Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
lut

Partie polityczne w 2018 roku

Na koniec 2018 r. z 83 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziło 60. Partie, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały łącznie 241,6 tys. członków, o 3,6 % mniej niż w 2016 r. Przychody partii w 2018 r. wyniosły 120,6 mln zł, jednak tylko 8 partii dysponowało przychodami przekraczającymi 1 mln zł.
Czytaj dalej
11
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych2 wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. roku wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5197,86 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do 2018 roku

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 4,8 %.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2019 roku

Kwota bazowa w 2019 r. wyniosła 4294,67 zł
Czytaj dalej
12
lut

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
12
lut

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku

Publikacja poświęcona jest prezentacji różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej.
Czytaj dalej
13
lut

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 roku

W IV kwartale 2019 roku odnotowano 78 308 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 7,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 159 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,1% rok do roku, wobec 4,9% w analogicznym okresie 2018 r.
Czytaj dalej
14
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%
Czytaj dalej
14
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
14
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku

Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. w stosunku do grudnia 2019 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).
Czytaj dalej
19
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2020 roku

W lutym 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 6440,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,1% r/r i wyniosło 5282,80 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wyniosło 5282,80 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2020 r. wyniosło 5282,72 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r. wzrosły o 0,7%.
Czytaj dalej
19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2019 r. wyniosło 4294,67 zł, a w drugim półroczu 2019 r. wyniosło 4434,58 zł.
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2020 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły w styczniu 2020 r. w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 6,9%, natomiast w porównaniu z grudniem 2019 r. spadły o 1,4%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 0,8% a w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,1%
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,0%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 4,5%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,9% a w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,2%.
Czytaj dalej
20
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
21
lut

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
21
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku

Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa w lutym br. formułują gorsze niż przed miesiącem oceny koniunktury.
Czytaj dalej
21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,2%) i niższa o 57,3% w stosunku do grudnia 2019 roku (przed rokiem spadek o 61,2%).
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,4% (wobec wzrostu o 6,1% w styczniu 2019 r.). W porównaniu z grudniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 20,6%.
Czytaj dalej
21
lut

Infografika - Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 roku
Czytaj dalej
21
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2019 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2019 r. wyniosła 4597 zł.
Czytaj dalej
21
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (luty 2020)

25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2019 r.

25
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2020 r.

25
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2020 roku

25
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2020

25
lut

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2019 r.

27
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019

28
lut

Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2019 roku

28
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w czwartym kwartale 2019 roku

28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2018 rok

28
lut

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku

28
lut

Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018

28
lut

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

28
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019

28
lut

Rocznik Statystyczny Pracy 2019

28
lut

Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Światowy Dzień Walki z Rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
lut

Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2014-2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację prezentującą informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych przez statystykę publiczną badań dotyczących gospodarki komunalnej w województwie łódzkim.

Czytaj dalej
10
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lut

Wyniki przemysłu w województwie opolskim w latach 2010-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera podstawowe wyniki przemysłu w województwie opolskim w latach 2010–2018. Prezentowane dane dotyczą m.in. wartości dodanej brutto, produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń, nakładów inwestycyjnych oraz wyników finansowych.
Czytaj dalej
12
lut

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja poświęcona jest prezentacji różnych aspektów życia osób starszych w Polsce.
Czytaj dalej
13
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2019 r.
Czytaj dalej
13
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim w końcu 2019 r. wyniosła 446,2 tys., tj. o 3,9% więcej niż w 2018 r. Najwięcej jednostek miało swoją siedzibę w Poznaniu (25,9%) i powiecie poznańskim (14,6%). Najczęściej podmioty prowadziły swoją działalność w obszarze handlu; naprawy pojazdów samochodowych.
Czytaj dalej
14
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości, liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia, przychody i koszty, ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.

Czytaj dalej
14
lut

Województwo wielkopolskie 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
14
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 854457 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 18,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiotów w województwie mazowieckim wzrosła o 4,7%, a w porównaniu z 2010 r. była wyższa o 25,5%.
Czytaj dalej
14
lut

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2019 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
17
lut

Tytułowy plan wydawniczy 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Tytułowy plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2020
Czytaj dalej
17
lut

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2020 roku.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2019 r. w rejestrze REGON odnotowano 228215 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 4262 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych
Czytaj dalej
18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2018 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 1051 jednostek
Czytaj dalej
18
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 2,2 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 23,6 mld zł. W dużych podmiotach ulokowano 76,2% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (31,1%), a najwięcej kapitału zagranicznego (43,6%) zaangażowano w podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym.
Czytaj dalej
20
lut

20 lutego Tłusty Czwartek

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2019 r. w Radomiu zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (50,2%) ogółu bezrobotnych stanowili mężczyźni. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (ponad 27%).
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2019 r. w Ostrołęce zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (54%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2019 r. w Płocku zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (61%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2019 r. w Siedlcach zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (53%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (prawie 30%).
Czytaj dalej
20
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował czternastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2018”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej
21
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2019 r. zarejestrowanych było 456338 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,2% wiecej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,6%). Najwięcej podmiotów (19,4%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, jednak największy wzrost w stosunku do 2018 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,6%).
Czytaj dalej
25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

25
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Euroregion Nysa 2019 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
lut

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja wydawana z częstotliwością miesięczną.
28
lut

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Do góry

Newsletter