Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
sty

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 12/2022

30 grudnia 2022 r. ukazał się nr 12/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/12.
Czytaj dalej
5
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2022 r. wzrosły o 2,4% w stosunku do 2 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym - o 4,5% i na rynku wtórnym - o 0,5%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,1% (w tym na rynku pierwotnym - o 12,8% i na rynku wtórnym - o 11,6%).
Czytaj dalej
5
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (wskaźnik cen 116,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Czytaj dalej
5
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
10
sty

30-lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

W oparciu o zebrane dane opracowywane są kluczowe wskaźniki wykorzystywane w różnych strategiach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Służą one do monitorowania tempa i kierunków zmian zachodzących na polskim rynku pracy.
Czytaj dalej
11
sty

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2022

Według stanu na koniec grudnia 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 995,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
sty

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2022

Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2022 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej
13
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,9%, przy spadku cen towarów – o 0,1%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 14,4%.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 roku

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r. wyniosła 2329,03 zł.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 132,5 (wzrost cen o 32,5%).
Czytaj dalej
16
sty

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2021

Folder prezentujący wybrane działania powiązane z ideą społecznej odpowiedzialności, podjęte przez statystykę publiczną w 2021 r. Raport został podzielony na sekcje tematyczne związane z ładem organizacyjnym, prawami człowieka, praktykami z zakresu pracy, zagadnieniami środowiskowymi i konsumenckimi, a także zaangażowaniem statystyki publicznej w działania społeczne i rozwijanie społeczności lokalnej.
Czytaj dalej
17
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu - listopadzie 2022 r. wyniosły w cenach bieżących 1 474,2 mld PLN w eksporcie oraz 1 556,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 82,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 5,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,7%, a import o 30,1%.
Czytaj dalej
19
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2023 roku

W styczniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 38,1 i był o 3,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2023 roku

W styczniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym od prezentowanego w grudniu ub.r. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się poprawę składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” sytuacja jest zróżnicowana i zależna od obsza-ru gospodarki.
Czytaj dalej
20
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 roku

W grudniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2021 r. było wyższe o 2,2% i wyniosło 6504,7 tys. etatów. W stosunku do po-przedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie (dynamika 100,0%).
Czytaj dalej
20
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w grudniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,5%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 43,9%).
Czytaj dalej
23
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2022 roku

W 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. wzrosły w stosunku do listopada 2022 r. o 0,5%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 20,4%.
Czytaj dalej
23
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 roku

W grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0% w porównaniu z grudniem 2021 r., kiedy notowano wzrost o 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., natomiast w porównaniu z listopadem 2022 r. spadła o 6,4%.
Czytaj dalej
23
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2022 r. była niższa o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (przed rokiem wzrost o 3,1%) oraz wyższa o 17,3% w stosunku do listopada 2022 roku (przed rokiem wzrost o 22,9%).
Czytaj dalej
23
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,2% (wobec wzrostu o 8,0% w grudniu 2021 r.). W porównaniu z listopadem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 13,1%. W okresie styczeń-grudzień 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,0% (w 2021 r. wzrost o 8,1%).
Czytaj dalej
23
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2022 roku

Według wstępnych danych, w grudniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,3%, a w porównaniu z listopadem 2022 r. - o 0,5%.
Czytaj dalej
24
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (styczeń 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
sty

Podmioty gospodarki społecznej w 2021 r. – wyniki wstępne

W 2021 r. aktywną działalność prowadziło 97,4 tys. podmiotów gospodarki (ekonomii) społecznej. Zatrudniały one 209,1 tys. osób na podstawie stosunku pracy, z czego 25,9 tys. osób ze względu na przynależność do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Roczne przychody wygenerowane w tej zbiorowości podmiotów kształtowały się na poziomie 40,1 mld zł, a poniesione koszty – 37,6 mld zł.
Czytaj dalej
26
sty

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (styczeń 2023)

W styczniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. W porównaniu z badaniami z października ub.r., we wszystkich sektorach gospodarki wyraźnie spadł odsetek podmiotów spodziewających się, że ceny usług, materiałów i surowców zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) wzrosną szybciej.
Czytaj dalej
30
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
30
sty

Produkt krajowy brutto w 2022 roku – szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. był realnie wyższy o 4,9% w porównaniu z 2021 r. , wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
30
sty

Rodziny – wyniki wstępne NSP 2021

Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba rodzin w Polsce liczyła 10159,3 tys. i w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. była niższa o 813,2 tys. tj. 7,4%.
Czytaj dalej
31
sty

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2018-2021

Publikacja jest drugim opracowaniem z serii Analiz statystycznych dotyczącym nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej w latach 2018-2021.
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2022 roku

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r. liczyło 6 448,3 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzro-stu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2022 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2022 r. liczyło 9624,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie prosiąt, gdzie wyniosła 11,8%.
Czytaj dalej
31
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2021 roku

Analiza struktury grup przedsiębiorstw i ich działania. W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

10
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
sty
20
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
23
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2023 roku.
Czytaj dalej
25
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Czytaj dalej
26
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2021 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność gospodarczą prowadziło 1037 podmiotów z kapitałem zagranicznym (wobec 994 w 2020 r.). Stanowiło to 4,3% podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce i tak jak przed rokiem pozycjonowało zachodniopomorskie na 7. miejscu wśród pozostałych województw. Wartość kapitału zagranicznego wyniosła 6660,6 mln zł i niemal w 83% ulokowana była w podmiotach o liczbie pracujących 10 osób i więcej.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2022 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2022 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W styczniu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne.
Czytaj dalej
31
sty

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji przedstawiono analizę sytuacji demograficznej regionu w 2021 r. na tle roku poprzedniego, a wybrane informacje zostały zaprezentowane w retrospekcji od 2000 r. Zawiera ona bogaty zestaw danych na temat liczby i struktury ludności, małżeństw, rozwodów, separacji, dzietności, umieralności, trwania życia, kierunków i natężenia migracji, a także prognozy ludności.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W styczniu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w informacji i komunikacji. W tej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 12,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny koniunktury są niekorzystne. W trzech spośród nich (handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) są one gorsze niż w grudniu ub. r. W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 14,2 w porównaniu z grudniem ub. r. Jednostki prowadzące działalność w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu detalicznym oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej niż w poprzednim miesiącu, mimo utrzymanych negatywnych opinii.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Raport przedstawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2023 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W styczniu br. jedynie podmioty zajmujące się handlem hurtowym oceniają koniunkturę korzystnie (po negatywnej opinii sprzed miesiąca). W przypadku tego działu odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 18,4 w porównaniu z grudniem ub. r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym, a także informacji i komunikacji. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny te są niekorzystne. W sekcjach: budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia są one bardziej optymistycznie niż w poprzednim miesiącu. W przypadku tej ostatniej odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 28,7 w porównaniu z grudniem ub. r. Natomiast dla przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego jego wartość jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca. Jednostki świadczące usługi w transporcie i gospodarce magazynowej oceniają koniunkturę nieco pesymistyczniej niż grudniu ub.r. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz odnoszących się do procesów cenowych (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a także informacja i komunikacja. W przypadku tej pierwszej odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 6,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano niekorzystne oceny. W przypadku dwóch z nich (przetwórstwo przemysłowe i budownictwo) są one zbliżone do odpowiednich z poprzedniego miesiąca, natomiast w handlu nieco lepsze. Spory pesymizm panuje wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakresie zakwaterowania i gastronomii – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,3 w porównaniu z grudniem ub. r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter