Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

W 2021 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czytaj dalej
1
gru

Osoby niepełnosprawne w 2021 roku

W końcu 2021 r. większość osób niepełno-sprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2%). Więcej niż połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (102,3 tys.) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (79,1 tys.).
Czytaj dalej
7
gru

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2022 roku.
Czytaj dalej
7
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2022

30 listopada 2022 r. ukazał się nr 11/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/11.
Czytaj dalej
8
gru

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022

Czy polska gospodarka jest bardziej zrównoważona środowiskowo niż dekadę wcześniej? Czy wzrostowi gospodarczemu w ostatnim dziesięcioleciu towarzyszyło efektywne wykorzystanie zasobów? Na te pytania odpowiada najnowszy cyfrowy Raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony środowiskowo.
Czytaj dalej
9
gru

Popyt na pracę w 3 kwartale 2022 roku

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w Polsce odnotowano 135,5 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 11,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W skali roku zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy (o 9,1%), a zwiększyła się liczba zlikwidowanych miejsc pracy (o 24,0%). W trzecim kwartale 2022 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 1,7 nowo utworzonych miejsc.
Czytaj dalej
9
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
9
gru

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku

W Polsce w trzecim kwartale 2022 r. nadal obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Pomimo odwołania stanu epidemii nadal funkcjonują rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wspomnianego wirusa.
Czytaj dalej
9
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2022

Według stanu na koniec listopada 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 986,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
9
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku

W 3 kwartale 2022 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,9%. W porównaniu do 3 kwartału 2021 r. wzrosły o 7,7%.
Czytaj dalej
9
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne

W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. zgłoszono 42604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 2,3% mniej niż w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99.
Czytaj dalej
12
gru

Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

W 1-3 kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2022 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-październiku br. wyniosły w cenach bieżących 1 321,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 394,4 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 72,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,3%, a import o 31,0%.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroście cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące monitorowaniu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw.
Czytaj dalej
15
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.
Czytaj dalej
15
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku

Publikacja przedstawia: zmiany w wielkości populacji beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstw domowych oraz skalę korzystania z tej pomocy wraz z regionalnym jej zróżnicowaniem; zbiorowość beneficjentów i ich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw jednoosobowych w 2021 r., z licznymi odniesieniami do początku dekady 2012–2021; ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstwa domowe; problem trwałości korzystania z pomocy społecznej oraz zmiany w populacji gospodarstw z dziećmi w związku z wprowadzeniem w 2016 r. świadczenia wychowawczego.
Czytaj dalej
15
gru

Wyznania religijne w Polsce 2019-2021

Prezentowana książka "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021" jest 10 edycją cyklicznej serii wydawniczej Głównego Urzędu Statystycznego.Na początku publikacji omówione zostały wybrane aspekty metodologii statystycznych badań nad wyznaniami religijnymi w Polsce (Rozdział 1). Następnie, zawarto rozważania dotyczące nazw polskich Kościołów i związków wyznaniowych w perspektywie nauk o kulturze i religii (Rozdział 2) oraz pokazano i skomentowano klasyfikację Polskich Kościołów i związków wyznaniowych w układzie tradycji religijnych (Rozdział 3).
Czytaj dalej
16
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
16
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,3 mln t, tj. o ok. 2% więcej od zbiorów ubiegło-rocznych; produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 26,8 mln t, tj. o ok. 1% mniej od uzyskanej w 2021 r.
Czytaj dalej
16
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
16
gru

Statistics in Transition new series nr 4/2022

15 grudnia 2022 r. ukazał się nr 4/2022 „Statistics in Transition new series”.
Czytaj dalej
16
gru

Ceny w gospodarce narodowej w 2021 r.

Analiza dynamiki oraz poziomów cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej
20
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku

W listopadzie 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6507,5 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%).
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w listopadzie 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,8%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 51,7%).
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 r. spadły w stosunku do października 2022 r. o 0,5%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 20,8%.
Czytaj dalej
20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,6% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 14,8% w sto-sunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 2,9%.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku

Według wstępnych danych, w listopadzie 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,7%, a w porównaniu z październikiem 2022 r. - o 0,6%.
Czytaj dalej
20
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6857,96 zł.
Czytaj dalej
20
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 r. wyniosło 6857,89 zł.
Czytaj dalej
20
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r.

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych Eurostatu. Analiza wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2020 r.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010).
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2022 roku

W grudniu 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
gru

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych.
Czytaj dalej
21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku

Od stycznia do końca listopada br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,6% (wobec wzrostu o 12,1% w listopadzie 2021 r.). W porównaniu z październikiem 2022 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-listopad 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,4% (w 2021 r. wzrost o 7,7%).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie br. była wyższa o 4,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 12,8%) oraz wyższa o 9,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej
21
gru

Ludność rezydująca – dane NSP 2021

Według ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności rezydującej w Polsce liczyła 37 019 327 osób i w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. była mniejsza o 2,7%.
Czytaj dalej
22
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku

W grudniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymują się negatywne oceny koniunktury. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” - brak zmian w tym miesiącu.
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2022 r. były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 20,2%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 25,8%.
Czytaj dalej
22
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r.

W 2021 r. 83,0 tys. spośród 96,8 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 2,0 p. proc. mniej niż w 2019 r.
Czytaj dalej
22
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
22
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie w kontekście działalności przedsiębiorstw zaliczanych do wybranych wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego. Prezentacja wyników rocznego badania przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego.
Czytaj dalej
22
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2022 r.

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
22
gru

Rocznik Demograficzny 2022

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2021 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
22
gru

Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2007-2020

Wyniki dekompozycji wartości dodanej brutto (WDB) na wkłady czynnikowe zgodnie z metodologią KLEMS oraz dodatkowej dekompozycji wkładu czynnika praca uzupełnione o wprowadzenie metodologiczne
Czytaj dalej
23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2022 r.
Czytaj dalej
27
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (grudzień 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
28
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021

Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej rozszerzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2021 r. w porównaniu z latami poprzednimi
Czytaj dalej
28
gru

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (grudzień 2022)

W grudniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz inwestycji. Zestaw pytań dotyczący inwestycji był ostatnio zadawany we wrześniu br. Według ankietowanych podmiotów, kluczowymi ograniczeniami dla inwestowania w bieżącym roku były wysokie koszty realizacji inwestycji oraz inflacja.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022

Zapraszamy do lektury Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2022, który obejmuje dwie części: „Świat. Regiony. Ugrupowania państw” oraz „Tablice tematyczne”. Rocznik zawiera informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie.
Czytaj dalej
29
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku

W 3 kwartale 2022 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 29,2% i Polaków o 22,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2022

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji obrazujących poziom życia społeczeństwa, sytuację gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
30
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 roku

Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej, ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia oraz wybranych aktualnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Tekst wzbogacony jest licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu opieki zdrowotnej.
Czytaj dalej
30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2022 roku

Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej
30
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów (według jednostek lokalnych).
Czytaj dalej
30
gru

Bezrobocie rejestrowane 1–3 kwartał 2022 r.

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
30
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku

W 2021 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2020 rokiem, przy czym największy w regionie pomorskim - o 15,8%, a najmniejszy w regionie łódzkim – o 9,8%.
Czytaj dalej
30
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2021 r.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2021 r. wyniosła ok. 1,6 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zmniejszyła się o 0,6%.
Czytaj dalej
30
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku

Analiza wyników badania "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)" realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne metodologiczne zawarte w Podręcznika Frascati 2015. Ujęte w publikacji dane i wskaźniki, dotyczą nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej.
Czytaj dalej
30
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

Analiza zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 2017–2021, dotyczących produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, zaprezentowana w postaci wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; mocy osiąganych przez elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Czytaj dalej
30
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
1
gru
2
gru

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 3 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
2
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
2
gru

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. zawarto więcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2020 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
2
gru

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2020 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
2
gru

Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Niniejsza informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie podlaskim.
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych było 406,6 tys. mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarne (wodociąg, ustęp i łazienkę), tj. o 13,4% więcej w odniesieniu do wyników spisu z 2011 r.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej dotyczącej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością)
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie sygnalne przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dla województwa pomorskiego w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których zlokalizowane były mieszkania.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych, opublikowanych 27 września 2022 r. w pierwszej informacji sygnalnej województwa pomorskiego, o nowe (wstępne) informacje w podziale terytorialnym w zakresie ludności według stanu cywilnego i kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (ludność według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane o gospodarstwach domowych oraz cudzoziemcach.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie pomorskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie sygnalne prezentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie pomorskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25-31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

W opracowaniu zaprezentowano wyniki NSP 2021 dotyczące warunków mieszkaniowych w województwie świętokrzyskim
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie stanu cywilnego, kraju urodzenia i poziomu wykształcenia ludności.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Na terenie województwa było 186,2 tys. budynków, w których znajdowało się 361,0 tys. mieszkań. W odniesieniu do 2011 r. ich liczba wzrosła odpowiednio: o 6,2% i o 4,9%. Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia techniczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP 2011.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie opolskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 8,9% oraz spadek liczby bezrobotnych o 71,4%.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Porównanie wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 z wynikami NSP 2011 wskazuje na zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego i poziomu wykształcenia, w tym m.in. wzrost odsetka osób rozwiedzionych oraz osób z wykształceniem wyższym. W okresie międzyspisowym o 1/3 zmniejszyła się liczba osób urodzonych za granicą.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie wielkopolskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25-31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej1. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 16,6% oraz spadek liczby bezrobotnych o 73,4%.
Czytaj dalej
6
gru

Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Opracowanie przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w województwie wielkopolskim w zakresie wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których zlokalizowane były mieszkania.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Warunki mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie mazowieckim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej . W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 21,6% oraz spadek liczby bezrobotnych o 62,5%. W kraju w tym samym czasie liczba pracujących wzrosła o 13,8%, a bezrobotnych zmniejszyła się o 68,6%.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w informacjach sygnalnych województwa (z 2 czerwca i 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie ludności według stanu cywilnego i kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
9
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
15
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2021/22

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2021/22 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 489,7 tys. osób, tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 2,7%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 12,4%.
Czytaj dalej
16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2021 r.
Czytaj dalej
16
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Obszar Metropolitalny Warszawy ze względu na funkcjonalne powiązania występujące pomiędzy wchodzącymi w jego skład jednostkami terytorialnymi, jest traktowany jak zintegrowany organizm zachodzących w nim zmian społecznych i gospodarczych. Strategia rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 określa obszar jako „inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie”.
Czytaj dalej
19
gru

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2021 r. Opracowanie obejmuje syntezę wzbogaconą prezentacją graficzną procesów demograficznych, uwagi metodologiczne oraz część tabelaryczną.
Czytaj dalej
20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010). Opis analityczny zawiera charakterystykę poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Analiza została wzbogacona mapami i wykresami oraz uzupełniona zestawem definicji podstawowych pojęć stosowanych w rachunkach narodowych i regionalnych. Aneks tabelaryczny dostępny jest w pliku Excel.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera charakterystykę poziomu, dynamiki rozwoju oraz zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2018-2020 dokonaną na podstawie wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.
Czytaj dalej
22
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2020 r. wyniosła 2337672 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 2,1%, natomiast licząc w cenach stałych, obniżyła się o 2,0%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 233474 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost w cenach bieżących o 3,1%, a jednocześnie w cenach stałych – spadek o 1,2%.
Czytaj dalej
22
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2021 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 964,7 hm3 (o 1,9% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 10,4% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA
Czytaj dalej
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 536 016 mln zł. W porównaniu z 2019 r. była wyższa w cenach bieżących o 2,6%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach z wyjątkiem płockiego.
Czytaj dalej
28
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017–2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017–2021
Czytaj dalej
28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2022 r.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2022 r.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1 w 3 kwartale br. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 3 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 0,4 p. proc. i o 1,1 p. proc.). Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 2,2% (wobec 3,5% przed rokiem). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 3 kwartale 2022 r. zanotowano wzrost liczby bezrobotnych i pracujących oraz spadek biernych zawodowo w stosunku do 2 kwartału 2022 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy krócej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
29
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne, ale lepsze od zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych, a tablice przeglądowe zawierają wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2021 r. oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi oraz uwagami do poszczególnych działów zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. W sekcjach transport i gospodarka oraz zakwaterowanie i gastronomia widoczna jest poprawa nastrojów w porównaniu z listopadem. Ogólny klimat koniunktury w informacji i komunikacji jest oceniany korzystnie, ale mniej optymistycznie niż w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (3 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za 3 kwartał 2022 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
gru
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Raport przedstawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
gru
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (3 kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
gru

Łódź w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste trzecie wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego. Publikacja ta ma charakter zbiorczy i zawiera informacje statystyczne o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej oraz stanie środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące przemian społecznych i procesów zachodzących w gospodarce w województwie łódzkim zebrano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogacają zawartość merytoryczną Rocznika. Ponadto w bieżącym wydaniu zaprezentowano podstawowe wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Podsumowanie prezentowanych danych stanowią dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021 oraz przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2021 r. Zamieszczony materiał statystyczny opatrzono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. W Aneksie do tegorocznego wydania publikacji zamieszczono podstawowe dane statystyczne w układzie przestrzennymi zgodnie z Delimitacją Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, umożliwiającą prezentację wyników badań statystycznych statystyki publicznej dla obszarów wiejskich, z podkreśleniem ich różnorodności.
Czytaj dalej
30
gru

Statystyka Łodzi 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji Statystyka Łodzi, która od ponad dwudziestu lat dostarcza podstawowych danych statystycznych dotyczących stolicy regionu. Publikację otwierają tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o mieście w latach 2000–2021 oraz dane o Łodzi na tle województwa łódzkiego w 2021 r. Podstawową część publikacji stanowi obszerny zbiór danych charakteryzujących poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego miasta w latach 2020 i 2021. Dodatkowo w bieżącym wydaniu zaprezentowano podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące stanu i struktury ludności, zasobów mieszkaniowych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Zawartość tabelaryczną opracowania poprzedzono uwagami metodologicznymi, wskazującymi źródło i zakres danych oraz definicje stosowanych pojęć, ułatwiające interpretację prezentowanych zmiennych. Zestaw tablic uzupełniono grafiką w postaci wykresów ilustrujących skalę zjawisk i obserwowane tendencje. Poza wydaniem książkowym, publikację przygotowano w formie elektronicznej, dostępnej na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2022 r.
Czytaj dalej
30
gru

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W grudniu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i dla większości gorsze niż w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Tegoroczna edycja Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego podobnie jak poprzednia zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2021 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i biernych zawodowo. W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2010–2020, zgodnie z wprowadzoną od 2021 r. zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego”. Jak co roku niniejsza publikacja prezentuje charakterystyki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Tym razem ten obraz tabelaryczno-graficzny dotyczy roku 2021, a ujęcie retrospektywne pozwala na obserwację dynamiki i kierunków przeobrażeń zachodzących w dłuższym szeregu czasowym.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakresie zakwaterowania i gastronomii – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 10,5 w porównaniu z poprzednim miesiącem. W dziale handel hurtowy oceny koniunktury uległy poprawie. Od ponad pół roku jedynie w sekcji informacja i komunikacja ocena ta jest korzystna, w tym miesiącu na poziomie zbliżonym do notowanej w listopadzie. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
gru

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2021 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
30
gru

Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
30
gru

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Zmiany demograficzne to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się społeczeństwami i choć głównie wynikają z procesów zachodzących od wielu lat, to ich skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne – zaczynamy odczuwać obecnie. Obserwowane trendy w zakresie czynników kształtujących liczbę i strukturę ludności, takich jak: spadek dzietności, wzrost długości życia, tworzenie i rozpad rodzin, przemieszczanie się ludności, determinują rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia, a także wpływają na charakter konsumpcji czy rynek ubezpieczeń społecznych. Można wnioskować, że wraz z postępującymi przemianami demograficznymi, poszerzać się będą obszary życia społeczno-gospodarczego przez nie warunkowane.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie uzupełniają dwie tablice przeglądowe z ważniejszymi danymi o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021 oraz wybranymi informacjami o województwie na tle kraju w 2021 r. Zamieszczony materiał statystyczny zawiera uwagi ogólne z wyjaśnieniami dotyczącymi terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W grudniu br. w trzech obszarach działalności gospodarczej (budownictwo, handel detaliczny oraz informacja i komunikacja) odnotowano niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury. Największa poprawa nastrojów, mimo utrzymującej się negatywnej oceny, była widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Dla pozostałych prezentowanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie podobnym do notowanego w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
30
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2021 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
30
gru
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2022

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2022
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w trzecim kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 3 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 2,5 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 1,4 p.proc. mniej w odniesieniu do 3 kwartału 2021 r. Dolnośląskie zajmowało odległą 13. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika. Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na wyższym poziomie niż w kraju Osoby bezrobotne stanowiły w 3 kwartale 2022 r. 3,4% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo  43,8% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2021 r. oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu prezentowanych informacji. W bieżącym wydaniu przedstawiono ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020, a także wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Ponadto w aneksie zaprezentowano po raz pierwszy Delimitację Obszarów Wiejskich (DOW) do celów statystycznych, która została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter