto 92 podmioty zajmujące się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2022 r., wyniosła 147,1 mld zł.
Czytaj dalej
10
sier

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2023

Według stanu na koniec lipca 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 083,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
sier

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w II kwartale 2023 roku

W II kwartale 2023 roku odnotowano 88 549 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 5,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 97 upadłości, tj. o 21,3% więcej niż w II kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (przy wzroście cen usług – o 11,3% i towarów – o 10,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług - o 0,8%).
Czytaj dalej
16
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2023 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,5% rok do roku wobec wzrostu o 6,1% w analogicznym okresie 2022 r.
Czytaj dalej
16
sier

Regiony Polski 2023

Folder prezentujący charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej
17
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - czerwcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 821,4 mld PLN w eksporcie oraz 790,6 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 30,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 42,4 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,1%, a import spadł o 3,2%.
Czytaj dalej
17
sier

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 roku

Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej.
Czytaj dalej
21
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 roku

W lipcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem 2022 r. było wyższe o 0,1% i wyniosło 6513,7 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie.
Czytaj dalej
21
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2023 roku

Według wstępnych danych w lipcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w stosunku do czerwca 2023 r. - o 0,7%, jak również w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 1,7%.
Czytaj dalej
21
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2023 roku

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7% w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z czerwcem br. spadła o 8,5%. W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
21
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2023 roku

Według wstępnych danych w lipcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,0%, a w porównaniu z czerwcem 2023 r. - o 0,7%.
Czytaj dalej
21
sier

Krwiodawstwo w 2022 roku

Krwiodawcy przekazali łącznie w 2022 r. 1 302,9 tys. donacji krwi pełnej, czyli o 41,9 tys. więcej donacji niż w 2021 r.
Czytaj dalej
21
sier

Raport GUS 2017-2022

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport Głównego Urzędu Statystycznego, w którym prezentujemy działalność polskiej statystyki publicznej w latach 2017–2022.
Czytaj dalej
22
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lipcu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,0%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 11,8%).
Czytaj dalej
22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2023 roku

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 2,0% w lipcu 2022 r.). W porównaniu z czerwcem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 1,9%.
Czytaj dalej
22
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu 2023 r. była wyższa o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%) oraz niższa o 6,9% w stosunku do czerwca br. roku (przed rokiem spadek o 6,5%).
Czytaj dalej
23
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2023 roku

W sierpniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w lipcu br., tylko w przetwórstwie przemysłowym oraz informacji i komunikacji jest on na wyższym poziomie, a w zakwaterowaniu i gastronomii - na niższym.
Czytaj dalej
23
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 1 półroczu 2023 roku

W 1 półroczu 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były zbliżone do uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,4% od notowanych w 1 półroczu 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 4,6%).
Czytaj dalej
23
sier

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2021 roku

W 2021 roku obroty przedsiębiorstw objętych badaniem strukturalnej statystyki przedsiębiorstw osiągnęły poziom 6123,7 mld zł (o 20,1% więcej niż w roku 2020).
Czytaj dalej
24
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
24
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2023 roku

W sierpniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsu-menckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 22,3 i był o 2,6 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
24
sier

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - II kwartał 2023 roku

W 2 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc., natomiast w odniesieniu do 2 kwartału 2022 r. zwiększył się o 0,3 p. proc.
Czytaj dalej
24
sier

Portal Geostatystyczny zajął 1. miejsce w kategorii produktów cyfrowych podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Kapsztadzie

13-18 sierpnia w Kapsztadzie odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. Wydarzenie jest organizowane przez Południowoafrykański Komitet Narodowy ICA. Podczas konferencji odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna, na której Portal Geostatystyczny zdobył pierwsze miejsce w kategorii produktów cyfrowych
Czytaj dalej
24
sier

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lipca 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lipca 2023 r.
Czytaj dalej
25
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (sierpień 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
28
sier

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (sierpień 2023)

W sierpniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczą negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz inwestycji. Wskazywane przez przedsiębiorstwa główne kierunki inwestowania są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. Podmioty usługowe najczęściej wskazują na inwestycje w procesy organizacyjne/biznesowe (30,3% wskazań), natomiast na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wskazują przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (74,3%), jednostki budowlane (39,2%), handlu detalicznego (24,9%) i hurtowego (22,4%).
Czytaj dalej
29
sier

Transport intermodalny w Polsce w 2022 roku

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.
Czytaj dalej
31
sier

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2023 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,6% rok do roku wobec wzrostu o 6,1% w analogicznym kwartale 2022 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sier

Migracje zagraniczne na pobyt czasowy - wyniki NSP 2021

Niniejsze opracowanie stanowi prezentację ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w zakresie liczby ludności przebywającej czasowo za granicą oraz liczby imigrantów przebywających czasowo w Polsce.
Czytaj dalej
31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 roku

W 2022 r. dostawy na rynek krajowy mięsa (m.in. wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego) wyniosły 4642 tys. ton i były wyższe o 6,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosły zarówno dostawy mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych (o 9,1%), jak i dostawy mięsa drobiowego (o 3,5%).
Czytaj dalej
31
sier

Prognoza ludności na lata 2023-2060

Niniejsza publikacja przedstawia założenia i analizę dotyczące przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych: płodności, umieralności i migracji na pobyt stały oraz wyniki prognozy ludności do 2060 r. - sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.
Czytaj dalej
31
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku

Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2022 r. wyniosła ok. 13,9 mld zł (przy 12,4 mld zł w 2021 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4,0 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). W roku 2022 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB (odpowiednio 0,47% i 0,12% w 2021 r.).
Czytaj dalej
31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (wskaźnik cen 110,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej
31
sier

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r.

Na ostatni dzień marca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15218,4 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
31
sier

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
31
sier

Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r.

Opracowanie jest wynikiem analizy źródeł administracyjnych, w tym rejestrów, w odniesieniu do czterech zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych1. Przedstawione w nim zostały wynikowe dane statystyczne dla zasobów kadry medycznej oraz informacja metodologiczna opisująca założenia metody opartej tylko na pozyskanych przez statystykę publiczną kilku źródłach administracyjnych.
Czytaj dalej
31
sier

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 1/2023

30 sierpnia 2023 r. ukazał się nr 1/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/1.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
sier

Kultura w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawione zostały informacje o podmiotach działających w obszarze kultury w województwie śląskim w 2022 r. Wybrane dane dotyczą m.in. bibliotek publicznych, muzeów, galerii i salonów sztuki, teatrów i instytucji muzycznych oraz centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
8
sier

Pracujący w gospodarce narodowej mieszkający w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2022 r. mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim wyniosła 42,0 lata (tyle samo dla mężczyzn i kobiet). Średnia wieku ukształtowała się na poziomie 42,4 lat i była podobna dla mężczyzn i kobiet.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
sier

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
sier

Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera charakterystykę osób niepełnosprawnych na postawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2022 r., a także informacje dotyczące bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2022 r. Ponadto w opracowaniu przedstawiona została statystyka działań, jakie zostały podjęte w celu wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, aby w pełni mogły korzystać z praw podstawowych, z jakich mogą korzystać osoby pełnosprawne, w takich dziedzinach życia społecznego jak transport, turystyka, kultura czy ochrona zdrowia.
Czytaj dalej
21
sier

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem wyniosła 73,1 wobec 76,3 przed rokiem. Zlikwidowano lub ograniczono działanie czynników szkodliwych wobec 39,8 tys. osób (liczonych tyle razy na ile czynników byli narażeni), a wobec 19,3 tys. zagrożenia ujawniono lub stwierdzono fakt ich powstania.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 2 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowany został bogaty zestaw informacji charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego
Czytaj dalej
29
sier

Statystyka Białegostoku. Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - lipiec 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 2 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
sier
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lipcu 2023 r.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - drugi kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2023 r.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 2 kwartał 2023 r.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 2 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 2 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 02 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

sach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w drugim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
30
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Po okresie pandemicznych ograniczeń, w 2022 r. podmioty prowadzące działalność w obszarze kultury odnotowały wyraźną poprawę sytuacji. Uwidoczniło się to m.in. we wzroście wartości wskaźników opisujących funkcjonowanie tych instytucji. W województwie wielkopolskim odbyło się znacznie więcej imprez niż w poprzednim roku. Zwiększyła się też frekwencja na przedstawieniach, wystawach, seansach. Wysoką pozycję w rankingu województw utrzymał wskaźnik obrazujący poziom czytelnictwa w regionie.
Czytaj dalej
30
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat pracujących w województwie pomorskim w 2021 r., dotyczące między innymi liczby osób pracujących, przyjęć i zwolnień z pracy oraz absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy. Dane zaprezentowano w podziale na sektory własności, sekcje PKD oraz podregiony i powiaty.
Czytaj dalej
31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 1 półroczu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 1 półroczu 2023 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za dwa kwartały 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sier

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2022
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2023 r.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące działalność instytucji kultury: muzeów i galerii sztuki, teatrów i instytucji muzycznych, kin stałych, centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, a także bibliotek publicznych oraz placówek biblioteczno-informacyjnych. Opracowanie zawiera również informacje o imprezach masowych.
Czytaj dalej
31
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego. Zawarto w nim dane dotyczące m.in.: ochrony środowiska, demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, cen, mieszkań, finansów publicznych, kultury, zdrowia, przemysłu i budownictwa, rolnictwa, podmiotów gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,9). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców z sekcji transport i gospodarka magazynowa – wzrost wartości tego wskaźnika o 6,4 w porównaniu z lipcem br. Pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu, oceniają koniunkturę jedynie jednostki zajmujące się handlem detalicznym, a także informacją i komunikacją.
Czytaj dalej
31
sier
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przedstawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
sier

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Zmiany demograficzne to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się społeczeństwami i choć głównie wynikają z procesów zachodzących od wielu lat, to ich skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne – zaczynamy odczuwać obecnie. Obserwowane trendy w zakresie czynników kształtujących liczbę i strukturę ludności, takich jak: spadek dzietności, wzrost długości życia, tworzenie i rozpad rodzin, przemieszczanie się ludności, determinują rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia, a także wpływają na charakter konsumpcji czy rynek ubezpieczeń społecznych. Można wnioskować, że wraz z postępującymi przemianami demograficznymi, poszerzać się będą obszary życia społeczno-gospodarczego przez nie warunkowane.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W sierpniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne i zazwyczaj bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 3,7). Największe pogorszenie ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców z sekcji transport i gospodarka magazynowa – spadek wartości tego wskaźnika o 1,6 w porównaniu z lipcem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się budownictwem oraz handlem detalicznym.
Czytaj dalej
31
sier

Witaj szkoło! - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
sier
31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter