W najnowszym numerze 7/2019 (698):

The latest issue 7/2019 (698):

STUDIA METODOLOGICZNE

METHODOLOGICAL STUDIES

Piotr SULEWSKI

Porównanie generatorów liczb pseudolosowych

Comparison of normal random number generators

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Wirginia DORYŃ

Zróżnicowanie krajów pod względem udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie

Differentiation of countries in terms of the share of domestic value added in exports

EDUKACJA STATYSTYCZNA

STATISTICAL EDUCATION

Bogdan STEFANOWICZ

Metafory informacyjne

Information metaphors

Z DZIEJÓW STATYSTYKI

FROM THE HISTORY OF STATISTICS

Józef POCIECHA

Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej

Demographic picture of the Polish lands before the outbreak of the First World War

IN MEMORIAM

Profesor dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, dr h.c. (1939-2019)

Andrzej Stanisław Barczak, PhD, DSc, Prof Tit, Dr HC (1939-2019)

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Konferencja naukowa 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce – wersja elektroniczna różni się od wersji drukowanej

Scientific conference 230 Years of Public Statistics in Poland – the electronic version of the article differs from the paper version

Wydawnictwa GUS. Czerwiec 2019

Publications of Statistics Poland. June 2019

Do Autorów

To the Authors