Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej
2
lip

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
3
lip

Turystyka w 2018 roku

Baza noclegowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce - wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej.
Czytaj dalej
4
lip

Przemysł - wyniki działalności w 2018 roku

Produkcja, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2019 roku

Ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2019 r. wzrosły o 1,9% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 1,6% i na rynku wtórnym – o 2,2%). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,1% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,5% i na rynku wtórnym – o 9,3%).
Czytaj dalej
5
lip

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2018 r.

W 2018 r. badaniem objęto 98 podmiotów zajmujących się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2018 r., wyniosła 88,1 mld zł.
Czytaj dalej
5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
8
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS1024 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 2,105%.
Czytaj dalej
8
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6,4% i wyniosła 1 180 823 967,2 tys. zł.
Czytaj dalej
12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - maj br. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld PLN w eksporcie oraz 415,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – majem 2018 roku eksport wzrósł o 9,6%, a import o 7,7%.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (w tym usługi – o 1,0%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 3,9% i towarów – o 2,2%).
Czytaj dalej
15
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do maja 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych.
Czytaj dalej
16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2018 roku

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych wg stanu w dniu 1 czerwca i 1 grudnia 2018 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt w ciągu roku.
Czytaj dalej
17
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2019 roku

W lipcu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obec-nych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3% r/r i wyniosło 5104,46 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 r. wyniosło 5104,46 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 r. wyniosło 5103,48 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2019 r. wyniosło 5142,59 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 5140,74 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4 %. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,6%.
Czytaj dalej
18
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 5,9%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%.
Czytaj dalej
18
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,7% w porównaniu z czerwcem 2018 r.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do II półrocza 2018 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do II półrocza 2018 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. wyniosła 81,20 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
19
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowie-go, spadły w czerwcu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 6,9%).
Czytaj dalej
19
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
19
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7% (wobec wzrostu o 8,2% w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,6%.
Czytaj dalej
19
lip

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 roku

Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej.
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu 2019 r., ale niższym niż w lipcu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
lip

Infografika - Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Infografika - Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.
Czytaj dalej
22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2019 roku.
Czytaj dalej
23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
23
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
23
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku

W czerwcu br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych w ujęciu miesięcznym spadła, a w ujęciu narastającym wzrosła, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
23
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2019 r.
Czytaj dalej
24
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (lipiec 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
26
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Czytaj dalej
26
lip

Biblioteki publiczne w 2018 roku

Na koniec 2018 r. działało 7 925 bibliotek publicznych i filii (o 0,4% mniej w porównaniu z 2017 r.), które prowadziły 884 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 0,1% mniej) i 1 083 punkty biblioteczne (o 10,5% mniej).
Czytaj dalej
29
lip

Rolnictwo w 2018 roku

Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Czytaj dalej
29
lip

Wiadomości Statystyczne nr 7/2019 (698)

W najnowszym numerze m.in.: Piotr SULEWSKI – Porównanie generatorów liczb pseudolosowych; Wirginia DORYŃ – Zróżnicowanie krajów pod względem udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie; Konferencja naukowa 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce.
Czytaj dalej
31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2018 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 951,3 mld zł w eksporcie oraz 970,8 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Obrót nieruchomościami w 2018 roku

W 2018 roku podpisano 525,1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 7,6% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2017 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 12,5%), sprzedaży lokali (o 9,7%), sprzedaży działek niezabudowanych (o 9,7%) oraz sprzedaży nieruchomości innych (o 6,8%).
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,9% (wskaźnik cen 102,9).
Czytaj dalej
31
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.

W 2018 r. w Polsce działały 14772 kluby sportowe. W stosunku do 2016 r. ich liczba spadła o 86. Kluby liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób.
Czytaj dalej
31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2019

Folder, prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2018 roku

W 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 502,1 tys. zdarzeń. Interwencje dotyczyły 149,4 tys. pożarów, 312,0 tys. miejscowych zagrożeń, 40,6 tys. fałszywych alarmów.
Czytaj dalej
31
lip

Trwanie życia w 2018 r.

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Czytaj dalej
31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017

Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem polskich rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych. Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2014–2017.
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - maj 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w maju 2019 r.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2019 r.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2018 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2017 oraz 2012.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
1
lip

Statystyka Warszawy. Maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
8
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2018 r.
Czytaj dalej
9
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lip

Światowy Dzień Ludności

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
12
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r., natomiast informacje na temat globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej zaprezentowane w publikacji dotyczą 2017 r.
Czytaj dalej
12
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 13069 nowych budynków, tj. o 544 (o 4,5%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 10019 budynków o charakterze mieszkalnym (o 544, tj. o 5,7%, więcej niż w 2017 r.) i 3050 budynków niemieszkalnych (o 18, tj. o 0,6%, więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. oddano do użytkowania 41078 mieszkań, z czego 57% to mieszkania wybudowane w m.st. Warszawie. Udział mieszkań oddanych w województwie stanowił 22,2% efektów budownictwa w kraju. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
16
lip
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2018 r.

Czytaj dalej
19
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim zmniejszyła się liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci. Zwiększyła się liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zmniejszyła liczba wychowanków. Więcej było również placówek wsparcia dziennego i korzystających z nich osób. Wzrosła liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej i ich mieszkańców.
Czytaj dalej
19
lip

Przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarki narodowej w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie mają niebagatelny wpływ na wypracowywany produkt krajowy brutto i inne najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Świadczą również o potencjale endogenicznym i bazie ekonomicznej stolicy. Rozmieszczenie podmiotów, jako miejsc pracy setek tysięcy ludzi, decyduje o kierunkach i wielkości przemieszczeń mieszkańców. Obszary o wysokiej koncentracji mogą świadczyć o dogodnych warunkach dla lokalizacji działalności gospodarczej, ale sygnalizują potencjalne problemy z komunikacją, miejscami parkingowymi, kongestią i jakością przestrzeni publicznych. Wszystkie te przesłanki wskazują na potrzebę badań i analiz miejsc działalności firm i instytucji w przestrzeni stolicy.
Czytaj dalej
22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2018 r.
Czytaj dalej
25
lip
25
lip

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego" zawiera obszerny zestaw aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W publikacji znalazły się także wybrane informacje zaprezentowane w ujęciu ogólnopolskim oraz odnoszące się do innych województw, co pozwala na określenie pozycji naszego regionu na tle pozostałych. Opracowanie składa się z części analitycznej, ilustrowanej graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni wielu lat oraz części tabelarycznej, w której zamieszczono podstawowe dane statystyczne.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dane w opracowaniu ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, obejmujących produkcję roślinną i zwierzęcą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji, globalną, końcową i towarową produkcję rolniczą oraz koniunkturę w gospodarstwach rolnych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnopolskimi i innymi województwami.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
26
lip

Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W województwie wielkopolskim w 2016 r do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 398,0 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 12,2% dojeżdżajacych w kraju (w 2011 r. 363,2 tys., tj. 11,6%). Przyjeżdżających do pracy było więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,23 i należał do najwyższych w Polsce.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
26
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 roku uległa poprawie sytuacja w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła zarówno liczba placówek, jak i oferowanych przez nie miejsc. W żłobkach i klubach dziecięcych w końcu roku przebywało o 19,4% więcej dzieci niż w 2017 roku.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.
Czytaj dalej
29
lip
30
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej
30
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm budowlanych.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera podstawowe dane o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i wędrówkowym na terenie województwa świętokrzyskiego.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – lipiec 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r. to kolejna edycja rocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa. Źródłem danych statystycznych charakteryzujących efekty produkcji rolniczej w regionie, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Dodatkowo, przy prezentacji dynamiki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Czytaj dalej
31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Dojazdy do pracy w obszarach funkcjonalnych województwa opolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Dojazdy do pracy w obszarach funkcjonalnych województwa opolskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli handlu hurtowego i budownictwa. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w lipcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja oraz budownictwo.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2018 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
lip

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
31
lip

Elektroenergetyka polska w 2018 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
31
lip

Paliwa i energia - 2019 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Folder zawierający bilanse podstawowych nośników energii. Informacje przedstawione w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (PJ).
31
lip

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

Analizy, badania i prognozy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP niezbędne dla realizacji polityki pieniężnej w warunkach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Publikowana kilka razy w roku.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter